Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 04 октомври 2022 г. в град Ямбол („Безистена“) работна среща за развитие на капацитета на представителите на Местни инициативни групи (МИГ) и техните представителни асоциации.

Събитието бе насочено конкретно към представители на МИГ от цялата страна, а темата „Възможности за подкрепа на МИГ по текущия прием на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ”. Концепцията на ЕС за „Smart Villages” в подкрепа на интелигентни селища и решения в селските райони.“

Темите и необходимостта от провеждане на настоящото събитие бяха идентифицирани съвместно между експерти от ЗУ на НСМ и ръководството на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“.

Лектори в срещата бяха: Стефан Спасов- началник отдел „ЛИДЕР/ВОМР“ към дирекция „Развитие на селските райони“ към Министерство на земеделието (МЗ); Методи Методиев- национален експерт на финансираните от ЕК проекти Smart Rural 21 & Smart Rural 27; Нели Кадиева- председател на УС на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“. Модератори в различните тематични панели бяха: Таня Георгиева- ключов експерт към ЗУ на НСМ и Нели Кадиева от Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“.

Целта на работна среща бе да допринесе за развитито капацитета на МИГ от страната чрез: популяризиране на възможностите за финансиране по подмярка 19.3 на ПРСР 2014-2020; подобряване информираността чреа предоставяне на информация и формиране нови знания и умения, необходими при подготовката и кандидатстването по подмярка 19.3; прилагане на ефективен подход, отговарящ на нуждите на посочените групи за придобиване на знания в областта на приоритетна за ЕК и нова за страната ни тема „Smart Villages”; популяризиране на добри практики; популяризиране дейността на НСМ сред посочените групи и привличане на нови членове; набиране на идеи относно бъдещи възможностите за сътрудничество с представители на посочените групи в рамките на НСМ.

Г-н Стефан Спасов от УО на ПРСР 2014-2020 представи възможностите за подкрепа по текущия прием на подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ”, както и информация относно прилагането на подмярка 19.3 у нас до момента. Той посочи интересни одобрени от УО проекти по подмярката, които имат потенциал за мултипликация. Г-н Спасов сподели за интерса към сътрудничество, който негови колеги от Румъния изразяват относно търсенето на български партньори МИГ за разработването на съвместни проекти по подмярката, както и че Румъния разполага със средства по ПРСР 2014-2020 за тяхното финансиране. Той каза, че с Румъния имаме добри проекти, но освен проекти в областта на промотиране на храните би било- добре българските МИГ да се възползват от интереса на румънските МИГ и към проекти в сферата на местното културно историческото наследство.

Г-жа Кадиева от своя страна сподели впечатления от участието си в конференция в Полша, в рамките на която е имала възможността да се запознае на терен с интересни инициативи в селските райони. Тя също информира участниците, че МИГ от Полша също проявяват интерес за съвместни проекти с България и че все още разполагат със средства по полската ПРСР 2014-2020 за финансиране на проекти за сътрудничество.

Темата за сътрудничеството по естествен път се сля с темата за „Smart Villages” с представената от страна на г-н Спасов информация, че в Румъния имат стратегия за „Smart Villages”, а относно нашата страна според него МИГ освен фокусиране в своите стратегии, могат при готовност да заложат и конкретни дейности касаещи „Smart Villages”- някои могат да са само теоретични, но други могат да са готови за инвестиции. Г-н Спасов маркира основните аспекти от концепцията за „Smart Villages”, които адресират и решават проблеми и нужди в селските райони. В този контекст бе поставен и обсъден с участниците въпроса за целесъобразността и необходимостта от разработването на дефиниция за „Smart Villages” на национално ниво или пък на ниво стратегия на дадена МИГ.

На въпроса на г-жа Георгиева каква е обратната връзка на УО по предложения на ТРГ 5 на НСМ относно концепцията за „Smart Villages” г-н Спасов сподели, че в качеството му на началник отдел ВОМР в МЗм има конкретна позиция, която е насочена към подкрепа в рамките на ВОМР, която обаче следва да срещне подкрепа.

В дискусията с г-н Спасов представителите на МИГ повдигнаха и въпроса с трудното и бавно прилагане на подхода ВОМР у нас през настоящия програмен период, акцентирайки на основните процедурни проблеми, водещи до обезсърчаване на бенефициентите и ниско доверие в ПРСР 2014-2020, както и подчертаха спешната необходимост от тяхното разрешаване в новия програмен период 2023-227.

В систематизиран и хронологичен вид г-жа Георгиева представи разнообразните дейности, изпълнявани от ЗУ на НСМ, касаещи тематичната работа на НСМ относно концепцията за „Smart villages“. Тя обобщи, че в резултат на дейността на ЗУ на НСМ и сътрудничеството през последната година с г- Методи Методиев: темата е поставена в обществения дневен ред; активиран е интерес; идентифицирани и въвлечени са експерти; ангажирани са заинтересовани; направено е независимо проучване и ЗУ е изпратило препоръки до УО. Тя открои идентифицираните през годината следни нужди сред заинтересованите страни: да продължи взаимодействието по темата между въвлечените в НСМ заинтересовани участници с МЗм; очертана е ясна необходимост от финансова подкрепа на проявяващите интерес (най-вече МИГ, общини и читалища) да стартират разработването на концепция за дадена територия и последващото финансиране на дейности по изпълнението й. Ключовият експерт на ЗУ наблегна на факта, че вече има сериозни очаквания от заинтересованите както към УО, така и за политическа подкрепа на най-високо ниво за подпомагане на концепцията за „Smart villages“ в рамките на интервенциите от Стратегическия план по ОСП 2023-2027.

В първата част на събитието г-н Методи Методиев презентира: Хронолгията в появата на този подход от европейските инстистуции; целите, развитието на концепцията за “Smart Villages” и прилагането й в страните от ЕС; необходимостта и примери за подкрепа на концепцията, вкл. чрез проектите Smart Rural 21 & Smart Rural 27; нормативните възможности за подкрепа на “Smart Villages” в стратегическите планове по ОСП и извън тях. Участниците проведоха кратка дискусия с г-н Методиев. Презентирано бе видео с добър пример от Финландия „Raundanmaa Smart Village“, които участниците обсъдиха в контекста на приложимостта на определени идеи и в България.

В следобедна част след паузата за обяд, г-н Методиев запозна участниците с основните предложения, който ЗУ на НСМ получи от заинтересованите страни в рамките на тематичната работа на НСМ, и които са изпратени от ЗУ на НСМ до УО на 14.09.2022 г. Той разказа за различните възможности за подкрепа в разработването и прилагането на концепции за интелигентните селища, от които МИГ биха могли за се възползват в своите стратегии за ВОМР, посочвайки редица примери от ЕС. В рамките на тази част от панела се включи и г-жа Георгиева, която поясни за мотивите на предложението на ТРГ 5 към НСМ, изпратени до УО за директна подкрепа на „Smart villages“ чрез самостоятелна интервенция за сътрудничество в Стратегическия план, които са свързани с българския контекст на развитие, нуждите и наличния капитал в селските райони. Тя реферира към представения от нея пример за Полша, където имат страегия и вече е стартирало подпомагането за прилагането на концепцията за „Smart villages“.

Работната среща продължи с презентация на г-жа Нели Кадиева за енергийни общности в селските райони на ЕС, възможностите за подкрепа за създаване и развитието им в ЕС, акцентирайки и на основните правни аспекти, които следва да бъдат създадени у нас, за да могат да бъдат реализирани подобни енергийни общности и в България. Участници споделиха информация за инициативи на заинтересовани страни у нас, свързани с разработването на нормативни предложения в тази посока, които обаче изискват наличието на редовен кабинет и парламент, където да срещнат подкрепа.

 

 

ЗУ на НСМ благодари за любезното сътрудничество и идейната подкрепа на Нели Кадиева и на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!