На 20 февруари 2020 г. в гр. Ловеч Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе работна среща за набиране на идеи за бъдещия програмен период „Общата селскостопанска политика след 2020 г“.

В събитието участие взеха 40 представители на различни заинтересовани страни по темата, а официалното откриване направи заместник-министър Вергиния Кръстева.

Основните постигнати цели от провеждането на събитието са: осигуряване на подкрепа към УО на ПРСР за следващия програмен период; мобилизиране и ангажиране на широк кръг заинтересовани страни в процесите на набиране и обмен на информация, идеи, анализи във връзка с ОСП след 2020 г.; принос за постигането на открит диалог и провеждането на публичен дебат с възможно най-широк кръг заинтересовани страни по темата за бъдещата ОСП; създаване на условия за набиране на идеи за бъдещия програмен период, касаещи политиката за развитието на селските райони; участие на НСМ в процеса на подготовка за ОСП 2021-2027 и популяризиране дейността на ЗУ на НСМ, ролята на НСМ и привличане на нови членове.

Участниците бяха запознати също така с актуалните възможности за подпомагане на земеделските стопани през 2020 г. по инвестиционни и компенсаторни мерки/подмерки, популяризирани бяха и останалите предстоящи приеми през 2020 година по мерки/подмерки на ПРСР 2014-2020 с цел активизиране на интереса на различни категории бенефициенти. Представени бяха и нормативните промени в сектор „животновъдство“ и подкрепата на ПРСР за постигане на завишените изисквания за биосигурност.

За целите на работната среща ЗУ разработи нарочна анкета, резултатите от която предстои да бъдат обобщени и предоставени като обратна връзка към УО на ПРСР, МЗХГ.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!