На 08 септември 2021 г. се проведе кръгла маса, организирана от Звеното за управление на Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ), на тема „Постижения в прилагането на Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства от ПРСР 2014-2020. Нови инициативи на ЕК в контекста на Европейската зелена сделка и бъдещата роля на консултантските организации в подкрепа на иновациите“. Събитието бе предназначено за експертите от регионалните структури на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ).

ЗУ на НСМ е ангажирано с това, да допринесе за развитието на експертния капацитет на регионалната администрация по отношение на придобиването на нови знания в областта на ефективното управление, прилагане, наблюдение и оценка на ПРСР и нейното интегриране с други политики, както и относно процеса на стратегическото планиране за ОСП 2023-2027. Темите и необходимостта от провеждане на това събитие, бяха идентифицирани съвместно между Управляващия орган на ПРСР 2014-2020, ЗУ на НСМ и ръководството на НССЗ.

Постигнатитете основни цели от проведената кръгла маса са: повишени знания и умения на експертите от НССЗ, ангажирани на регионално ниво в прилагането и консултирането на бенефициенти по мерки/подмерки от ПРСР 2014-2020; създадени условия за взаимен обмен на опит, знания и информация с цел набиране на идеи и обратна връзка относно подобряване на прилагането и изпълнението на Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства от ПРСР 2014-2020 (ТПП); генерирани са нови решения и предложения въз основа на националния опит; принос в изграждането на експертен капацитет по отношение на консултирането на малките стопанства за приложими практически иновации; формирани са нови знания относно: новите инициативи на ЕК в контекста на Европейската зелена сделка и връзката им с националните политики, елементите на модернизация на ОСП за периода 2023-2027 и ролята на консултантските организации; представена е актуална информация за постигната в края на юни 2021 г. сделка за ОСП за периода 2023-2027 и очаквания за новото законодателство, както и националните решения за прилагането на инструментите на ОСП в преходния период на 2021-2022 г.; поддържане на установените партньорства и комуникационни връзки между ЗУ на НСМ и НССЗ, способстващи за популяризиране на иновациите в агросектора.

В дискусията по прилагането на ТПП са събирани примери за различни практики и са набирани идеи за подобряване на прилагането и изпълнението, вкл. подобряване на публичния имидж, прозрачността и ефективността на работа на администрацията и процедурите, облекчаването на административната тежест и др. За целите на дискусията от ЗУ на НСМ беше представена обобщена информация за получената при тях от широк кръг заинтересовани страни обратна връзка за ПРСР, която се събира и обобщава от 3 години насам и която е представена към УО чрез междинните доклади на ЗУ.

Програмата включваше темата за консултирането на малките стопанства относно приложими практически иновации, за която ключовите експерти на ЗУ се позоваха на заключенията от кончателния доклад на ЕПИ-АГРИ от семинара „Small is smart“ –  Innovative solutions for small agricultural and forestry holdings“. Екпсертите на ЗУ презентираха полезни информационни ресурси за откриване на успешни примери за агроиновации, които експертите на НССЗ могат да ползват в съветническата си дейност – базата данни на мрежата на ЕПИ-АГРИ и новите бази данни на ЕК по програмите „Хоризонт“ и LIFE, като бяха посочени фокусът на двете научноизследователски програми на ЕК и конкретни примери на иновативни проекти, реализирани в различни страни на ЕС.

Представени и обсъдени бяха ключови за следващият програмен период 2023-2027 теми като: AKIS в стратегическите планове по ОСП за периода 2023-2027, ролята на консултантските организации, визията на новата национална ОСП мрежа и проектите на интервенции, които се очаква да допринесат за ефективното функциониране на националния AKIS; новите инициативи на ЕК Зелена сделка и връзката им с националните политики, по-конкретно: двете нови стратегиии „От фермата до трапезата“ и за Биологично разнообразие 2030, План за действие за развитие на биологичното производство на ЕК от март 2021 г., определящ разработването и на национален такъв; Прогнозна оценка за възможните ефекти от въвеждане на национално ниво до 2030 г. на целите на ЕС, изготвена от екип учени при ИАИ на ССА.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!