На 31 август 2022 г. в гр. София Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе информационен семинара за потенциални бенефициенти на ПРСР 2014-2020 на тема „Възможности за подкрепа на общините от селските райони по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020“.

Провеждането на настоящото събитие е в контекста на отворените четири процедури „Пътища“, „Улици“, „Енергийна ефективност“ и „Вода“ по подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020, а целта на информационният семинар бе: популяризиране на възможностите за финансиране по отворените 4 процедури на подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020; предоставяне на информация и формиране на капацитет, нови знания и умения, необходими при подготовката и кандидатстването по подмярка 7.2; формиране на капацитет при бенефициентите на ПРСР относно прилагането на процедура за избор на изпълнител по проектни предложения и избягване на често допускани грешки;  популяризиране дейността на НСМ, привличане на нови членове и запознаване с концепцията за новата Мрежа по ОСП през програмния период 2023-2027.

Г-жа Елена Иванова от УО на ПРСР 2014-2020 бе основен лектор в тематичните панели, касаещи подмярка 7.2 на ПРСР 2014-2020, която презентира последователно основните изисквания на текущите приеми по процедурите на подмярка 7.2 за „Пътища“, „Улици“, „Енергийна ефективност“ и „Вода“ относно: допустимост на бенефициенти; допустимите дейности и условията за тяхната допустимост; изисквания към бизнес плановете; видовете допустими и недопустими разходи; финансови условия и интензитет на подкрепа; сроковете за кандидатстване, оценка и изпълнение на проектите; критериите за оценка и процедурата по одобряване на проектите; възможностите и ограниченията за подаване на повече от едно проектно предложение от една община в рамките на паралелно протичащите приеми по 4-те процедури и пр.

По време на изнасяната детайлна информация по 4-те процедури на подмярка 7.2, г-жа Иванова и г-жа Йорданова от УО открояваха новостите и различията при текущите приеми. От своя страна участниците активно участваха в дискусиите, задавайки редица въпроси, получаваха разяснения от експертите на МЗм на поставените въпроси, но се откроиха и отворени въпроси, които изискват допълнително разглеждане от страна на УО. Представителите на УО акцентираха на възможността на кандидатите да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения (чрез електронната поща на УО или в ИСУН 2020) и препоръчаха на участниците да използват тази възможност, както и да следят за вече дадени от УО разяснения, които се качват в сайта на МЗм и в ИСУН 2020, тъй като тези разяснения стават задължителни за всички кандидати, а и за ДФЗ-РА.

След времето за обяд дискусията по процедурите на подмярка 7.2 продължи и участниците се обединиха около предложението експертите на ЗУ да обобщят тези отворени въпроси и да ги изпратят до УО по установения официален ред за разяснения.

Г-н Иво Кехайов от ДФЗ бе лекторът в тематичния панел „Избор на изпълнител по ЗОП и избягване на често допускани грешки“. След неговата презентация беше предоставена възможност на участниците да задават въпроси, да изразяват мнения, както и да получат обратна връзка с препоръки и пояснения от експерта на ДФЗ.

Като най-интересна и полезна част от събитието участниците споделиха, че са били: дискусията с УО и ДФЗ и отговорите на зададените въпроси; препоръките на ДФЗ за избягване на често допускани грешки при провеждане на процедури по ЗОП; фактът, че при дискусиите възникват и други полезни въпроси, които важно да отчета; коментарите и поясненията по критериите за оценка на проектните предложения.

 

От участниците постъпиха препоръки по-често да се организират подобни срещи с ДФЗ и МЗм.

Като основни резултати могат да се посочат: популяризирани са сред минимум 45 участници възможностите и всички новости на 4-те отворени процедури по подмярка 7.2 (25 на място и най-малко 20 онлайн през платформат Zoom); приложени са ефективни методи за изграждане на капацитет и формиране на нови знания у потенциалните бенефициенти относно подмярка 7.2 и избор на изпълнител по ЗОП; набрани са идеи и предложения за подобряване на прилагането като обратна връзка към УО чрез участвалите на място експерти на МЗм и ДФЗ; по отворените от дискусиите теми са изготвени от ЗУ въпроси, които ЗУ изпрати до УО в рамките на регламентираните в насоките процедура за получаване на разяснения от УО; популяризирана е дейността на ЗУ и роля на НСМ, както и трансформация в нова Национална мрежа по ОСП; високо ниво на оценка за работата на ЗУ от страна на участниците и готовност за ангажирането им в дейността на НСМ;

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!