Трите регламента, които съставляват пакета за реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027, са публикувани в днешния брой на Официалния вестник на Европейския съюз (ЕС)- ОВ L 435, 6 декември 2021 г.

Основна характеристика на новата политика е въвеждането на стратегически планове на равнище държави членки, които дават възможност на националните правителства да адаптират разпоредбите на ОСП спрямо нуждите на своите земеделски общности в сътрудничество с местните органи и съответните заинтересовани страни. Тази политика е и най-амбициозната досега по отношение на околната среда, като една четвърт от директните плащания са запазени за практиките на екологосъобразното земеделие. Освен това тя е първата ОСП, която включва социално измерение, насочено към гарантиране на подходящи условия на заетост за селскостопанските работници.

Новата ОСП ще влезе в сила от 2023 г. и ще се прилага до 2027 г.

Вторичното законодателство, което съдържа по-детайлни елементи за прилагането на новата политическа рамка, в момента се финализира, като Комисията трябва да приеме най-спешните актове до края на годината. Останалите актове ще бъдат приети през първата половина на 2022 г.

Държавите членки трябва да представят своите проекти за стратегически планове до 1 януари 2022 г., след което Европейската комисия (ЕК) ще започне процеса на оценяването им и предоставяне на обратна информация.

*За да могат държавите членки да подадат стратегическите си планове навреме, трябва да бъдат приети някои делегирани актове (ДА). На заседанието на Специалния комитет по селско стопанство, който се проведе на 10 декември, държавите членки не възразиха срещу приемането на делегираните актове. Съветът на министрите, който се проведе на 12-13 декември 2021 г. потвърди намерението си да не повдига възражения срещу двата делегирани акта, допълващи разпоредбите на реформираната ОСП. Първият акт определя допълнителни изисквания за някои видове интервенции, посочени от държавите членки в техните стратегически планове за ОСП и правила относно съотношението по стандарт 1 за Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС). Вторият акт установява правила относно разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, обезпеченията и използването на еврото. Актовете за изпълнение бяха представени на 8 декември на Комитета по ОСП, като делегациите гласуват по тях от 9 до 13 декември. Приемането им се планира за 21 декември, а публикуването в Официален вестник на ЕС между Коледа и Нова Година.

Официално публикуваните днес регламенти за ОСП 2023-2027 са:

Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на общата селскостопанска политика (стратегически планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013

Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1306/2013

 Регламент (ЕС) 2021/2117 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза

Процесът на реформиране на ОСП започна през 2018 г., когато ЕК публикува първоначалното си предложение. През октомври 2020 г. Съветът и Европейският парламент (ЕП) приеха своите преговорни позиции, като поставиха началото на деветмесечни преговори, които доведоха до политическо споразумение, постигнато през юни 2021 г.

ЕП даде „зелена светлина“ на ОСП 2023-2027 по време на пленарната сесия, проведена на 23 ноември 2021 г. в Страсбург, а Съветът на ЕС официално прие ОСП 2023—2027 на състоялото се на 02 декември 2021 г. последно заседание.

Преходен регламент за ОСП (2021–2022 г.)

Поради забавяне в договарянето на реформата на новата ОСП, в края на 2020 г. беше приет „Преходният регламент“ за ОСП, който има за цел да осигури непрекъснатост на правната и финансовата подкрепа по линия на ОСП за земеделските стопани и другите бенефициери преди влизането в сила на новите реформирани правила през 2023 г. Регламентът гарантира, че в плащанията няма да има прекъсване, като същевременно предоставя на държавите членки време да изготвят своите национални стратегически планове по ОСП.

Източник: https://eur-lex.europa.eu; https://ruralnet.bg/; *МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Регламент 2020/2220 за подпомагането по ОСП през преходните 2021 и 2022 година е публикуван в Официалния вестник на ЕС

ЕК одобри 11-то изменение на ПРСР 2014-2020. ВИЖТЕ консолидираната версия!

*Публикацията е актуализирана на 13.12.2021 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!