Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 15 октомври 2021 г. в село Чалъкови информационен семинар на тема „Възможности за подкрепа по подмярка 6.1. и подмярка 6.3. от ПРСР 2014-2020. Актуални възможности за подкрепа по схеми на ДФ „Земеделие“. Очаквани интервенции по директните плащания в новия програмен период“.

Събитието бе насочено конкретно към представители на ромска общност от дребни фермери, занимаващи се основно с отглеждане на плодове и зеленчуци в землищата на няколко села от община Раковски.

Съобразявайки се с потребностите и очакванията на таргет групата, ЗУ на НСМ допринесе за популяризирането сред представителите на маргинализираните малцинствени групи на най- актуалната информация за възможностите, които ПРСР 2014-2020 предоставя за малките и семейни фермери, както и за очакваните нови схеми на директни плащания в периода 2023-2027. До тъмно продължиха дискусиите между всички участници, а фермерите получиха множество съвети, препоръки и отговори. Благодарение на осъществения богат обмен на откровени мнения, ЗУ на НСМ успя да получи ценна обратна връзка за прилаганата политика за развитие на селските райони в България, в частност и за адекватността на прилаганите инструменти за малките фермери в настоящия програмен период (и по Стълб 1, и по Стълб 2 на ОСП), за облекчаване на административната тежест, необходимостта от различни обучения за системно надграждане на капацитета на малкит фермери и пр.

Постигнатите основни цели на срещата, които ЗУ на НСМ си постави, бяха:

  • осигуряване на условия за достъп на представители от уязвими, дискриминирани и маргинализирани групи до информация за възможностите, които подмярка 6.1. и 6.3 на ПРСР 2014-2020 предоставят за подкрепа на инвестициите на малките стопанства, актуални възможности за подкрепа по схеми на ДФ „Земеделие“, както и за очаквани интервенции по директните плащания в новия програмен период ;
  • прилагане на ефективен подход, отговарящ на нуждите на посочените групи за формиране на базови познания, свързани с подготовката и начина за кандидатстване, както и изпълнението на различните изисквания при реализация на проектите и пр.;
  • принос към хоризонталните принципи на ПРСР 2014-2020 за равенство на половете и недискриминация;
  • подържане на трайни връзки с членовете на НСМ;
  • набиране на идеи относно бъдещи възможностите за сътрудничество с представители/организации на посочените групи в рамките на НСМ.

ЗУ на НСМ благодари за любезното сътрудничество и идейната подкрепа на Фондация „Земята – източник на доходи“.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!