Временни извънредни мерки в лозаро-винарския сектор за преодоляване на смущенията на пазара породени от пандемията от COVID-19 ще се прилагат и през 2021 година.

На 29 януари в Официален вестник на Европейския съюз e публикуван Делегиран регламент (ЕС) 2021/95 на Комисията от 28 януари 2021 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/592 относно временни извънредни мерки за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета с цел преодоляване на смущенията на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците и лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19 и свързаните с нея мерки.

С приемането на Делегиран регламент (ЕС) 2020/592 през 2020 г. бяха въведени някои промени в разпоредбите в лозаро-винарския сектор, с цел облекчаване на положението на земеделските производители и преодоляване на последиците от пандемията от COVID-19. Тъй като все още не е постигнато необходимото възстановяване на равновесието на пазара с изменението на Делегиран регламент (ЕС) 2020/592  възможността за финансиране на мерките „Кризисна дестилация на вино“ и „Помощ за кризисно съхранение на вино“ продължава и през финансовата 2021 г.

Удължаването на мерките за подпомагане на лозаро-винарския сектор обхваща периода 16 октомври 2020 г.  до 15 октомври 2021 г. 

 

Запазва се и временното увеличаване на максималния размер на помощта от Съюза по мерки „Преструктуриране и конверсия на лозя“ – помощ до 90% (вместо 75 %) от направените допустими разходи, „Инвестиции“, „Застраховане на реколтата“ и „Събиране на реколтата на зелено“ – помощ до 70% (вместо 50%).

Срокът, в който могат да бъдат сключвани договори с бенефициенти по силата и при условията за увеличено финансиране, съгласно Регламент (ЕС) 2021/95, се удължава до 15 октомври 2021 г., което ще позволи на държавите членки да въведат някои от мерките на по-късен етап през сезона и ще осигури на операторите допълнителни възможности да кандидатстват за подпомагане.

Съгласно нуждите на сектора в България, през 2020 г. страната ни избра да прилага мярка „Кризисно съхранение на вино“, мярка „Събиране на реколтата на зелено“ при облекчен режим на администриране и  да бъде увеличен размерът на подпомагането по мерките от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. за бенефициенти, сключили договор за предоставяне на финансова помощ до края на финансовата 2020 година, както и да се допусне възможност за изплащане на финансова помощ съобразно извършените операции на установената от проверката на място площ (за мярка „Преструктуриране и конверсия на лоза“ и мярка „Събиране на реколтата на зелено“) и за подаване на заявление за окончателно плащане до края на финансовата година (за мярка „Преструктуриране и конверсия на лоза“).

Във връзка с удължаване на периода за прилагане на извънредните мерки МЗХГ публикува за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

До 15 февруари 2021 г. могат да бъдат изпращани становища и коментари по публикуваните документи на следния е-mail: ktuteva@mzh.government.bg

Източник: МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!