Работната програма на Хоризонт 2020 предвижда за 2018-2020 г. финансирането с 500 млн. евро на над 80 избрани проекта, разпределени в 30 различни теми по подхода Multi actor approach- Подход с много играчи/партньори, информира в новата си брошура мрежата Европейско партньорство за иновации -EIP AGRI. Целта е предложенията да представят работа в екип на няколко фермери, организации или институции, които да са насочени към реалните нужди на земеделските производители, лесовъди, агробизнеса и крайните потребители. Всъщност подходът изисква тези, които се нуждаят от прилагането на новите решения за работа да участват в процеса още от самото начало: от определяне на въпросите относно дейностите по прилагане, през участието в демонстрации за реализиране на дейностите и реалното използване на решението или продукта. Обмяната на опит и знания между фермери, лесовъди, агробизнеси, групи на земеделски производители, консултанти, наука трябва да доведат до иновативни решения, свързани с конкретните нужди на сектора, да бъдат реално приложени на полето.

Резултатите от проектите трябва да бъдат представени по разбираем и достъпен начин. Затова много важна част от дейностите, свързани с комуникацията на проектите е изготвянето на кратки резюмета на практиката, които очертават основните открития и постигнати резултати. Това улеснява и следващите кандидати по програмата. Това също така е най-подходящия начин да получат повече информация и тези, които искат да прилагат разработените решения, продукти и услуги.

Чрез тези кратки резюмета информацията за добрите практики става достъпна за всички на територията на ЕС. Кратките резюмета за добрите практики съдържат кратко и ясно заглавие, обобщена справка на проблема, дейностите за решаването му и основните резултати и препоръки.

Повече информация за Multi actor проектите, за резюметата на практиките и за Оперативните групи може да откриете тук:

Списък на MMA проекти в сайта на EIP AGRI

Брошура на EIP AGRI: Хоризонт 2020 Multi actor – партньорски проекти

Формат на резюме за проекта

Видео урок как да се представи Multi actor – партньорски проект в ЕС

Иновации в действие- как Multi actor -партньорски проекти учат един от друг

Броят на Оперативните групи за иновации расте всяка година и вече надвишават 1000 в ЕС.

От друга страна тематичните мрежи са друг особен вид екипен проект. Те събират и развиват съществуващите научни знания и добри практики, които са най-благоприятни да се приложат на практика, но все още не са готови да се приложат от земеделските производители и лесовъди все още не са готови за тях. Специфините теми се избират от партньорите в проекта, в зависимост от нуждите на лесовъдите и агробизнеса. Тематичните мрежи трябва да се съсредоточат върху съществуващи най-добри практики и резултати, които не са известни за лесовъдите и агробизнеса.

Важно е да представят ясно резултатите на крайните потребители, които се нуждаят от тези решения  в практически резюмета, снимки, видео материали. Те трябва да станат достъпни през най-разпространените информационни канали, които земеделските производители ползват, може да се позлват възможностите за популяризиране на сайта на EIP AGRI.

През 2020 г. ЕС ще финансира още 5 тематични мрежи. От 2015 г. функционират 29 тематични мрежи, до края на 2019 г. се очаква да стартират още 6.

Всички тематични мрежи може да видите на сайта на EIP AGRI

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 667 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!