На 30 април 2020 г. министър Десислава Танева обяви, че Европейската комисия (ЕК) е одобрила шестото изменение на ПРСР 2014-2020. Предложените от Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 изменения и допълнения в Програмата бяха гласувани от Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР2014-2020 в рамките на 13-то заседание от 8 ноември 2019 г., когато КН даде мандат на УО да нотифицира и договорис със службите на Европейската комисия (ЕК) 6-тото изменение и допълнение на Програмата.

 

👉 Програма за развитие на селските райони 2014-2020, консолидирана версия след шесто изменение📌

 

Основни промени съгласно тескта на ПРСР 2014-2020 след одобреното 6-то изменение

I. Резерв от Рамката за изпълнение на ПРСР 204-2020

 1. Извеждане на средства в размер на Резерва от приоритети, които не са изпълнили целите си. Сумата от резерва по общо приоритета по ПРСР – Трети, Пети, Шести, която ще се наложи да бъде реалокирана във Втори и Четвърти приоритети е в размер на 77 446 139  евро от ЕЗФРСР, или първоначално 93 988 750 публични средства (ПС).

 Сценарий на разпределяне на Резерва в Шесто изменение е както следва: 1.1/ Прехвърляне на сума в размер от 5 940 000 евро от ЕЗФРСР (6 600 000 евро ПС след прехвърлянето) към подмярка 6.1 (Приоритет 2), с която биха били подпомогнати допълнително над 260 стопанства на млади фермери; 1.2/ Сума в размер на 41 506 139 евро от ЕЗФРСР (48 830 752 евро ПС след прехвърлянето), да бъде прехвърлена в Приоритет 2, в рамките на подмярка 4.1; 1.3/ Останалата сума, в размер на 30 000 000 евро от ЕЗФРСР (40 000 000 евро ПС след прехвърлянето) да бъде прехвърлена към приоритет 4, в мярка 11 „Биологично земеделие”.

 1. Прехвърляне на суми в размер на Резерва за изпълнение, към приоритетите, изпълнили целите си съгласно Решение C(2019) 6177 от 19.08.2019 г. към подмерки: 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“; 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ и мярка 11 „Биологично земеделие“

II. Прехвърляне на средства от мерки/подмерки, които съгласно извършен анализ се препоръчва да не стартират:

 • подмярка 1.3 Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства- с бюджет от 2 394 596 евро ПС;
 • подмярка 2.3 Подкрепа за обучение на консултанти – с бюджет от 1 000 000 евро ПС;
 • подмярка 4.4 Непроизводствени инвестиции – с бюджет от 8 266 667 евро ПС;
 • подмярка 4.4.2 Непроизводствени инвестиции в малки стопанства(ТПП) – с бюджет от 1 123 414 евро ПС;
 • подмярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура  – с бюджет от 10 000 000 евро ПС;
 • подмярка 8.5 Инвестиции, подобряващи устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми  – с бюджет от 11 250 000 евро ПС;
 • подмярка 15.1 Плащания за горски екологични ангажименти  – с бюджет от 7 250 000 евро ПС;
 • подмярка 15.2 Подпомагане за запазване и поддръжка на горски генетични ресурси  – с бюджет от 1 500 000 евро ПС;
 • подмярка 16.2 Подкрепа за пилотни проекти и за развитие на нови продукти, практики, процеси и технологии  – с бюджет от 4 573 723 евро ПС;
 • мярка 17 Управление на риска – с бюджет от 36 720 054 евро ПС.

Общо гореизброените нестартирали мерки са с бюджет от 84 078 454 евро ПС (70 113 435 евро от ЕЗФРСР).

В ПРСР 2014-2020 е избран набор от 56 мерки и подмерки, чрез които да се постигат целите на програмата. Големият набор от мерки и подмерки изискват отваряне на множество приеми на проектни предложения. Всеки прием изисква отделна подготовка на условия за кандидатстване и изпълнение на проекти, провеждане на публично обсъждане със заинтересованите страни, формиране на отделна оценителна комисия и отделна оценка на постъпилите проектни. Също така, формира се отделна комисия за  разглеждане на постъпилите жалби.  Поради тази причина, всеки прием на проекти предложения мултиплицира работата на УО и РА, като на практика широкия набор от избрани за прилагане мерки надхвърля значително възможностите на системите за управление и контрол на ПРСР 2014-2020 и наличния административен капацитет. Риск от забавяне в прилагането на всички избрани мерки е възможен, както по отношение на отваряне на голям брой приеми в УО, така и по отношение на обработка и оценка на постъпилите проектни предложения в ДФЗ-РА от прекалено голям брой проведени приеми. В първоначалния период на стартиране на ПРСР 2014-2020 фокусът беше поставен върху структуроопределящи подмерки като 4.1, 4.2 и 7.2 с цел да се избегне рискът от автоматично отчисляване на средства. Отворените приеми по тези подмерки, освен че спомогнаха за избягване на загуба на средства, допринесоха и за постигане на напредък по част от междинните цели от рамката за изпълнение. Голяма част от оставащите подмерки са нови, неприлагани досега. В тази връзка УО на ПРСР предлага да се пренасочи финансов ресурс от нестартиралите мерки и подмерки. Прехвърлянето на тези финансови средства ще спомогне за ускоряване на  процеса на прилагане на програмата.“, ПРСР 2014-2020.

Прехвърляне на средства към следните мерки и подмерки:

 • Финансов инструмент  – 20 000 000 – евро ПС;
 • подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ – 7 294 118 евро публични средства.
 • подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“(ТПП) – 6 000 000 евро публични средства.
 • подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” – 10 000 000 евро публични средства.
 • мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ – 8 750 000 евро публични средства.
 • мярка 5 „Възстановяване на потенциала за селскостопанска продукция,претърпял щети в резултат на природни бедствия и катастрофични събития,и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ – 31 471 688 евро публични средства.

III. Други прехвърляния в рамките на предвижданото Шесто изменение: 1/ увеличение на бюджета на мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители “; 2/ прехвърляне на средства между фокус области в подмярка 4.1

ІV. Изменение в ПРСР 2014-2020 г. в частта по мярка 11 „Биологично земеделие “

V. Включване на мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки “ в ПРСР 2014-2020 г. С цел превенция и преодоляване на последиците от щетите в животновъдния сектор са разработени 2 подмерки: подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ и подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“.

VІ.Промяна в текстовете на следните подмерки от Тематичната подпрограма за малки стопанства (ТПП) : 1/ изменение и допълнение в текста на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“; 2/ допълнение в текста на подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства; 3/ изменение и допълнение в текстовете на подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма “и подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“.

VІІ. Прецизиране на текста по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“

VІІІ.  Допълнение в текстовете на подмерки 4.3 “Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ и 7.3 „Подпомагане на широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“, касаещи допустими разходи за организация и управление на проекта.

ІХ. Изменение в текста на ПРСР 2014-2020 г., касаещо разработване на финансови инструменти.

С мотивите на УО за направените промени, както и с очакваните последици от 6-то изменение и допълнение на ПРСР можете да се запознаете в т. 1.1.5 а „Описание на изменението“ на ПРСР 2014-2020.

Очаква се ЕК да одобри и 7-мо изменение и допълнение на ПРСР 2014-2020

Предложенията на УО за помени в мярка 13 на ПРСР 2014-2020 са включени в 7-мо изменение и допълнение на Програмата, което членовете на КН на ПРСР 2014-2020 одобриха в рамките на проведеното на 15 януари 2020 г. 14-то заседание на КН, когато дадоха мандат на УО да договори финалните текстове със службите на ЕК.

 

👉Материали и стенографски протоколи от заседанията на КН на ПРСР 2014-2020 можете да откриете ТУК📌

👉Пакет документи с одобрено Шесто изменение на ПРСР 2014-2020 можете да откриете ТУК 📌

Източник: www.mzh.government.bg

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!