Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 22 октомври 2020 г. в град София работна среща за развитие на капацитета на представителите на Местни инициативни групи (МИГ) и техните бенефициенти.

Събитието бе насочено конкретно към представители на МИГ от цялата страна, техните бенефициенти и подпомагащите ги съветнически звена.

При стриктно спазване на противоепидемиологичните мерки в страната и съобразявайки се с потребностите и очакванията на таргет групата ЗУ на НСМ проведе работната среща, чиято тема беше Прилагане на ПМС № 160 от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ“.

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ на темата

В тясно сътрудничество на ЗУ на НСМ с Националната асоциация на местните инициативни групи в България и Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ бе идентифицирана и избрана темата за работната среща, тъй като основна цел на екипа на ЗУ на НСМ е постигането на максимална полезност и ефективност в изпълнението на дейността по оказване на съдействие за укрепване на капацитета на МИГ по подхода ЛИДЕР (ВОМР). Даването на приоритет на тази актуална, значима и нова тема е в контекста на интензивния процес при МИГ в страната на приемане, класация и оценка на проектни предложения по ПРСР 2014-2020 и напредващия етап по договориране, имащи отношение към изпълнението на процедурите по избор на изпълнител по условията и реда на прилагане на ПМС № 160. Процедурите за избор на изпълнител по ПМС № 160 са новост в настоящия програмен период както за бенефициентите, така и за цялата администрация в страната, ангажирана с прилагането и контрола на ПРСР 2014-2020, а също и за съветническите звена (НССЗ, консултанти).

 

Хибридна работна среща

Благодарение на проведената хибридна среща (на място и паралелно през дигитална платформа) над 65 представители на МИГ, техни бенефициенти и съветници участваха в интензивен обмен на различен опит, знания и информация. Основен лектор в работната среща беше г-н Иво Кехайов, експерт от Държавен фонд „Земеделие“, който презентира пред цялата аудитория детайлна информация, касаеща всички изисквания на процедурите по ПМС № 160, даде множество препоръки, примери и отговори на въпроси.

Постигнатите основни цели

  • прилагане на ефективен подход, отговарящ на нуждите на посочените групи за придобиване на знания в областта на ефективното управление, прилагане, наблюдение и оценка на ПРСР;
  • развитие капацитета на МИГ и техните бенефициенти по ПРСР, подобряване информираността, популяризиране на добри практики, идентифициране на проблеми и трудности, получаване на обратна връзка на УО за ефективността и ефикасността от действията;
  • популяризиране дейността на НСМ сред посочените групи и привличане на нови членове; набиране на идеи относно бъдещи възможностите за сътрудничество с представители на посочените групи в рамките на НСМ;
  • ефективно, ефикасно и прозрачно функциониране на ЗУ на НСМ.

ЗУ на НСМ благодари на Националната асоциация на местните инициативни групи в България и Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ за идейната подкрепа и на Държавен фонд „Земеделие“ за любезното сътрудничество.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!