Екипът на информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) информира за извършена актуализация в системата ИСУН 2020.

Актуализацията на системата от 13.09.2022 г. включва следните промени:

В модула за електронно кандидатстване, в раздел „Прикачени електронно подписани документи“ се визуализира информация за допустимите разширения за прикачване на документите, като по този начин потребители предварително могат да се запознаят с допустимите за прикачване файлови формати;

– В модула за електронно отчитане, раздел „Процедури за избор на изпълнител“ е надграден със следните функционалности:

  • В раздел „Юридически/Физически лица“, раздел „Договори с изпълнители“ и раздел „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“ е осигурена възможност за експорт на данните в Excel, като по този начин се улеснява работата на потребителите в модула;
  • В раздел „Договори с изпълнители“, при поставяне на отметка „Без процедура“ е въведено задължение за въвеждане на информация за „Тип на договора“ и „Предмет на договора“, като посочената контрола е валидна и за вече въведени договори. По този начин се постига пълнота на информацията в ИСУН и улесняване на контролните функции на отговорните организации;
  • В раздел „Процедури за избор на изпълнител и сключени договори“, секция „Обособени позиции“ е осигурена възможност за прекратяване на конкретна обособена позиция, като по този начин се постига максимално съответствие с реалните процеси при частично прекратяване на процедури за избор на изпълнител.

– В справка „НПВУ Междинни етапи и цели за изпълнение“ в публичния модул на системата е осигурена възможност за експорт на данните за конкретно плащане;

– В модула за електронно кандидатстване, раздел „Е-тръжни процедури“, в табове „Обяви и оферти“, „Работни оферти“, „Подадени оферти“ и „Архив“, след колона „Бенефициент“ е добавена колона, визуализираща информация за номера на договор за предоставяне на БФП, по която се финансира посочената тръжна процедура, като по този начин се улеснява търсенето на информация в модула.

За извършените през настоящата година актуализации на ИСУН 2020 (12.04.2022 г., 01.04.2022 г. и от средата на месец март) можете да научите👉 ТУК!

На адрес support2020@government.bg или чрез формата за обратна връзка, която се намира на адрес https://eumis2020.government.bg/bg/s/Feedback/Index, можете да отправяте Вашите технически въпроси, свързани с функционирането на системата ИСУН 2020.

Източник: https://eumis2020.government.bg/; @UMIS2020

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!