В рамките на проведеното на 19 февруари 2021 г. 16-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бяха обсъдени и гласувани предложения на Управляващия орган (УО) на Програмата за промени във Финансовия план на програмата, изразяващи се в добавянето на общо 887 408 333 евро публични средства към удължената с 2 години ПРСР 2014-2020, разпределени за България за преходните 2021 и 2022 години, съгласно условията на преходния Регламент 2020/2220 на Европейския парламент и на Съвета от 23.12.2020 г., както и прехвърляне на средства между мерки и подмерки на програмата.

758 261 960 ерво е общият пакет средства за години 2021+2022 за ПРСР, от които 556 325 099 евро от юджетната рамка на ЕС за периода 2021-2027 и 201 936 861 евро от NextGeneration EU.

201.9 млн. евро към ПРСР 2014-2020 за 2021 и 2022 година от NextGeneration EU

Увеличаването на средствата по ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони) общо с 8,070.5 млрд. евро за Съюза чрез подсилването от новия инструмент за възстановяване NextGeneration EU има за цел да подпомогне селските райони да извършат необходимите структурни промени в съответствие с Европейския зелен пакт и за постигане на амбициозните цели в съответствие с новата стратегия на ЕК „Oт фермата до трапезата“ и Стратегията за биологично разнообразие 2030. Съгласно разпределението на тези допълнителни средства по държави членки България получава 201 936 861 (общо за 2021 + 2022).

С т. нар „Преходен регламент“ (Регламент (ЕС) 2020/2220) бяха предоставени тези допълнителнителни средства от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (EURI/NextGeneration EU), създаден с Регламент (ЕС) 2020/2094 на Съвета, за използване в удължените програми за развитие на селските райони през 2021 и 2022 г., за да се финансират мерки съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013 с цел подкрепа на възстановяването след кризата с COVID-19 и последиците от нея за селскостопанския сектор и селските райони на Съюза. Допълнителнителните средства за България за ПРСР 2014-2020 от EURI, определени в преходния регламент са разпределени:

📌 59 744 633 евро за 2021 г.

📌 142 192 228 евро за 2022 г.

Предвид безпрецедентните предизвикателства, пред които са изправени селскостопанският сектор и селските райони в Съюза поради кризата с COVID-19, допълнителните средства от EURI трябва да се използват за финансиране на мерки:

  • поне 37 % от допълнителните средства да бъдат предназначени за мерки, които са особено благоприятни за околната среда и климата, както и за хуманното отношение към животните и за LEADER;
  • поне 55 % от тези допълнителни средства да бъдат предназначени за мерки, които стимулират икономическото и социалното развитие в селските райони, а именно инвестиции във физически активи, развитие на стопанства и предприятия, подкрепа за основни услуги и обновяване на селата в селските райони и сътрудничество.

758 261 960 ерво към удължената ПРСР 2014-2020 за 2021 и 2022 година от бюджетната рамка за периода 2021-2027

Чрез преходния регламент е удължен срокът на продължителност на програмите, подпомагани от ЕЗФРСР- до 31 декември 2022 г. До края на този период страните от ЕС имат възможност да финансират своите удължени програми за развитие на селските райони със съответните бюджетни средства за 2021 г. и 2022 г. от бюджетната рамка на ЕС (МФР) за периода 2021-2027, които за България са:

📌 344 590 304 евро за 2021 г.

📌 282 162 644 евро за 2022 г.

Тъй като през 2020 г. България се възползва от възможността на Регламент (ЕС) 2020/127 от 29 януари 2020г. и прехвърли 70 427 849 евро от разполагаемите средста за бюджетната 2021 г. на ПРСР към I стълб на ОСП (за директни плащания), реално разполагаемият към момента пакет средства за години 2021+2022 възлиза на 556 325 099 евро.

31.12.2025 г. е новият краен срок за извършване на плащания по мерки/подмерки на ПРСР 2014-2020

Удължаването на ПРСР 2014-2020 с 2 календарни години, в които важи прилагането на правилото N+3 означава, че крайният срок за извършване на плащания по мерки/подмерки на ПРСР 2014-2020 се удължава до 31.12.2025 г.

КН гласува прехвърляне на средства между мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020 г. и добавяне на 887 408 333 евро публични средства към Финансовия план на ПРСР във връзка с Регламент (ЕС) 2020/2220

Общо средствата, които са одобрени от КН за добавяне чрез настоящото изменение на ПРСР са в размер на 758 261 960 евро от ЕЗФРСР, или 887 408 333 евро публични средства, разпределени по следния начин:

Преразпределяне на средства между подмерки 16.1 и 16.4 и отваряне на 3- ти прием по подмарка 16.1 през 2021 г.

След два проведени приема по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ е наличен остатъчен бюджет в размер на 6,8 млн. евро, който се пренасочени към бюджета на подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ с цел обявяване на трети прием през 2021 г.

Преразпределяне на средства между подмерки 21.3 и 21.1 и отваряне на 2- ри прием по подмарка 21.1 през 2021 г.

Преходен регламент (ЕС) 2020/2220 урежда по мярка 21, че „Подпомагането е под формата на еднократно платима сума, която трябва да бъде изплатена до 31 декември 2021 г. въз основа на заявленията за подпомагане, одобрени от компетентния орган до 30 юни 2021 г.“. По данни на УО около 7.5 млн. евро публични средства е прогнозният остатък общо по мярка 21, след приключване на разплащанията по всички текущи приеми по трите подмерки 21.1 „Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани COVID 1“, 21.2 „Изключителна и временна подкрепа за земеделските стопани COVID 2“ и 21.3 „Изключителна и временна подкрепа за МСП и групи и организации на производители COVID 3“. В тази връзка и с цел стартиране на нов прием през 2021 г. по подмярка 21.1 се пренасочва финансов ресурс от подмярка 21.3 към подмярка 21.1. Прием по подмярка 21.1 се очаква през месец април 2021 г. и ще бъде за бенефициенти-земеделски стопани, които са кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2020 и:

  • не са получили подпомагане в рамките на предходния прием по подмярката през 2020 г. или
  • не са подавали заявление за подпомагане в рамките на предходния прием по мярката през 2020 г.

Членовете на КН одобриха и съответните промени в мярка 21, касаещи условията за допустимост и новите срокове, произтичащи от преходния регламент.

10 млн. евро към подмярка 4.3 за финансиране на повече проекти от прием’ 2020 

С настоящото изменение се предвижда увеличение в бюджета на подмярка 4.3. „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ с 10 млн. евро публични средства, с цел финансиране на по-голям брой проекти в рамките на прием от 2020 г., който към момента е в процес на оценка. (ВИЖ: 32 проекта за възстановяване на хидромелиоративна инфраструктурата са подадени по подмярка 4.3 на ПРСР 2014-2020)

КН на ПРСР 2014-2020 даде мандат на УО на ПРСР 2014-2020 г. да представи на Европейската комисия (ЕК) измененията в Програмата. Очаква се финализиране на преговорния процес между ЕК и УО, както и получаването на официално решение на ЕК за одобрение на настоящата 11-та нотификация на ПРСР 2014-2020.

*Пълният пакет материали на УО на ПРСР 2014-2020, подготвени за 16-то заседание на КН, е публикуван в сайта на МЗХГ 👉ТУК!

Източник: МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

*Публикацията е актуализирана на 05.03.2021 г.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!