На 25 ноември 2019 г. в гр. Стара Загора се проведе обучение за експерти от регионалната администрация на тема „Прилагане на подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“ от ПРСР 2014-2020″, организирано от Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ).

Постигнатата основна цел на обучението бе подобряването на квалификацията, знанията и уменията на експертите от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), ангажирани на регионално ниво в прилагането и консултирането на потенциални бенефициенти по мерки/подмерки от ПРСР 2014-2020. Темите и форматът на обучението са идентифицирани съвместно от ЗУ на НСМ, Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 и заинтересованите участници.

Даването на приоритет на тази актуална, значима и нова тема е в контекста на отворената процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.007 по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020, както и изпълнението на процедурите по избор на изпълнител по условията и реда на прилагане на ПМС № 160. Процедурите за избор на изпълнител по ПМС № 160 са новост в настоящия програмен период както за бенефициентите, така и за цялата администрация в страната, ангажирана с прилагането и контрола на ПРСР 2014-2020, а също и за съветническите звена на НССЗ.

Г-н Кирил Езекиев и г-жа Соня Микова, които са държавни експерти от Дирекция „Централно координационно звено“ към Министерски съвет, бяха основните лектори по темата „Прилагане на ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ“, които презентира пред цялата аудитория детайлна информация, касаеща всички изисквания на процедурите по ПМС № 160, давайки множество препоръки, примери и отговори на въпроси.

По темата „Прилагане на подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“ от ПРСР 2014-2020″ лектор бе г-жа Петя Куманова, зам.-директор на ГД „Съвети в земеделието и Аналитична лаборатория“ към НССЗ, която представи детайлна информация, касаеща всички условия и изисквания от насоките на подмярката, изискуемите документи, проверки и справки в регистри и пр., давайки множество указания, примери и отговори на въпроси.

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!