Европейската комисия (ЕК) официално стартира нова Обсерватория на почвите на ЕС (EUSO). Обсерваторията ще предостави необходимите данни за проследяване на напредъка към постигане на европейските цели за здравето на почвите, с крайната цел да подобри управлението на почвите и да спре тяхната деградация в ЕС. EUSO ще се администрира от екип на Съвместния изследователски център на ЕК (JRC).

Устойчиво управление на почвата

Устойчивото управление на почвите и възстановяването на деградирали земи е от решаващо значение за постигане на целите за опазване на биологичното разнообразие. Ефективното управление на хранителните вещества, включително улавянето на въглероден диоксид, за да компенсира изменението на климата, са ключови мерки в Общата селскостопанска политика, като същевременно намалянето нивата на остатъчни вещества от пестициди са цели, заложени в Стартегията „От фермата до трапезата“  и Планът за действие за нулево замърсяване . Намаляването на почвените загуби, циклите на органични отпадъци са цели на Плана за действие за кръгова икономика.

Здравите почви са в основата на Зелената сделка за Европа

Освен че ни осигуряват храна, фибри и гориво, почвите играят ключова роля в регулирането на климата на Земята, осигуряват ни чиста вода, предпазват ни от наводнения и опазват културното ни наследство. Само по себе си уникално местообитание, животът в почвите е в основата на всички наземни екосистеми и е потенциален източник на нови лекарства. Въпреки това почвите деградират поради неустойчиво земеползване, заедно с нарастващия натиск на населението, промените в моделите на потребление и все по-екстремните метеорологични явления.

Предложената мисия на ЕС в областта на здравето и храните на почвите – озаглавена „Грижата за почвата е грижа за живота“ – съдържа амбициозната цел да гарантира, че 75% от почвите са здрави до 2030 г. и са в състояние да предоставят основни екосистемни услуги.

Стартиралата Обсерватория на ЕС за почвите ще наблюдава напредъка към постигането на целите,

Мария Габриел, комисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: Научните изследвания и иновациите са ключови за намиране на решения на предизвикателствата свързани с опазването на почвите в Европа. Важно е да предприемем конкретни мерки за осигуряване на тяхното добро състояние. Ето защо днес открихме заедно с комисаря по земеделието Януш Войчеховски новата Европейска обсерватория за почвите. Амбицията ни е да изградим напълно интегрирана и рационализирана система за мониторинг на почвите. Това е една от препоръките в доклада относно Мисията за почвите и храните в рамките на програма „Хоризонт Европа“. Действията ни в тази насока ще допринесат за постигане на целите на екологичния преход, като целта ни е до 2030 г. поне 75% от всички почви във всяка държава членка на ЕС да са в добро състояние. Това от своя страна ще осигури здравословни храни за европейските граждани. Европейската обсерватория за почвите ще предоставя необходимите данни и информация, за да можем да следим напредъка в тази посока. Тя ще подкрепи и Тематичната стратегия на ЕС за опазване на почвите. Освен това, Обсерваторията ще разшири и затвърди дейностите ни за наблюдение на почвите. Това ще се случи в тясно сътрудничество с държавите членки и с Европейската агенция за околната среда. Създаването на Европейската обсерватория за почвите е важна стъпка в съвместните ни усилия за по-екологично и устойчиво бъдеще, за осигуряване на по-добро качество на живот на европейските граждани.

Януш Войчеховски, комисар по земеделието и развитието на селските райони, заяви: „Приветствам стартирането на обсерваторията на ЕС за почвите, важна стъпка за предоставяне на информация и данни за почвите на разположение на всички. сигурност, чиста вода, биологично разнообразие и за по-добро справяне с изменението на климата. Изследванията и иновациите ще бъдат от решаващо значение при намирането на решения, които могат да бъдат тествани, възпроизведени и възприети на място. Тук предлаганата мисия на ЕС за здравето на почвите и храните, в комбинация с Общата селскостопанска политика ще бъде мощен инструмент за насърчаване на устойчивото управление на земите и почвите, което носи по-широки ползи за обществото.“

През следващите две години EUSO ще се превърне в динамична и приобщаваща платформа, която има за цел да подкрепи разработването на политики чрез:

  • Предоставяне на службите на Комисията и на по-широката общност на ползвателите на почвата знания за почвата и потоци от данни, необходими за опазване на почвите
  • Подкрепа за научни изследвания и иновации на ЕС в областта на почвите
  • Повишаване на обществената информираност за стойността на почвите

Теми от базата знания

Базата от знания на EUSO е организирана по следните теми:

Обсерваторията ще съдържа споделена система за информация за почвите, която се присъединява към текущите дейности на Европейската комисия за наблюдение на почвите, като програмата LUCAS за почвите, с националните системи за мониторинг на почвите в държавите-членки на ЕС. Това ще помогне за рационализиране на редовното докладване за състоянието и тенденциите на здравето на почвите в Европа.

Обсерваторията ще се администрира от JRC, който има дългогодишен опит в предоставянето на свързани с политиката данни и информация за почвите, както в европейски, така и в световен мащаб. EUSO също така ще подкрепя дейности за ангажиране на гражданите и ще насърчава почвената грамотност, за да повиши информираността за социалната стойност на почвата. JRC ще работи в тясно сътрудничество с държавите-членки на ЕС, европейските агенции и съответните международни организации, за да развие полезни взаимодействия, които допълнително укрепват капацитета за наблюдение на почвите в Европа.

Източник: https://ec.europa.eu/jrc/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!