Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 29.09.2022 г. в хибриден формат кръгла маса с Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 (УО) на тема „Smart villages и възможности за подкрепа“.

ЗУ на НСМ е ангажирано с това да допринесе за развитието на експертния капацитет на централната администрация по отношение на придобиването на нови знания в областта на ефективното управление, прилагане, наблюдение и оценка на ПРСР, нейното интегриране с други политики, както и да съдейства в процеса на стратегическото планиране за ОСП 2023-2027. Темата и необходимостта от провеждане на настоящата кръгла маса бяха идентифицирани съвместно между УО и ЗУ на НСМ. Таргет групата участници бяха експертите от централната администрация на МЗм, участващи в разработването на СП по ОСП 2023-2027 и имащи отношение към подготовката на интервенции от обхвата на подкрепа по линия на ЕЗФРСР.

Основни цели на хибридното събитие бяха: оказване на експертна помощ на централната администрация, ангажирана с ПРСР и ЕЗФРСР при усвояване на предварително определените теми, съответстващи на потребностите на участниците; прилагане на ефективен подход, отговарящ на нуждите на посочената таргет група; да бъде представено мобилизирането и ангажирането на заинтересованите страни в тематичната работа на НСМ относно концепцията за “Smart Villages”, която е приоретна за ЕК и нова за България; създаване на условия за взаимен обмен и споделяне на опит, знания и информация с цел подкрепа на “Smart Villages” и решения в България; да се представи и обсъди опита и решенията на Полша за подкрепа на “Smart Villages” в одобрения от Комисията Стратегически план за ОСП 2023-2027; да се установят нови партньорства между УО на България и Полша; да бъдат представени и обсъдени нови решения и предложения от заинтересованите страни в България, генерирани в рамките на тематичната работа на НСМ за “Smart Villages“, включително от ТРГ 5; да се подкрепи УО в процеса на стратегическото програмиране на ОСП 2023-2027 с предложения и експертиза; популяризиране дейността и ролята на ЗУ и на НСМ сред посочените групи.

В хибридната кръгла маса се включиха около 38 участници, по-голяма част от които на място в зала „малък колегиум“ в МЗм, а друга- чрез Webex платформата. Лектори в кръглата маса бяха Методи Методиев– национален експерт на финансираните от ЕК проекти Smart Rural 21 & Smart Rural 27, Йоана Гиерулска – директор на отдел „Обща политика за селските райони“, Министерство на земеделието и развитието на селските райони на Полша (онлайн) и Таня Георгиева– ключов експерт от ЗУ на НСМ (онлайн).

В систематизиран и хронологичен вид г-жа Георгиева представи разнообразните дейности, изпълнявани от ЗУ на НСМ още от 2019 г., касаещи тематичната работа на НСМ относно концепцията за „Smart villages“, а именно: публикации в сайта на НСМ- за събития, анализи, покани за финансиране, пилотни проекти от ЕС; превод и публикуване на материали на ENRD; качени в сайта на НСМ информационни ресурси на проекти по ХОРИЗОНТ от сферата на „Териториалните динамика – политиките на селските райони“; взаимодействие от 2020 г. с националния експерт по проектите Smart Rural 21 Smart Rural 27 и предоставянето на информация за България в платформата на проектите; възложено от ЗУ на НСМ на външни експерти проучване за целите на работа на ТРГ 5 и изготвянето на препоръки към ЗУ от заинтересованите страни; проведени през 2022 г. събития: работна среща за набиране на идеи, 2 заседания на ТРГ 5 и предстоящата среща с МИГ на 4 октомври в гр. Ямбол.

Г-жа Георгиева обобщи, че в резултат на дейността на ЗУ на НСМ: темата е поставена в обществения дневен ред; активиран е интерес; идентифицирани и въвлечени са експерти; ангажирани са заинтересовани; направено е независимо проучване и ЗУ е изпратило препоръки до УО. Тя открои идентифицираните през годината следни нужди сред заинтересованите страни: да продължи взаимодействието по темата между въвлечените в НСМ заинтересовани участници с МЗм; очертана е ясна необходимост от финансова подкрепа на проявяващите интерес (най-вече МИГ, общини и читалища) да стартират разработването на концепция за дадена територия и последващото финансиране на дейности по изпълнението й. Ключовият експерт на ЗУ наблегна на факта, че вече има сериозни очаквания от заинтересованите както към УО, така и за политическа подкрепа на най-високо ниво за подпомагане на концепцията за „Smart villages“ в рамките на интервенциите от Стратегическия план по ОСП 2023-2027.

В първата част на събитието г-н Методи Методиев презентира: Хронолгията в появата на този подход от европейските инстистуции; целите, развитието на концепцията за “Smart Villages” и прилагането й в страните от ЕС; необходимостта и примери за подкрепа на концепцията, вкл. чрез проектите Smart Rural 21 & Smart Rural 27; нормативните възможности за подкрепа на “Smart Villages” в стратегическите планове по ОСП и извън тях. Участниците проведоха кратка дискусия с г-н Методиев по темите от презентацията, след което бяха представени основните предложения, които ЗУ на НСМ получи от заинтересованите страни в рамките на тематичната работа на НСМ, и които бяха изпратени до УО на 14.09.2022 г. В рамките на тази част от панела се включи и г-жа Божура Фиданска от ИАИ към ССА, която е ангажирана от ЗУ на НСМ в изготвянето на проучване по темата за „Smart villages“. Г-жа Фиданска представи индиректните и директните начини за подкрепа на прилагането на концепцията за интелигентните селища и интелигентните решения в селските райони чрез ОСП 2023-2027, които вече са обсъждани в рамките на ТРГ 5 към НСМ.

В следобедна част след паузата за обяд, кръглата маса продължи с презентация на гост-лектора г-жа Йоана Гиерулска, която представи примера на Полша, по който вече е стартирало подпомагането за прилагането на концепцията за „Smart villages“. Полша, чиято територията е покрита от МИГ на 93%, през преходния период на удължената ПРСР 2014-2020 предоставя директна подкрепа на МИГ (подготвителен етап) за изготвяне на концепцията за интелигентни селища. Подготвителна подкрепа: еднократна сума от 4000 PLN (приблизително €1 000) / концепция / район до 20 000 жители (или няколко града с общо население под 20 000 жители). В Стратегическия план по ОСП 2023-2027 на Полша директната подкрепа за подготвителния етап ще бъде запазена по LEADER. Освен това, като част от плана за ОСП 2023-2027, се планира да се приложи пилотна инервенция за подкрепа на публичната инфраструктура, насочен към подпомагане на изпълнението на много проекти, описани в концепциите за Smart Village, разработени по време на подготвителната фаза или без подкрепа, предоставена по LEADER. Критериите за подбор на интелигентните селища ще се отнасят до следното: въздействие върху развитието на селото, иновации, предложени цифрови решения, зрялост на предложените решения, икономически аспекти на проекта, потенциални спестявания в резултат на изпълнението на проекта. Бенефициентите могат да бъдат местни власти, техни сдружения или компании на местната власт, като местни партньори, участвали в създаването на концепцията. Размер на помощта: 1 500 000 – 10 000 000 PLN (~ 350 000 € – 2 200 000 €); интензитет на помощта: до 75%, но не по-малко от 30%. Планира се като начало да се финансира една концепция за интелигентни села във всяко воеводство. Основно предизвикателство за Полша е разработването на критерии за допустимост и подбор, чрез които да може да бъде направена селекция за иновативност на проектите. Последва дискусия с г-жа Гиерулска и кръглата маса приключи с кратко експертно обсъждане относно полския опит и предложенията на НСМ относно „Smart villages“.

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!