Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе хибридна международна среща с представители на НСМ от страни-членки на ЕС и новата Европейска мрежа по ОСП на тема “Vision for  National CAP Network”.

Участие в международната среща взеха следните Национални селски мрежи на страните от ЕС: България, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Чехия, Унгария и представители на новата Европейска мрежа по ОСП. Темата на събитие бе “Vision for  National CAP Network” и се проведе на 14.10.2022 г. в хибриден формат- място на излъчване от гр. София, х-л „Метрополитън“ и онлайн в платформата Zoom.

Основни цели на международната среща бяха:

  • създаване на условия за взаимен обмен и споделяне на знания между представителите на Звената за управление на Национални селски мрежи от ЕС, Европейска мрежа за развитие на селските райони (ENRD), която се трансформира в Европейска мрежа по ОСП (EU CAP Network), ангажираните с НСМ и националната Мрежа по ОСП експерти от УО на ПРСР 2014-2020 на България;
  • обсъждане на най-актуалната информация относно решенията и визиите на страните от ЕС за националните Мрежи по ОСП, както и готовността им да стартират работа;
  • установяване на нови контакти и партньорства между експертните/представителите на ЗУ на НСМ и новата Европейска мрежа по ОСП;
  • обсъждането на нови аспекти, касаещи бъдещето взаимодействие между националните Мрежи по ОСП, както и това с новата Европейска мрежа по ОСП;
  • популяризиране на информация за българския експерт от УО/МЗм, който ще продължи взаимодействието от името на българската НСМ с новата Европейска мрежа по ОСП и националните Мрежи по ОСП до момента на стартиране работата на новото Звено за управление в България;
  • повишаване знанията и информираността на секторната централна администрация, ангажирана по темата и подготовката на новата процедура за избор на изпълнител за ЗУ на новата Нажионална мрежа по ОСП на България.

При осъществяването на тази дейност акцент е поставен на необходимостта в оказването на експертно съдействие на УО в процеса на стратегическото програмиране, подготовката на тръжната процедура за избор на ново ЗУ, осъществяването на плавен преход от ЗУ на НСМ към ЗУ на Национална мрежа по ОСП и преодоляване на пречките, произтичащи от дългия период на прекъсване между „ново“ и „старо“ ЗУ на Мрежата, чрез обмен на опит и обсъждане на идеи с представителите на други европейски НСМ и новата Европейска мрежа по ОСП.

Презентация направиха първи г-жа Вероника Коцеркова и Кристина Ракон от Европейската мрежа по ОСП, в рамките на която разясниха новата структура, бъдещия начин на взаимодействие с националните мрежи, дейностите, които ще бъдат изпълнявани от тях, както и новите информационни ресурси за комуникация. Г-жа Коцеркова поясни, че продължава да отговаря за Мрежите на страните от Централна и Източна Европа в рамките на екипа на Европейската мрежа по ОСП, а г-жа Кристина Ракон продължава да бъде отговорна за България.

 

След кратка дискусия с представителите на Европейската мрежа, г-жа Таня Георгиева от ЗУ и г-жа Елена Хаджниколова от УО направиха презентация за българската Национална мрежа по ОСП 2023-2027, която включваше информация за: статус на планирането на Националната мрежа по ОСП; приоритети на новата Мрежа; методи на работа, включително нови форми на комуникация като хибридни и онлайн; начини на подкрепа обмена на знания и иновации в селското стопанство между партньори в AKIS; националните решения за структурата, управлението, представителството и членството на новата Мрежа; крайният срок на функционирането на настоящото ЗУ на НСМ и плановете на МЗм за стартиране работата на новото ЗУ на Националната мрежа по ОСП в България; бюджет и очакван експертен екип на новото ЗУ; възможности и предизвикателствата пред новата Мрежа по ОСП; начините и темите за бъдещото взаимодействието с Европейската мрежа по ОСП 2023-2027. Г-жа Георгиева подчерта, че една от основните цели на днешната среща е да бъде направен своеобразен „мост“ между експертите от НСМ/ЗУ на ЕС и г-жа Елена Хаджиниколова от УО, която след изтичането на договора с обединение „Селска мрежа БГ“ от началото на м. ноември 2022 г. ще е ангажираният с НСМ и новата Мрежа експерт за България, с който да продължи взаимодействието с останалите мрежи.

Г-жа Ана Биро от НСМ на Унгария изнесе също презентация, в която бяха представени аналогичните аспекти като в българската презентация. Страната е предвидила нова и значително утежнена структура на новата си мрежа, но към момента все още няма решение как и кой ще управлява дейността на новото ЗУ и Мрежа. В Унгария на този етап се предвижда Национална мрежа по ОСП да бъде подпомагана от две нови звена: 1/Координационно звено за AKIS (нова организационна структура в Министерството на земеделието) и 2/ Звено за управление (SU), което ще се състои от 3 звена: Rural and Regional Developmnet SU; Innovation and digitalization SU; Green SU.

Може да бъде изображение с 5 души, изправени хора, екран и на закрито

Г-жа Беатрис Захареско и г-жа Нанси Самаргиу от ЗУ на НСМ- Румъния представяйки новата Национална мрежа по ОСП поясниха, че Румъния до средата на програмния период 2014-2020 също е аутсорсвала дейността на ЗУ на външен изпълнител, но сега и в бъдеще ЗУ ще е в рамките на УО. Те планират в бъдеще за изпълнението на определени дейности ЗУ да обявява покани и/или тръжни процедури (конкретно събитие, преводи, изследвания и др.) и посочиха, че дори и сега по-технически задачи/дейности са дадени за изпълнение от Разплащателната агенция. Те изтъкнаха значимостта на факта, че когато ЗУ е в рамките на УО, то УО трябва да е много добре свързан и активно да взаимодейства с всички заинтересовани страни на Мрежата.

 

В дискусията между експертите се откроиха следните теми, касаеща бъдещата работа на националните Мрежите по ОСП/техните ЗУ: дейности за интегриране и синергия на ОСП с програма „Хоризонт“ на ЕС; начин за постигане на плавен преход при трансформация на мрежите към национални Мрежи по ОСП; промени в управлението и структурата на новите Мрежи; дигитални платформи за AKIS; предизвикателства с привличането и работа на новите Мрежи с повече нови заинтересовани страни; експертен състав на ЗУ при модел на функционирането му в рамките на УО, бюджетиране и изпълнение на дейности; възможности за бърз и директен обмен на информация и опит между националните Мрежи по различни интервенции в стратегическите планове и др.

Г-жа Вероника Коцеркова от Европейска мрежа по ОСП, в контекста на дискусията за постигането на плавен преход между „старо“ и „ново“ ЗУ на Мрежата, препоръча на българските експерти да установят контакт и да се запознаят по-подробно с опита на Австрия и Ирландия, които са другите 2 страни в ЕС решили ЗУ да бъде делегира изцяло на външен изпълнител (както в България), след провеждане на тръжна процедура. Тя сподели, че колегите от ЗУ на Австрия, чийто договор също изтича в края на октомври 2022 г., не са откликнали на днешната поканата, тъй като в момента в Австрия тече тази процедура и не биха искали да разкриват информация и/или интересите им. Вероника посочи като добър пример Австрия, където се очаква съвсем скоро да бъде избрано ново ЗУ на Националната мрежа по ОСП, разбира с условността от възможно обжалване на процедурата.

Г-н Матей Степец от НСМ на Словения споделяйки общото мнение на останалите участници, че при модел на функционира на ЗУ в рамките на УО не срещат затруднения в плавния преход и според него, за да бъде преодолян негативния ефект от времевата „пауза“ между работата на „старо“ и „ново“ ЗУ, е целесъобразно за в бъдеще УО да задели определен % (примерно 5%) от предвидения общ бюджет за функционирането на новата Мрежа и новото ЗУ, който да използва за изпълнение на дейности от Националната мрежа по ОСП в периода след приключване на договора на ЗУ.

Относно предвижданията на някои страни да разработят дигитална платформа за AKIS беше споделена от България, Румъния, Чехия и Словакия идентична информация за предвидените за създаване по ПВУ проекти за дигитализация на администрацията, чрез които се очаква да бъде изградена тази платформа, но към момента не е стартирало разработването на задание, обявяването на прием, не е обсъждана на национално ниво темата за необходимостта в определянето на някакви критерии/изисквания към съветниците (публични или частни) и пр.

Относно обезпечаването с експертен капацитет на ЗУ на Мрежата, което в бъдеще ще трябва да покрива теми и от Стълб 1 на ОСП и да провлича/изпълнява дейности с повече и нови заинтересовани страни, представителят от Словения сподели, че при тях в УО има назначени 5 експерта, които се занимават основно с НСМ и други задачи, свързани с НСМ; представителят от Румъния посочи, че ако ЗУ е към УО, то за изпълнението на задачите на НСМ/ЗУ обезателно трябва да има определен отделен екип, както е по ЛИДЕР/ВОМР, който да е ангажиран на пълно работно време само с Мрежата.

Благодарение на използвания хибриден формат в международната среща участваха 22 експерти (12 на място от българска страна и 10 онлайн от ЕС чрез палтформата Zoom) представители на централната администрация на МЗм/УО на ПРСР 2014-2022, представителите на Звената за управление/Национални селски мрежи от 7 страни на ЕС (включително България) и Европейската мрежа по ОСП.

В 17ч. срещата продължи в присъствен формат с дискусия между българските участниците, в рамките на която бяха обобщени едни от най-интересните споделени предложения и мнения от онлайн участвалите представители на другите национални НСМ/ЗУ и Европейската мрежа по ОСП 2023-2027.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!