Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ към Европейската комисия (ЕК) и Звеното за услу на ЕПИ-АГРИ проведоха в периода 16 – 18 септември 2020 онлайн семинар, посветен на развитието на националните системи за селскостопански знания и иновации (на английски език Agricultural Knowledge and Innovation Systems /AKIS)като част от стратегическите планове на ОСП след 2020 г. Участието в семинара беше само с покана от ЕПИ-АГРИ, което предостави възможност за участие на представители от Звеното за управление на Национална селска мрежа и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020.

Семинарът на ЕПИ-АГРИ „Стратегически планове за ОСП: ключовата роля на AKIS в държавите-членки“ първоначално бе планиран да се проведе във Варшава, на 22-23 април 2020 г., но бе отложен поради пандемията, причинена от COVID-19. Общата цел на този семинар бе да подпомогне държавите-членки при подготовката на техните AKIS в стратегическите планове по ОСП и да насърчи ефективния обмен от знания в селското стопанство в целия ЕС. Онлайн събитието се съсредоточи върху обмена на опит и вдъхновяващи примери за организиране и подпомагане на създаването на знания и обмена в селското стопанство между различните участници в AKIS. Това създаде възможност за запознаване на администрациите на държавите-членки и други участници в AKIS с различните възможни подходи чрез дискусии и обмен на опит по проекти на стратегически планове и действия на AKIS.

Контекст: Подходите за обмен на знания, учене и иновации в селското стопанство бързо се развиват. В днешно време новите и по-добри начини за споделяне на знания и опит са от съществено значение за поддържане на конкурентоспособността на селското стопанство и производството на храни, а селските райони – жизнени през 21 век. Благодарение на „интерактивния иновационен модел“ на ЕПИ-АГРИ, знанията вече се създават съвместно от земеделски производители, учени, съветници, предприятия, неправителствени организации и др. Терминът „Системи за селскостопански знания и иновации“ (AKIS) се използва за описание на цялата система за обмен на знания : начините, по които хората и организациите си взаимодействат в рамките на държава или регион. Насърчаването и споделянето на знания и иновации са част от общата цел за модернизация на ОСП след 2020 г. Те трябва да играят ключова роля в подпомагането на фермерите и селските общности да се справят с предизвикателствата на днешния и утрешния ден. Нараства търсенето на иновативни решения чрез непрекъснато обновяване на продукти, процеси и услуги. За по-бързо въздействие, такива решения се създават най-добре от хора с допълващи се знания, и от фермери и лесовъди като крайни потребители на резултатите от проекта. Те внасят необходимите практически знания, за да направят резултатите приложими на практика. Този успешен интерактивен иновационен модел, основан на съсобствеността върху иновациите и резултатите от него, беше установен през текущия период на финансиране. Той свързва научните изследвания, иновациите и споделянето на знания по програма „Хоризонт 2020“ и ОСП с ЕПИ-АГРИ и сегашните над 1200 оперативни групи в ЕС. Този модел ще бъде продължен и доразвит през следващия програмен период 2021-2027.

Настоящото предизвикателство

AKIS може да включва земеделска практика, бизнеси, административни органи, изследвания и др. и може силно да варира в зависимост от държавата или сектора. Основното настоящо предизвикателство е, че съществуващите национални и регионални AKIS не са достатъчно взаимосвързани във всяка държава-членка, за да подкрепят ефективно интерактивните иновации. Вече има значително количество знания, но наличните знания са фрагментирани в цяла Европа и недостатъчно приложени на практика.

Структуриране на национална иновационна екосистема чрез AKIS  

Според ЕК включването на националните стратегии за AKIS в стратегическите планове за ОСП ще стимулира структурирането и организацията на националната иновационна екосистема, а добре функциониращите AKIS ще спомогнат за ускоряване на иновациите в целия ЕС, ще избегнат дублиране на усилия и ще спестят разходи, ще засилят въздействието на финансирането от ЕС и националните/регионалните научноизследователска и развойна дейност, осигурявайки трансгранични трансфер.

Споделени примери и  вдъхновяващи идеи за AKIS от ЕС

Двата конферентни дни бяха наситени с примери от редица стани на ЕС: Белгия, Нидерландия, Ирландия, Испания, Франция, Германия, Полша, Унгария, Литва, Естония, Словения, Румъния,  Австрия  и пр., които илюстрираха елементите на един добре функциониращ AKIS, начините за интегриране на съветниците в AKIS за насърчаване на споделянето на знания и иновации за селското стопанство и селските райони, подготовката на бъдещите ОСП мрежи за укрепване на AKIS, извличането на ползи от съществуващи инструменти и инициативи, както и избор на правилните интервенции за AKIS в подготовката на стратегическия план за ОСП.

Всички презентации на участниците и видеозаписи от онлайн конферецията можете да откриете в сайта на ЕПИ-АГРИ ТУК!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!