Комплект за обучение за организиране на демонстрационни събития в земеделските стопанства е резултат от уникалното сътрудничество между три европейски проекта финансирани по програма Хоризонт 2020 – AgriDemo-F2F, PLAID и NEFERTITI.

Комплектът е преведен и публикуван на всички езици на ЕС на адрес: https://trainingkit.farmdemo.eu/.

В него са събрани много интересни инструменти, ръководства и видеоклипове, които могат да помогнат на земеделските стопани и други заинтересовани лица при организирането на успешна фермерска демонстрация. Комплектът за обучение включва множество интересни инструменти, ръководства и видеа, които могат да помогнат на фермерите, съветниците и други желаещи да организират успешни демонстрации във фермите.

Комплектът за обучение ще вдъхнови както фермерите, така и другите организатори на демонстрационни събития в земеделските стопанства да подобрят качеството на организирането от тях демонстрационни събития, независимо дали на са място в стопанство или онлайн.

В рамките на проект NEFERTITI, комплектът за обучение е допълнително развит и актуализиран с най-нови материали за организиране на демонстрационни събития във фермата, като практически ръководства, инструменти и вдъхновяващи примери от практиката.

Комплектът за обучение FarmDemo:

  • Служи за подобряване на уменията и изграждане на капацитет сред организаторите на демонстрационни дейности в земеделските стопанства. Показва им как практически да прилагат иновативни демонстрационни практики във фермата и им обръща внимание на важността на обмена на информация между фермерите по време на демонстрациите в стопанствата. Също така повишава обмена на знания и практически опит между фермерите по време на демонстрациите.
  • Представя най-важните елементи, които трябва да бъдат взети предвид при подготовката, провеждането и оценката на демонстрациите във фермата. Той предлага 6 лесни стъпки, които да се следват при организирането на демонстрационно събитие в земеделско стопанство, като се започне от ясна дефиниция на целите и се завърши с подробна оценка на събитието и последващи действия на база на тази оценка.
  • Включва и конкретни, интересни  и полезни съвети и специфични инструменти в подкрепа на подготовката, провеждането и оценката на демонстрационните събития.

Изготвени са и три видеоклипа с уроци по отношение на използването на Комплекта за обучение. Те са качени на канала на FarmDemo в Youtube и можете да ги намерите на: https://www.youtube.com/playlist?list=PLOYrtkIDkcdSeJ8vOzjgymg-0LZUZxBWF

Комплектът FarmDemo също така включва интересни вдъхновяващи видеа от практиката, включително:

  • Примери за това как функциониращи фермерски мрежи и програми за подпомагане могат да помогнат определянето на целите на демонстрационното събитие и целевите групи;
  • Видеоклипове за стопанства организиращи демонстрации;
  • Видеоклипове с препоръки за провеждане на демонстрации;
  • Примери за това как да се използва видеоклип като реклама за демонстрационно събитие;
  • Представяне на методи за обучение и улесняване на трансфера на знания и опит.

В следствие на противоепидемичните мерките свързани с COVID-19 в цяла Европа, в Комплекта за обучение е включено и Ръководство за организиране на виртуални и хибридни демонстрации в земеделски стопанства. Ръководството съдържа информация относно това какво представляват виртуалното и хибридното демонстрационно събития, както и основните стъпки за подготовка, провеждане и оценка на проведените виртуални / хибридни демонстрационни събития.

 

За NEFERTITI и българския уастник в него- Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ

Продължителността на проекта е 4 години и 9 месеца и ще приключи на 30.09.2022г. Основната цел на проекта е да създаде тясно свързана мрежа от демонстрационни и пилотни ферми, имащи за цел подобряване на обмена на знания и взаимното обучение между участниците в демонстрационните събития, както и ефективно внедряване на иновации в селскостопанския сектор чрез взаимни демонстрации на техники организирани по теми. По проекта са създадени 10 интерактивни тематични мрежи, които обединяват 45 регионални хъба (центрове) включващи земеделски стопани организиращи демонстрации  и институции свързани със земеделието (съветници, неправителствени организации, индустрия, образование, научни институти и политици) в 17 държави в т.ч. мрежа 07 „Повишаване ефективността при използването на хранителните вещества в градинарството (НССЗ ръководи и координира дейностите по тази мрежа в т.ч. създаването на хъба в България) и мрежа 09 „Намаляване използването на пестицидите при производството на грозде, плодове и зеленчуци“ (НССЗ ръководи и координира дейностите по създаването на хъба по тази мрежа в България).

Хъб България на мрежа № 7 е група за взаимно споделяне на иновации, технологии и най-добри практики за хранене на растенията, с цел повишаване на ефективността на използването на хранителни вещества и опазване на околната среда.

Хъб България на мрежа № 9  е група (част от мрежата) за взаимно споделяне на иновации, технологии и добри практики за намаляване употребата на пестициди и постигане на конкурентноспособно и щадящо околната среда земеделско производство.

И двата хъба са изградени на национално ниво, като са включени земеделски производители от различни части на страната и от различни сектори на производството. В него участват фермери, съветници, изследователи, научни работници, сдружения на земеделски производители, неправителствени организации и лица участващи във формирането на политиките в тази област.

Още полезна информация можете да откриете в презентацията на НССЗ:Presentation-Basic results Nefertiti and Farm Demo training kit-2022-09-28BG

Звеното за управление на НСМ благодари на НССЗ за сътрудничеството и предоставените материали!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!