За да оцени прилагането на подхода ЛИДЕР/ВОМР, Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 възлага на външен изпълнител изготвянето на „текуща оценка“ за изпълнението на подхода. Оценката е за периода от 2015 г. до 30 септември 2021 г.

Екип на НСОРБ (Национално сдружение на общините в Република България) публикува синтезиран материал, базиран на Доклад „Текуща оценка на подхода ЛИДЕР и подхода ВОМР от ПРСР (2014 – 2020 г.) до 2020 г.“, според който:

Заключенията на оценителите, показват, че:

  • Механизмът на администриране на подхода ВОМР в програмен период 2014-2020, е твърде сложен и тромав. Прилагането на подхода ВОМР е доста затруднено за всички участници в него, поради значителният обем от нормативни документи, които следва да се съблюдават;
  • ИСУН намалява значително административната тежест, тъй като цялата кореспонденция между кандидатите и оценителните комисии на МИГ, оценката на проектните предложения на кандидатите от МИГ, проверката на проведената процедура и на проектните предложения от страна на ДФЗ/ УО се извършава в системата;
  • ИСУН намалява и административната тежест при изпълнение на проектите и мониторинга им от страна на МИГ.

Препоръките за програмен период 2021-2027:

  • Целенасочено продължаване на политиката на подхода ВОМР – за приобщаване на местните общности към процеса на подготовка и изпълнение на стратегиите на ВОМР. Все по-голямото включване на местните общности в прилагането на подхода ВОМР води до сплотяването им, до утвърждаване на местната идентичност, до мобилизиране на местния потенциал и до задържане на все повече хора по родните места;
  • Стартирането на прием на стратегии, следва да даде възможност да се разшири полето на прилагане на подхода ЛИДЕР в общини, които не са включени през изминалия програмен период;
  • Следва да бъде увеличен финансовия ресурс от ЕЗФРСР за подхода ВОМР с цел финансиране на повече стратегии за ВОМР;
  • Необходима е промяна на механизмите на договориране с цел ускоряване и опростяване на процеса;
  • Необходими са целенасочени усилия за ускоряване на процеса на възстановяване на извършените от бенефициентите разходи, като по този начин не се допусне риск за успешното изпълнение на подхода ВОМР;
  • Следва да продължи намаляването на административната тежест при подаване на проекти, при тяхното изпълнение, мониторинг и плащане, при използването на системата ИСУН.

*Докладът от „Текуща оценка на подхода ЛИДЕР и подхода ВОМР от ПРСР 2014-2020“ (еднофондово и многофондово финансиране) е публикуван на 28.03.2022 г. в сайта на Министерство на земеделието👉Доклад от Текуща оценка на подхода ЛИДЕР/ВОМР

За подхода

През  програмен период 2007 – 2013, подходът „Лидер“ действа на територии с население между 10 хил. д. и 100 хил. д., а през програмен период 2014- 2020 – между 10 хил. д. и 150 хил. д. Прилагането е чрез местни партньорства известни като „Местна инициативна група“ (МИГ).

След 2000 г., подходът Лидер става задължителна част от Програмите за развитие на селските райони на страните- членки на ЕС. От 2014 г. европейските регламенти дават възможност той да се прилага и в градски райони, като наименованието му вече е „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР). Друга ключова промяна е възможността за многофондово финансиране на Стратегиите за Воденото от общностите местно развитие (СВОМР).

Източник: www.namrb.org

ВИЖТЕ ОЩЕ:

*Отворени процедури на МИГ в страната. Проверете възможностите за подкрепа чрез МИГ в региона си!

👉Информация за МИГ във Вашия район можете да откриете в Каталог на МИГ в България 2014 – 2020 г.

*Публикацията е актуализирана на 28.03.2022 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!