На 26 октомври 2021 г. се проведе онлайн семинар с участието на експерти от ГД „АГРИ“ на ЕК на тема „Споразумения относно законодателния пакет за ОСП 2023-2027 и последните промени в проекто-регламентите. Обяснения и практически насоки за новите формуляри на SFC“.

Домакин на семинара беше Звеното за управление на Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ), а таргет групата- експерти от централната администрация на МЗХГ и ДФЗ, участващи в разработването на Стратегическия план по ОСП 2023-2027. Целта на семинара беше да допринесе за развитито на експертния административен капацитет по нови и важни теми. В събитието участие взеха над 75 експерта от различни структурни звена на МЗХГ и ДФЗ.

ЗУ на НСМ е ангажирано с това, да допринесе за развитието на експертния капацитет на централната администрация по отношение на придобиването на нови знания в областта на ефективното управление, прилагане, наблюдение и оценка на ПРСР и нейното интегриране с други политики, както и да съдейства в процеса на стратегическото планиране за ОСП 2023-2027. Темите и необходимостта от провеждане на това събитие, бяха идентифицирани съвместно между УО и НСМ.

Представени и обсъдени бяха ключови за следващият програмен период 2023-2027 г. теми като: директни плащания, зелената архитектура и секторните интервенции, интервенции по втори стълб на ОСП 2014-2020 г., Хоризонталния регламент, както и новата форма на ЕК за структурата на Стратегическия план 2023-2027 в системата SFC2021, чрез която трябва да бъде изпратен в ЕК.

От службите на ГД АГРИ участие като гост-лектори взеха: г-жа Людмила Хъмчева, г-жа Марина Бракалова, г-жа Елица Живкова и г-жа Мария Илиева.

ЗУ на НСМ изказва благодарности към представителите на службите на ЕК за оказаното любезно съдействие в провеждането на събитието!

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!