Инициатива на оперативната група по ЕПИ-АГРИ: Проектът на оперативната група от Португалия ProEnergy има за цел да добави стойност към плодовете, които са с малка или нулева търговска стойност, както и към страничните продукти и остатъците от плодовата и зеленчуковата промишленост. Проектът предвижда разработеване на нови технологии за получаване на нови продукти (напр. плодова каша) и добавки (микрокапсулирани стабилизирани биоактивни екстракти) за обогатяване на преработени храни или за козметичната, фармацевтичната и други индустрии. По този начин се очаква да бъде добавена стойност на нетърговските странични продукти. Проектът също така ще установи критерии за оптимизиране на процеса на разграждане с оглед максимизиране на децентрализираното производство на биогаз. Биогазът ще бъде основният енергиен източник, използван при прилагането на новите технологични процеси, изследвани от този проект.

Контекст: Секторите на плодовете и зеленчуците, включително обработка след прибиране на реколтата, производство на сокове и промишлената преработка на плодове и зеленчуци, генерират големи количества странични продукти и био отпадъци, които водят до екологични и икономически проблеми. Бързото отстраняване на страничните продукти и био отпадъци от преработвателните предприятия е неразделен аспект на системите за управление на качеството на храните. Тези материали обаче все още имат висока стойност поради съдържанието на функционалните им съставки.

Цел на проекта: Био отпадъците от плодове и зеленчуци са ценен ресурс в кръговата икономика и в сектора на биорафинериите. Това ще допринесе за изграждането на устойчива икономика с ниски въглеродни емисии. Специфичните цели на проекта включват:
• внедряване на нови технологии с цел получаване на иновативни здравословни продукти (плодов/зеленчуков пулп и дехидратирана каша) и функционални био-съставки (антиоксиданти, антимикробни вещества, хранителни влакна, оцветители за храни, структурни агенти и нетрадиционни масла);
• установяване на критерии за оптимизация на процеса на анаеробно разграждане с цел подпомагане на децентрализираното производството на биогаз.

Дейности в проекта: Изпълняват се следните задачи:
Задача 1. Измерване и класификация на потоци и продукти от биологични отпадъци от плодове и зеленчуци.
Задача 2. Разработване на иновативни хранителни продукти и процеси.
Задача 3. Производство на функционални биосъставки:
Задача 3.1. Предварителна обработка и проектиране на процеса на извличане;
Задача 3.2. Капсулиране, стабилизиране и формулиране на био-съставки.
Задача 4. Анаеробно разграждане.
Задача 5. Разпространение на резултатите.
Задача 6. Икономически анализ.

Устойчивост на околната среда: Традиционните средства за повторна употреба на биологични отпадъци от плодове и зеленчуци (като храна за животни, изгаряне и компостиране и др.) не са ефективни по отношение на ресурсите. Проектът ProEnergy ще отговори на екологичните нужди, а също така ще помогне за осигуряване на икономическа възвръщаемост на компаниите. Инициативата ще измери въздействието върху околната среда чрез картографиране на всички продукти от плодове и зеленчуци и потенциални стратегии

Резултати от проекта: 1/ Прилагане на концепцията за кръговата икономика, включващо: количествено определяне и класифициране на био отпадъци от плодове и зеленчуци; производство на функционални храни и био-съставки; производство на биоенергия и използването й за термична обработка. 2/ Увеличаване на икономическия принос на индустрията, положително въздействие върху околната среда, социални резултати (увеличаване на заетостта, разработване на здравословни хранителни продукти). 3/ Пряко заети 2 лица в инициативата.

Поуки:

  • Липсват проучвания и данни относно тенденциите в използването на биологични отпадъци от плодове и зеленчуци.
  • Бюрокрацията при публичното финансиране понякога може да затрудни изпълнението на проекта. Когато се работи с пресни продукти с висока степен на променливост, често е необходимо да се вземат решения в последния момент, но това не е съвместимо с правилата за публично финансиране. Потенциалните партньори и заинтересованите страни могат лесно да се демотивират и откажат поради страх от бюрокрацията и несигурността от икономическа възвръщаемост.
  • Трудно е да се постигне икономическа жизнеспособност, освен ако продуктите, получени от био отпадъци, са с висока добавена стойност.

Обща информация за проекта:

  • Страна: Португалия
  • Предлагаща организация: Висш институт по агрономство (Instituto Superior de Agronomia)
  • Финансиране и бюджет: ПРСР 2014-2020; 371 394 евро
  • Мярка от ПРСР: 16 „Сътрудничество“ по ЕПИ-АГРИ
  • Контакт за проекта: mmoldao@isa.ulisboa.pt

Източник: https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!