ЕК даде „зелена светлина“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. ВИЖТЕ одобрената от ЕК версия!

Сега Съветът на ЕС по правило разполага с 4 седмици, за да приеме предложението на Комисията за одобряването на българския План за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

986.1 млн. лв. за Компонент „Устойчиво селско стопанство“

 

Планът на България е структуриран около четири стълба:

 1. Иновативна България,
 2. Зелена България,
 3. Свързана България и
 4. Справедлива България.

Финансиране по ПВУ компоненти и стълбове, хил. лв.

 

 

 

 

 

 

Компонент „Устойчиво селско стопанство“ е част от стълб „Зелена България“. Оценка на разходите в ПВУ показва, че разчетите за разходите, необходими за реализация на целите на компонента, възлизат на общо 986.1 милиона лева (457.3 милиона лева за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост и 528.8 милиона лева национално съфинансиране, вкл. 437.4 милиона лева частно съфинансиране).

В компонент „Устойчиво селско стопанство“ на одобрения ПВУ се запазват предложените през октомври 2021 г. реформи и/или инвестиции:

„Фондът“ ще подкрепя инвестиции по 4 направления

Основна цел на „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“, който е част от компонент „Устойчиво селско стопанство“ към ПВУ, е предоставяне на своевременна целева подкрепа на българските земеделски производители, под формата на безвъзмездни средства, за бързо възстановяване от последиците от COVID-19 пандемията, преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация към климатичните промени, екологизацията на производството, цифровата трансформация, подобряване на генетичните ресурси.

Общият размер на средствата за „Фонда“ е 447,3 млн. евро (без ДДС), в това число:

 • 223,6 млн. евро (без ДДС)- публични средства от Инструмента за възстановяване и устойчивост;
 • 223,6 млн. евро (без ДДС)- частно съфинансиране.

Ето и 4-те направления:

1. Направление „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“

Фондът се фокусира върху зелените и цифрови инвестиции и цели нарастване на броя на земеделските стопани, които успешно са адаптирали своите стопанства за справяне с предизвикателствата на зеления и цифров преход.

Получатели на помощта ще са регистрирани земеделски стопани. При размер на максимално допустимите разходи за един заявител от 511,3 хил. евро и интензитет на помощта 50% (максималният размер на субсидията възлиза на 255,6 хил. евро) по направлението МЗХГ предвижда да подкрепи следните възможни инвестиции:

 • оборудване/съоръжения за съхраняване на животински и растителен торов отпадък;
 • оборудване/съоръжения за съхраняване на минерални торове, необходими за производствената дейност на стопанството;
 • оборудване/съоръжения за производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление, включително такива, използващи биомаса;
 • оборудване/съоръжения за преработка на отпадъчни суровини от селскостопански продукти, използвани за собствено потребление;
 • оборудване за прилагане на прецизно земеделие за опазване на природните ресурси (оптимизиране на почвените обработки, употребата на торове и препарати за растителна защита и др.);
 • инвестиции в мобилни кланични пунктове;
 • оборудване/съоръжения за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки, измръзване, засушаване;
 • системи и оборудване /включващи софтуер и/или хардуер/ за събиране, обработка и анализ на данни и информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти (за растениевъдството – за събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за поливни норми, торови норми, състояние на почвата и културите, добиви и др.; за животновъдството – за проследяване на здравословното състояние на животните, норми на хранене, продуктивност, и др.);
 • цифрови решения, които подобряват процеса по отглеждане на селскостопанските култури и животни и способстват за оптимизиране на обема на направените вложения;
 • автоматизация и роботизация на отделните фази на производствените процеси (за растениевъдството – при торене, растителна защита, управление на климата, превенция от неблагоприятни климатични събития и др.; за животновъдството – въвеждане на системи за механизирано хранене, доене, поене и почистване, системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, включително в пчеларството, системи за управление на тора, електропастири, GPS системи за идентифициране на постоянно затревени площи, дронове и др.);
 • други активи, свързани с опазване на околната среда, климата и природните ресурси.

Предвижда се по това направление да бъдат подпомогнати минимум 636 земеделски стопани.

2. Направление „Инвестиции в центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“

Целта на подкрепата по направлението е да се стимулират създаването на къси вериги на доставка, модернизирането и автоматизирането на процесите по събиране, подготовка за пазара и съхранение на пресни плодове и зеленчуци.

Получатели на безвъзмездната помощ могат да бъдат: земеделски стопани, организации на производители, кооперации, сдружения на земеделски стопани. При максимален размер на инвестицията от 1,53 млн. евро (3 млн. лева) и интензитет на помощта от 50% (максималният размер на субсидията по един проект възлиза на 767 хил. евро) по направлението се предвижда подкрепа за следните възможни инвестиции:

 • изграждане/реконструкция на център и инфраструктура за събиране, подготовка за предлагане на пазара (почистване, сортиране, опаковане/пакетиране, етикетиране и др.) и съхранение на плодове и зеленчуци;
 • оборудване/съоръжения за отделните фази на подготовка на продукцията за продажба (приемане, сортиране, калибриране, почистване, пакетиране/опаковане, етикетиране и др.);
 • оборудване/съоръжения за складиране и съхранение на продукцията (включително за охлаждане, замразяване, сушене, техника за складиране, бокспалети, каси/щайги за многократна употреба и др.);
 • техника за транспортиране на продукцията и др.

Предвижда се за четиригодишния период на изпълнение на проекта по ПВУ (2022 – 2025) да бъде подкрепено изграждането на 10 центрове за подготовка за предлагане на пазара и за съхранение на плодове и зеленчуци.

3. Направление „Инвестиции за изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, в т. ч. добив на биологичен материал от тях“

Подкрепата цели насърчаване на развъдно-подобрителната дейност при едрите и дребни преживни животни (ЕРД и ДРД), и по-конкретно – отглеждането на качествени мъжки разплодници с ценни наследствени, биологични и стопански качества, като един от съществените фактори за постигане на бърз генетичен прогрес.

Получатели на безвъзмездната помощ по направлението могат да бъдат развъдни организации, получили разрешение за осъществяване на развъдна дейност съгласно Закона за животновъдството. По направлението се предвижда подкрепа за следните възможни инвестиции:

 • изграждане/реконструкция на животновъден обект за отглеждане на мъжки разплодни животни със станции за добив, преценка, съхранение и разпространение на семенна течност (обор за отглеждане на животните, помещения за съхранение на фураж, съоръжения за съхранение на течен и твърд тор, помещения за временно карантиниране на животни и др.);
 • оборудване, свързано с дейностите по отглеждане на животните;
 • оборудване на лаборатория за окачествяване, охлаждане, замразяване и съхранение на семенна течност;
 • транспортни средства за разпространение, с цел използване на добития разплоден материал и др.

Предвижда се за четиригодишния период на изпълнение на проекта по ПВУ (2022 – 2025) по това направление да бъдат подпомогнати минимум 6 проектни предложения. При предвидени за изграждане 6 животновъдни обекта за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни, интензитет на помощта 50% и среден размер на субсидията за един проект от 391,3 хил. евро, общият индикативен размер на финансовия ресурс по това направлението е определен на 2,35 млн. евро.

4. Направление „Инвестиции, свързани с ефективното използване на вода в земеделските стопанства“

Подкрепата цели по-ефективно използване на водните ресурси в земеделските стопанства, на базата на внедряване на водоспестяващи технологии, използване на пречистени отпадъчни води, автоматизиране на процесите на управление на водите, намаляване на загубите на вода и пр.

Получатели на помощта ще са регистрирани земеделски стопани. При предвиден интензитет на помощта от 50% по направлението и среден размер на субсидията от 339,97 хил. евро. Предвижда се подкрепа за следните възможни инвестиции:

 • поливни системи, включително инсталации за дъждуване, системи за капково напояване и други системи за ефективно използване на водния ресурс в процеса на напояване;
 • инсталации за пречистване и рециклиране на отпадни и входящи води, и за повторно използване на води;
 • оборудване/съоръжения за прилагане на иновативни технологии за пестене на вода;
 • съоръжения за съхраняване на вода – резервоари, цистерни и др.;
 • системи за автоматизирано напояване, включващи цифрови и роботизирани решения;
 • други инвестиции, свързани с ефективното използване на водите при осъществяване на земеделска дейност.

Предвижда се по това направление да бъдат подпомогнати минимум 150 проектни предложения.

С общия бюджет и индикативното разпределение по направления във „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“  можете да се запознаете от представената в ПВУ таблица 👇

* Средствата за ДДС се отнасят за финансовия ресурс от Инструмента за възстановяване и  устойчивост и ще бъдат осигурени от националния бюджет.

Демаркация на инвестициите от Фонда към ПВУ

ПРСР 2014-2020: С инвестициите по Фонда ще се надградят инвестициите, които се финансират по линия на NextGenerationEU в рамките на ПРСР 2014-2020, като се цели постигане на допълняемост по двата инструмента. В случай че  бенефициент вече е участвал за подкрепа по NextGenerationEU, ще може да кандидатства по Механизма за възстановяване, като надгради инвестицията си с друг тип оборудване, което допринася за по-добро използване на ресурсите и екологизиране на производствените практики. За да не се допусне двойно финансиране за един и същ разход по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 и ПВУ, ще се извършва контрол на ниво бенефициент/краен получател. Бенефициент, получил подкрепа за даден тип инвестиция по ПРСР, няма да бъде допустим за подпомагане за същия тип инвестиция по настоящия инструмент, свързана с дейността на кандидата. Процедурите по NextGenerationEU и Механизма за възстановяване не се застъпват. В периода, в който се провежда оценката по ПВУ, ще е налична информация за одобрените бенефициенти по подмярка 4.1 и типа инвестиции, за които те ще получат публична подкрепа по ПРСР.

Стратегически план за ОСП 2023-2027: Посочва се, че при разработването на Стратегическия план за прилагане на новата ОСП, ще бъде направена ясна демаркация с инвестициите, допустими по настоящия инструмент. При изготвяне на съответните интервенции по Стратегическия план ще се заложи условие, бенефициент, получил инвестиционна подкрепа от Фонда, да не може да получи финансова помощ за същия тип инвестиция по Стратегическия план. Предвид индикативния график за изпълнение на дейностите по ПВУ, периодът на оценка на постъпилите проекти ще приключи преди стартирането на процедурата по оценка на проектни предложения по инвестиционната мярка, предвидена в Стратегическия план. Това ще позволи провеждането на необходимия контрол за недопускане на двойно финансиране на бенефициент за един и същ тип инвестиция по двата инструмента.

Други инструменти, финансирани с публични средства: По отношение изграждането на центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци, изграждането на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни и проектите за инвестиции за ефективно използване на вода в земеделските стопанства, също ще се извършва контрол на ниво краен получател, за да не се допусне двойно финансиране на една и съща инвестиция по ПВУ и други прилагани мерки за подкрепа, финансирани с публични средства.

На 05.10.2022 г. Министерство на земеделието публикува в своя сайт:

 • „Информационна брошура за проектите в земеделието, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост“
 • „Проект Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“
 • „Проект Дигитализация на процесите от фермата до трапезата“,

които можете да откриете ТУК!

 

Източник: www.nextgeneration.bg; www.mzh.government.bg

Публикацията е актуализирана на 05.05.2022 г., 12.07.2022 г. и 05.10.2022 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!