Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 22 август 2020 г. в град Бургас среща с регионалните координатори на НСМ (РК).

При стриктно спазване на противоепидемиологичните мерки в страната, експертният екип на ЗУ на НСМ се събра на работна среща за Надграждане на капацитета на регионалните координатори от Звеното за управление на НСМ“. 

Постигнатите основни цели на срещата, които ЗУ на НСМ си постави, бяха:

  • повишаване на експертния капацитет на РК по отношение на предоставянето и популяризирането на регионално ниво на актуалните възможности за подпомагане по стартирали и предстоящи за стартиране мерки/подмерки на ПРСР 2014-2020 от ИГРП 2020, на възможностите за безвъзмездно консултиране от НССЗ;
  • създаване на условия за взаимен обмен на опит, знания и информация с РК с цел повишаване ефективността от тяхната работа относно идентифицирането, събирането и описанието на ценни примери за проекти и добри практики по ПРСР 2014-2020;
  • обсъждане на необходимия инструментариум за ефективно събиране и разпространение на примерите за проекти и добрите практики по ПРСР 2014-2020;
  • осигуряване на условия за ефективно, ефикасно и прозрачно функциониране на ЗУ на НСМ.

Срещата започна с презентиране и дискусии на основните моменти и изисквания по подмерки 4.1, 4.1.2, 5.2, 8.1, 16.4 и новата извънредна мярка 21 (COVID 1, COVID 2 и COVID 3) на ПРСР 2014-2020. Обсъдени бяха възможностите за безвъзмездно консултиране от НССЗ към кандидатите по определени подмерки на Програмата, както и останалите възможности от актуализираната в началото на юли месец ИГРП на ПРСР 2014-2020 за календарната 2020 година. РК подчертаха полезността от съвместната си работа с меражата от 28 Областни информационни центъра в страната, към които се подава информация по ПРСР 201-2020 за популяризиране на актуалните възможности и др. новости, касаещи програмата и агросектора.

Специално внимание в работната среща бе отделено на надграждане на капацитета на РК по отношение на ролята им в механизмите за идентифициране, събиране и разпространение на различни практики по ПРСР 2014-2020. Обсъдени бяха предизвикателствата на РК в изпъленнието на тази задача и бе обменен ценен опит от плодотворната практика на някои от секспертите.

Следобедния панел продължи с дискусия, касаеща предизвикателствата в съвместната работа от чисто организационно и техническо естество, споделяне на полезни примери и практики от работата на РК, напредъка в набирането на нови членове на Мрежата, както и разяснения по поставените задачи- напредъка в тяхното изпълнение и указания за оставащите до края на втората проектна година. На РК бе представен за обсъждане работния график за предстоящите дейности на НСМ, а РК бяха насърчени да участват, както и да съдействат в набирането участници в предстоящите събития.

РК споделиха, че има голям интерес от членовете на Мрежата за възможностите за подпомагане, но макар че сме към края на програмния период, интересът към бъдещето им е голям, тъй като хората имат планове и се опитват да се ориентират какво предстои като политика. Според обратната връзка от членовете на Мрежата, представена от РК, публикуваната информация в секцията „ОСП 2020+“ и интезивната честото на новини, представящи всичко актуално по ПРСР 2014-2020, са изключително полезни, тъй като в България към момента няма друг сайт, който да е събрал на едно място и да актуализира информация за ПРСР 2014-2020 и за ОСП след 2020- различни  позиции, анализи, предложения, самите проекторегламенти, презентации и пр. РК изразиха позитивни оценки на членовете на Мрежата и за високото качество и полезност на бюлетина, за актуалната информация, организирана по достъпен и лесен начин в сайта (покрива всичко за ПРСР 2014-2020, за ОСП след 2021, различни възможности за подпомагане, нормативни промени, редица актуални анализи и предстоящи интересни събития в страната и ЕС).

След заключителните препоръки от ключовите експерти на ЗУ към РК срещата бе официално закрита, а експертните дискусии продължиха до късно.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!