По време на двудневното заседание на Съвета по земеделие и рибарство в Люксембург (19-20 октомври) са постигнати три важни политически споразумения за европейския сектор земеделие и рибарство.

Постигнатят от земедеслките министри на ЕС общ подход относно пакета за реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) дава политически мандат на Съвета да започне преговори с Европейския парламент (след като съзаконодателят се съгласи и относно вътрешната си позиция) с оглед постигане на цялостно споразумение за реформата.

Българската делегация гласува „въздържал се“.

Министрите постигнаха:

 1. съгласие относно общия подход към пакета за реформи на ОСП
 2. приеха заключения относно стратегията „От фермата до трапезата“
 3. решиха възможностите за риболов в Балтийско море за 2021 г.

Съветът съгласува позицията си относно следващата ОСП на ЕС

Земеделските министри на ЕС постигнаха съгласие относно позицията си за преговори (общ подход) относно пакета за реформа на ОСП след 2020 г. Споразумението подчертава твърдите ангажименти на държавите-членки за по-висока амбиция в областта на околната среда чрез въвеждане на инструменти като задължителни еко-схеми (новост в сравнение с настоящата политика) и засилени условия. Съгласуваната позиция също така позволява на държавите-членки да имат необходимата гъвкавост при постигането на екологичните цели. Например ще има двугодишна пилотна фаза за еко-схеми и държавите-членки ще се радват на гъвкавост при разпределянето на средства по различни зелени практики.

Юлия Клокнер, федерален министър на храните и земеделието на Германия

„Днешното споразумение е крайъгълен камък за европейската селскостопанска политика. Държавите-членки демонстрираха амбицията си за по-високи екологични стандарти в земеделието и в същото време подкрепиха необходимата гъвкавост при гарантиране на конкурентоспособността на земеделските производители. Това споразумение изпълнява стремежа на по-екологична, по-справедлива и опростена ОСП.“, Юлия Клокнер, федерален министър на храните и земеделието на Германия

Дебатът в Съвета бе върху компромисните текстове, подготвени от Председателството, за всеки един от трите регламента (налични на английски език):

 • Компромисен текст за стратегическите планове: 11869/20+ ADD 1
 • Компромисен текст за хоризанталния регламент: 11604/20
 • Компромисен текст за общата организация на пазарите: 11241/20

Детайлна информация за постигнатото съгласие между земеделските министри на ЕС можете да откриете в изготвеното от Председателството предложение за проекторегламент на стратегическите планове по ОСП „PRESIDENCY DRAFTING SUGGESTIONS FOR THE Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council“

АКЦЕНТИ

Реформата на ОСП предвижда, че на държавите-членки ще бъде дадена по-голяма гъвкавост при формирането на правила и разпределението на финансирането чрез разработването на национални стратегически планове, в които ще бъдат задължени да демонстрират по-висока амбиция за опазване на околната среда в сравнение с текущия период. Така нареченият „нов модел на доставка“ би облагодетелствал изпълнението пред спазването: той ще даде възможност на страните да изберат най-добрите инструменти и действия, с които разполагат (а също и вземайки предвид националните особености), за да постигнат договорените цели и стандарти в целия ЕС.

Някои конкретни примери за държавите-членки относно изпълнението н по-високи екологични стандарти, които бяха обсъдени и договорени по време на двудневния Съвет, включват:

 • Земеделските производители ще получат финансова подкрепа при условие, че възприемат полезни за климата и околната среда практики, за да направят ОСП още по-зелена от преди.
 • Земеделските производители, които надхвърлят основните изисквания за околната среда и климата, биха получили допълнителна финансова подкрепа чрез въвеждането на „еко-схеми“. Тези нови инструменти за опазване на околната среда и климата ще бъдат свързани със специален бюджет- 20% от бюджета за директни плащания. Първоначална пилотна фаза от две години ще гарантира, че държавите-членки избягват загубата на така необходимите средства, докато се запознават с новите инструменти. Примерните еко-схеми включват практики като прецизно земеделие, агролесовъдство и биологично земеделие, но държавите-членки ще бъдат свободни да проектират свои собствени инструменти въз основа на техните нужди.
 • Всички фермери ще бъдат обвързани с по-високи екологични стандарти; дори и по-малките. За да им помогнат в този екологичен преход, малките земеделски производители ще бъдат подложени на по-опростен контрол, намалявайки административната тежест, като същевременно гарантират техния принос към целите в областта на околната среда и климата.

Съгласно постигнатото споразумение, подпомагането в други сектори чрез оперативни програми на организации и групи производители, е увеличено от 5% на 10% от стойността на предлаганата на пазара продукция.

В проекта на регламент беше отразено решението, взето от лидерите на държавите членки на Европейски съвет, за доброволно прилагане на таван на директните плащания над 100 хиляди евро. Таваните ще се отнасят само за СЕПП, като се запазва възможността за приспадане на разходите за труд, свързани със земеделска дейност. Oбвързаната подкрепа да бъде непроменена по отношение на процентите (13% + 2%). Всяка държава-членка може да вземе решение до 1% от директните плащания да се обвържат с участие на бенефициентите в инструменти за управление на риска.

От пресслужбата на Съвета посочват, че позицията на Съвета е резултат от преговори и работа, проведена през последните две години и половина и при пет председателства.

Заключения на Съвета по земеделие и рибарство по стратегията „От фермата до трапезата“

Българската делегация гласува „въздържал се“

„Искането на българската делегация за продължаване на преходната помощ не беше отразена в пълнотата й, както и предложението за гъвкавостта на зелените бюджети от първи стълб. Поради тази причина Българската делегация гласува „въздържал се“, съобщиха днес от МЗХГ.

Пакетът за реформата на ОСП беше одобрен с квалифицирано мнозинство в Съвета по земеделие и рибарство, като Литва гласува против, а Латвия, България и Румъния се въздържаха.

„След  двудневните преговори, страната ни успя да запази настоящото ниво на обвързаната с производството подкрепа – 13+2 % от общия пакет директни плащания“, предават от пресслужбата на МЗХГ, акцентирайки и на другите постигнати в споразумението договорености:

 • „В следващия програмен период се запазва и Преходната национална помощ (ПНП). До 2023 г. тя ще бъде на нивата от 2020 г. , а от 2024 г. ще продължи с намаление от 5% годишно;
 • …държавите членки ще са задължени да заделят минимум 20% от пакета за директни плащания за еко схеми. За отчитане изпълнението на този минимален бюджет, може да се вземе и сумата, надвишаваща 30% дял от бюджета по ПРСР, платена по мерки, свързани с околна среда и климат. Освен това е предвидена допълнителна гъвкавост, т.н. „двугодишна фаза на обучение“, при която неусвоените средства при прилагането на новите еко схеми ще могат да се прехвърлят към други необвързани мерки в рамките на първи и втори стълб.
 • Позицията на България относно изключенията на малките стопанства бе отразена, макар и не в пълнота. Земеделските стопанства до 10 ха ще бъдат освободени от прилагане на стандарта за диверсификация на културите и екологично насочени площи (ДЗЕС 8 и ДЗЕС 9).
 • …отново по предложение на България, подпомагането в други сектори чрез оперативни програми на организации и групи производители, е увеличено от 5% на 10% от стойността на предлаганата на пазара продукция. 
 • … доброволно прилагане на таван на директните плащания над 100 хиляди евро. Таваните ще се отнасят само за СЕПП, като се запазва възможността за приспадане на разходите за труд, свързан със земеделската дейност. Всяка държава-членка може да вземе решение до 1% от директните плащания да се обвържат с участие на бенефициентите в инструментите за управление на риска.“

Следващи стъпки

Общият подход означава, че сега Съветът има политически мандат да започне преговори с Европейския парламент (след като съзаконодателят се съгласи и относно вътрешната си позиция) с оглед постигане на цялостно споразумение за реформата. Очаква се Европейският парламент да гласува позицията за ОСП до края на настоящата седмица, след което ще започнат междуинституционалните преговори между Съвета на ЕС, Европейския парламент и Европейската комисия по законодателната инициатива на Комисията за реформа на ОСП.

Съветът прие законодателен акт за отлагане с 1 година на новите правила за биоземеделие

Земеделските министри приеха още законодателен акт за отлагане на прилагането на биологичното производство и етикетирането на биологични продукти с една година.

Министрите бяха информирани за декларация на Вишеградската група относно ОСП и МФР.

Декларацията е подписана от земеделските министри от Вишеградската група: Полша Чехия, Унгария, Словакия и още 7 страни: България, Хърватия, Естония, Литва, Латвия, Румъния, Словения, които се срещнаха по-рано през месец септември в гр. Познан по време на панаира POLAGRA, за да обсъдят новата съвместна деклрация относно ОСП след 2020 година.

Източник: www.consilium.europa.eu; МХЗГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!