На 30 септември 2022 г. Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе кръгла маса в хибриден формат за експерти от Управляващия орган на ПРСР (УО) и Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) с участието на експерти от дирекциите „Национален фонд“ на МФ („НФ“) и „Централно координационно звено“ към МС („ЦКЗ“) на тема „ Демаркация и синергия на Плана за възстановяване и устойчивост със Стратегическия план по ОСП 2023-2027. Подготовка за прилагане на проектите от ПВУ в сектор земеделие и дигитализация на МЗм“.

ЗУ на НСМ е ангажирано с това да допринесе за развитието на експертния капацитет на централната администрация по отношение на придобиването на нови знания в областта на ефективното управление, прилагане, наблюдение и оценка на ПРСР и нейното интегриране с други политики, както и да съдейства в процеса на стратегическото планиране за ОСП 2023-2027. Темите и необходимостта от провеждане на настоящата кръгла маса бяха идентифицирани съвместно между УО и ЗУ на НСМ. Основната заслуга в привличането на експертите от „НФ“ и „ЦКЗ“ и логистиката в организацията на кръглата маса бе на експертния екип на ЗУ, мястото и начинът на провеждане са избор на УО.Таргет групата участници бяха експертите от централната администрация на МЗм и ДФЗ, участващи в разработването на СП по ОСП 2023-2027 и свързани с подготовката по прилагането на инструменти от националния ПВУ.

Основни цели на събитието бяха: създаване на условия за взаимен обмен и споделяне на знания между експертите на УО на ПРСР и ангажираните в МЗм със стратегическото програмиране за периода 2023-2027, Дирекция „НФ“ към МФ, Дирекция „ЦКЗ“ към МС и ДФЗ; установяване на нови контакти и партньорства между експертните на МЗм, ДФЗ, ЦКЗ и НФ, касаещи подготовката на МЗм за прилагането на проекти от ПВУ; обсъждането на нови аспекти, касаещи демаркацията и синергията на интервенциите от Стратегическия план по ОСП 2023-2027 и проектите от ПВУ; повишаване на административния капацитет на секторната централна администрация; оказване на логистична подкрепа на УО в процеса на стратегическото програмиране и подготовката за прилагане на инструменти за подкрепа от ПВУ и СП по ОСП 2023-2027

В хибридната кръгла маса се включиха около 38 участници, по-голяма част от които на място в зала „малък колегиум“ в МЗм, а друга- чрез Webex платформата. Г-жа Ирена Данкова от Дирекция „НФ“ беше лектор и представи: Нормативната рамка и правила за предоставяне на помощта по ПВУ; Системата за управление и контрол на ПВУ. Участниците проведоха кратка дискусия с г-жа Данкова по темите от презентацията.

В следобедна част след паузата за обяд, кръглата маса продължи с темите, представени от експертите на дирекция „ЦКЗ“, които участваха като гост-лектори:

  • г-н Антон Гладнишки, който представи основни моменти от ключовите етапни цели на ПВУ, тяхното изпълнение, отчитане и докладване към ЕК;
  • г-н Георги Стратиев, който представи в синтезиран вид информация за последните актуализации на ИСУН 2020 във връзка с прилагането на ПВУ, както и предстоящото развитие на Информационната система, което се предвижда да бъде подготвено в рамките на създадена междуведомствена работна група с всички ангажирани по прилагането на ПВУ администрации;
  • г-жа Соня Микова, която обърна внимание на основни моменти, касаещи демаркацията и синергията на СП по ОСП 2023-2027 и ПВУ.

Участниците проведоха дискусия с експертите от „ЦКЗ“.

Кръглата маса приключи с експертна дискусия между участниците относно демеркацията и синергията на СП по ОСП 2023-2027 и проектите от ПВУ на България, сектор земеделие и дигитализация на МЗм.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!