Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 10 септември 2021 г. в гр. София работна среща с представители на науката и участващи в българските оперативни групи по ЕПИ, подпомагани и кандидатствали по подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020.

Постигнатите основни цели на проведената работна среща:

  • създададени са условия за взаимен обмен на опит, знания и информация за иновациите на оперативните групи, подкрепяни/кандидатващи по подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020;
  • наберани са идеи и обратна връзка относно настоящия националния опит и подобряване на прилагането на подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020, както и в подкрепа на процеса по стратегическото планиране за периода 2023-2027;
  • установени са нови партньорства и са обсъдени някои нови механизми, които биха способствали за популяризиране на иновациите в агросектора чрез НСМ;
  • получената обратна връзка по темата с предложения достигна до представителите на УО;
  • мобилизирани са заинтересованите страни в тематичната работа на ЗУ и на НСМ.

На публичната покана на ЗУ на НСМ и изпратеното до всички одобрени ОГ групи писмо за участие се отзоваха представители на: оперативните групи по ЕПИ (ОГ)- „Иновативни биостимуланти“, „Насекомо“, „Оптимум груп“, „Оперативна група Пчела“, :Хибриди 2020“; на науката- Институт по криобиология и хранителни технологии (ИКХТ) – София, Тракийски университет-Стара Загора (ТУ-Стара Загора), Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ); земеделски производители от различни производствени направления (растениевъдство, животновъдство, пчеларство), юридически лица с нестопанска цел- НОКА, БАМ-Я, АЗПБ, АРМПК, НА Зелена земя; представители на УО и ДФЗ-РА, експерти от ЗУ на НСМ.

В рамките на работната среща всяка от участващите ОГ и техните представители преставиха своите иновативни идеи и разказаха за начина на зараждането на иновативната идея, за реализирания модел на сътрудничество и кои са участниците в консорциумите, конкретните иновативни решения и очаквани резултати, както и етапа на изпълнение на проектите. ОГ споделиха за предизвикателства, касаещи кандидатстването, оценката и изпълнението на договорираните проектите по подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020, което протече успоредно с интензивна дискусия с представителите на УО и ДФЗ-РА. Участващите в срещата експерти от УО и ДФЗ-РА дадоха препоръки към изпълнението на проектите, вкл. по отношение на отчитането и необходимите документи, прилагането на ПМС 160/2016 и последните промени в насоките по двата приема по подмярката.

Всички присъстващи се обединиха около идеята, че подобен вид срещи са много полезни и би било добре да бъдат организирани периодично. Бе подчертана острата необходимост от провеждането на обучения за ОГ и необходимостта от подобряване дизайна на подмярката в новия програмен период. Участниците откроиха като значим приносът на ЗУ на НСМ за свързването в обща и практична дискусия на ОГ с ДФЗ и УО, както и на самите УО с ДФЗ, които споделиха, че до момента не са се познавали, тъй като комуникацията се осъществява през ИСУН.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!