Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 6 август 2020 г. в село Чалъкови информационен семинар на тема „Възможности за подкрепа по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ и мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020“.

Събитието бе насочено конкретно към представители на ромска общност от дребни фермери, занимаващи се основно с отглеждане на плодове и зеленчуци в землищата на няколко села от община Раковски.

При стриктно спазване на противоепидемиологичните мерки в страната и съобразявайки се с потребностите и очакванията на таргет групата, ЗУ на НСМ допринесе за популяризирането сред представителите на маргинализираните малцинствени  групи на най- актуалната информация за възможностите, които ПРСР 2014-2020 предоставя за малките и семейни фермери. Основните лектори в семинара бяха експерти от Дирекция „Развитие на селките райони“ в МЗХГ, които презентираха пред аудитория от 30 фермери чрез видеоконферентна връзка основната информация, касаеща всички изисквания, условия за допустимост, процедури за кандидатстване, необходими документи и пр. по съответните подмерки на ПРСР 2014-2020. До тъмно продължиха дискусиите между всички участници, а фермерите получиха множество съвети, препоръки и отговори. Благодарение на осъществения богат обмен на откровени мнения, ЗУ на НСМ успя да получи ценна обратна връзка за прилаганата политика за развитие на селските райони в България, в частност и за адекватността на прилаганите инструменти за малките фермери в настоящия програмен период (и по Стълб 1, и по Стълб 2 на ОСП), за облекчаване на административната тежест, необходимостта от различни обучения за системно надграждане на капацитета на малкит фермери и пр.

Постигнатите основни цели на срещата, които ЗУ на НСМ си постави, бяха:

  • осигуряване на условия за достъп на представители от уязвими, дискриминирани и маргинализирани групи до информация за възможностите, които подмярка 4.1.2 и новата мярка 21 на ПРСР 2014-2020 предоставят за подкрепа на инвестициите на малките стопанства и извънредната подкрепа за земеделските стопани за преодоляване на последиците от COVID-19;
  • прилагане на ефективен подход, отговарящ на нуждите на посочените групи за формиране на базови познания, свързани с подготовката и начина за кандидатстване, подготовката на бизнесплан, подготовката и попълване на заявление по новата извънредна мярка, за изпълнение на различните изисквания при реализация на проектите, отчитане, мониторинг, контрол и пр.;
  • принос към хоризонталните принципи на ПРСР 2014-2020 за равенство на половете и недискриминация;
  • популяризиране дейността на НСМ сред посочените групи и привличане на нови членове;
  • набиране на идеи относно бъдещи възможностите за сътрудничество с представители/организации на посочените групи в рамките на НСМ.

ЗУ на НСМ благодари за любезното сътрудничество и идейната подкрепа на проф. Иван Пенов, председател на УС на Фондация „Земята – източник на доходи“.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!