С Решение 46 от 2020 г. Министерският съвет прие Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 година. Годишната програма определя въпросите от европейския дневен ред, които са от приоритетно значение за страната през текущата година и формулира националния интерес по всеки един от тях.

По отношение на реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. правителството:

  • Ще продължи да декларира амбиция за приемане на по-високи нива за обвързана подкрепа, осъществявайки тясно сътрудничество с държавите членки (ДЧ), с които имаме сходни позиции.
  • Ще настоява за запазване на преходната национална помощ и след 2020 г., като за целта ще положи всички усилия за ефективно сътрудничество с ДЧ, които заявяват интерес за запазването на този вид подкрепа.
  • Изразява опасения към предвидената възможност Комисията да спре или трайно да намали плащанията за ДЧ, както и възможността за спиране на плащания във връзка с многогодишния мониторинг на качеството на изпълнението на Стратегическия план. В тази връзка поддържа позицията, че предвидените задължения на ДЧ да прогнозират за продължителен период от време в особена конкретика, без да могат да предвидят в дългосрочен план динамичните промени в сектора, е практически невъзможно и ще доведе единствено до допълнителна административна тежест и финансови санкции.
  • Счита, че слабостите на Новия модел на изпълнение, свързани с въвеждането на годишни цели, могат да бъдат преодоляни единствено чрез увеличаване на периода на целеполагане. В тази връзка предлага въвеждането на годишните цели да отпадне и да бъде заменено от залагането на цели в средата и края на програмния период.
  • Счита за необходимо да бъде запазен бюджетът на Съюза за училищната схема в размер на 250 000 000 евро, предвид заложените амбициозни цели на схемата за насърчаване на здравословно хранене на децата и високият обществен интерес към нея.
  • Счита за напълно обосновано прилагането на преходен период от поне 1 година преди пристъпване към въвеждането на реформираната политика с цел да се гарантира непрекъснатост на ОСП до създаването на новата система.

Каква е позицията на правителството по отношение на Европейската зелена сделка, представена от ЕК на 11.12.2019 г.? 👉Запознайте се с пълния текст на👉Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2020 година.

Източник: www.parliament.bg; www.gov.bg

Вижте още: Стратегическите планове по новата ОСП трябва да отразяват в пълна степен Европейския зелен пакт

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!