Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 28 октомври 2021 г. заседание на тематчина работна група (ТРГ 3) на тема „Бъдещо позеленяване на ОСП 20+“. Поради въведените нови противоепидемични мерки в цялата страна, заседанието на ТРГ 3 се проведе в онлайн формат.

Формилираните през 2020 г. целти на ТРГ 3 са да бъдат създадени условия за взаимен обмен на опит, знания и информация сред заинтересованите по темата страни с цел набиране на идеи и формулиране на предложения към УО в процеса на стратегическото планиране за периода на ОСП 2023-2027👉 ЗУ на НСМ проведе първо заседание на ТРГ 3 „Бъдещо позеленяване на ОСП 20+“

ТРГ 3 към НСМ функционира като платформа, предоставяща възможност за обсъждане, консултиране и участие на широк кръг заинтересованите страни в процеса на формиране на решенията чрез подхода „отдолу-нагоре“. В заседанието се включиха 26 представители на различни заинтересовани страни, вкл. експерти от различни структурни нива в МЗХГ и ДФЗ, свързани с процеса на програмиране и прилагане на инструментите от ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

 

В рамките на проведеното онлайн заседание след запознаване с постигнатите договорености на ниво ЕС относно ОСП 2023-2027, детайлно бяха обсъдени новите ДЗЕС и дефиниции към тях като елементи на проекта на Предварителна условност от Стратегическия план по ОСП 2023-2027, представени от МЗХГ на 14.10.2021 г.

 

По време на дискусиите са набрани редица предложения и коментари, а участниците подкрепиха предложението обсъждането на еко-схемите да бъде направено в следващо онлайн заседание през първата седмица на ноември месец 2021. Предстои обобщаване на постъпилите предложения и коментари, съгласуването в рамките на ТРГ 3 и адресирането им до МЗХГ. В началото на месец ноември предстои провеждане на следващо онлайн заседание на ТРГ 3 за обсъждане на проектите на еко схеми, с цел изготвяне на предложения към МЗХГ.

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!