Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) информира за организирането на информационен семинар Възможности за подкрепа по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020“. Събитието е насочено конкретно към представители на уязвими, дискриминирани и маргинализирани групи.

Информационният семинар ще се проведе на 16 май 2019 г. от 15:30 в село Чалъкови, община Раковски,  Интернет – кафе Galaxy *, при дневен ден съгласно Програмата, която можете да намерите в прикачения към публикацията файл.

Основни цели на информационния семинар са:

  • осигуряване на условия за достъп на представители от уязвими, дискриминирани и маргинализирани групи до информация за възможностите, които подмярка 6.3 на ПРСР 2014-2020 предоставя за подкрепа на: икономическото развитие и укрепването на малките земеделски стопанства като устойчиви и жизнеспособни единици; за ускоряване на тяхната модернизация и технологично обновление, както и за подобряване на опазването на околната среда и борба с климатичните промени;
  • прилагане на ефективен подход, отговарящ на нуждите на посочените групи за формиране на базови познания, свързани с подготовката за кандидатстване, подготовката на бизнесплан, за изпълнение на различните изисквания при реализация на проектите, отчитане, мониторинг, контрол и пр.;
  • представяне на конкретни добри практики за най-пряко достигане на посланията до потенциалните бенефициенти от посочените групи;
  • принос на дейността към залегналите в ПРСР 2014-2020 г. хоризонтални принципи на равенство на половете и недискриминация;
  • популяризиране дейността на НСМ сред посочените групи и привличане на нови членове;
  • набиране на идеи относно бъдещи възможностите за сътрудничество с представители/организации на посочените групи в рамките на НСМ.

ЗУ на НМС благодари за любезното сътрудничество и идейната подкрепа на проф. Иван Пенов, председател на УС на Фондация „Земята – източник на доходи“.

Местата за срещата са ограничени и с оглед своевременното организиране на логистиката на срещата, приканваме тези от Вас, които желаят да участват в информационния семинар да уведомят ЗУ на НСМ до 15.05.2019 г. (сряда).

Контакт за потвърждаване на участие и детайли относно събитието: e-mail: expert@ruralnet.bg; office@ruralnet.bg; Даниела Михайлова; тел. 087 824 4774.

ПРОГРАМА

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 675 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!