Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 28 юли 2021 г. в гр. Стара Загора събитие на тема „Възможности за подкрепа по ПРСР 2014-2020 в „преходния“ период 2021-2022 на ОСП. Актуално за хода на преговорите по ОСП и стратегическото планиране за периода 2023-2027“.

На публичната покана на ЗУ на НСМ се отзоваха земеделски производители от всякакви производствени направления от областта, съветнически служби и консултанти, представители на МИГ от областта, представители на науката, представители на ОИЦ, представители на ДФЗ и МЗХГ, експерти от ЗУ на НСМ.

Постигнатитете основни цели от проведеното събитие са: популяризирани са възможностите за подпомагане през преходния период 2021-2022 година на ОСП по инвестиционни и компенсаторни мерки/подмерки на ПРСР 2014-2020; мобилизирани и ангажирани са заинтересовани от политиката за развитието на селските райони страни при подготовката за новия програмен период; създадени са условия за дискусия и набиране на идеи за бъдещия програмен период; предоставена е актуална информация за хода на преговорния процес за ОСП 2023-2027 и стратегическото планиране у нас; създадени са условия за взаимен обмен на опит, знания и информация, както и за поставяне на въпроси, търсене на решения на общи проблеми и пр. по поставената тема; осигурена е подкрепа на УО за следващия програмен период чрез нарочно разработена за събитието анкета; популяризирана е дейността на НСМ с цел привличане на нови членове.

Ключов експерт от ЗУ на НСМ представи възможностите за подпомагане чрез ПРСР 2014-2020 в „преходния“ период 2021-2022 година и актуална информация за хода на преговорите по ОСП за периода 2023-2027. Г-жа Искра Боцева, представител на УО, направи презентация по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“, разяснявайки всички новостите в текущия прием, основните изисквания, както към кандидатите, така и към допустимите дейности и разходи по процедурата. Експертът на МЗХГ акцентира на финансовите условия, изпълнението на критериите за оценка на проектните предложения, новостите в процедурата за оценка и одобрение на проектите и пр. Представителят на УО презентира и новостите, спецификите в приема на подмярка 4.2. от ПРСР 2014-2020, обръщайки внимание на финансовите условия, условия за допустимост, процедурата за оценка и одобряване, новите критерии и пр. Презентациите на подмерки 4.1 и 4.2 бяха съпъствани с паралелна дискусия с участниците, в рамките на която бяха давани редица пояснения и примери, а г-жа Боцева обърна внимание на възможността, дадена от ЗУСЕСИФ за задаване на въпроси към УО по време на приемите.

Двама експерти от ДФ „Земеделие“ представиха основните етапи в процедурата и условията за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/2016 г., както и извършвания последващ контрол от страна на ДФЗ, като акцентираха на особеностите при извършваните проверки от страна на ДФЗ. Тяхната презентация бе съпроведена с дискусия с участниците, по време на която се обсъдиха и разясниха конкретни въпроси, свързани с прилагането на ПМС 160/2016 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!