Заповед от 12.09.2022 г. на ръководителя на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 (УО) за изменение на Насоките по процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 е публикувана в сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) и на www.mzh.government.bg.

Припомняме, че приемът по процедура BG06RDNP001-4.012 – по подмярка 4.1 се проведе в периода 19.04.2021 г. – 30.09.2021 г.

Със Заповедта е предоставена НОВА възможност на кандидатите да провеждат процедура за избор на изпълнител по реда на Постановление № 160/2016 г. СЛЕД подаване на проектното предложение и ПРЕДИ сключване на Административния договор с Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). От УО поясняват, че на проведеното на 11.07.2022 г. 18-то заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 (КН), е одобрен текст за промяна в Програмата в рамките на 13-то изменение, която да осигури възможност на кандидатите да провеждат процедура за избор на изпълнител по реда на Постановление № 160/2016 г. след подаване на проектното предложение и преди сключване на административния договор. Предложеното 13-то изменение е изпратено на 21.07.2022 г. чрез SFC-системата в Европейската комисия (ЕК) и съгласно разпоредбата на чл. 65, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, може да се прилага от датата на подаване на искането за изменение до ЕК. С Решение за изпълнение на Комисията C(2022) 6239 от 26.08.2022 г. е одобрена 13- тата нотификация по ПРСР 2014-2020.

Запознайте се с актуализираните документи по процедура № BG06RDNP001- 4.012 по подмярка 4.1👉ТУК! или ТУК!

Идентични са промените по подмярка 4.2 (прием’21-22), въведените с последните именения на Насоките по процедура № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020👉Кандидатите по подмярка 4.2 от прием’21-22 вече могат да провеждат процедури по ПМС № 160/2016 г. преди сключване на договор с ДФЗ. ВИЖТЕ актуализираните насоки!

В ход са промени по 2 процедури от 2 мерки/подмерки на ПРСР 2014-2020*

Припомняме, че в периода (15 юли- 19 август 2022 г.) приключиха процедурите за обществено обсъждане и на промени в Насоки за кандидатстване по следните 2 процедури на ПРСР 2014 – 2020, за които се очаква УО да публикува Заповеди и актуализирани Насоки:

  1. BG06RDNP001-6.001 – по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 – 2020 (приемът се проведе в периода 12.03.2018 г.- 14.06.2018 г.);
  2. BG06RDNP001-9.001по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“.

Източник: https://eumis2020.government.bg/; www.mzh.government.bg; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

*Публикацията е актуализирана на 21.09.2022 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!