Напредъкът в изпълнението на ПРСР 2014-2020 и предприемането на коригиращи действия за предотвратяване на загуба на средства продължиха да бъдат от основните теми на заседанията на Комисията по земеделието, храните и горите към 47-о НС, проведeни през месец май.

В рамкте на майските заседания Комисията покани за изслушване министъра на земеделието Иван Иванов, ръководителя на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 заместник-министър Момчил Неков и изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) Николай Каварджиклиев.

Докладван от ДФЗ в Комисията напредък по ПРСР 2014-2020 към 11 май 2022 г.

Рискът от загуба на средства, който ДФЗ отчита по отношение на правилото N+3, е в размер на малко над 31 млн. евро по линия на ЕЗФРСР

Общият бюджет на ПРСР 2014-2020 за целия програмен период (включващ и финансирането за преходния период (2021 г. и 2022 г.) на удължената с 2 години Програма) е в размер на малко над 3,76 млрд. евро от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и национално съфинансиране, като от тази сума по данни на ДФЗ към 11.05.2022 г.:

 • договорените средства са около 2,5 млрд. евро;
 • изплатените средства са малко над 2 млрд. евро;
 • остават близо 1,75 млрд. евро.

За целия период на ПРСР 2014-2020 по данни на ДФЗ към 11.05.2022 г.:

 • сключени са 10 101 договора за 1,43 млрд. евро;
 • приключени са 11 287 договора, като окончателно изплатената сума е 973,35 млн. евро, от които: 4 697 договора по преходни мерки на ПРСР 2007-2013 с бюджет от ПРСР 2014-2020 за 25,67 млн. евро, а изцяло по мерки от ПРСР 2014-2020 плащанията са по 6 590 договора за 947,68 млн. евро.

По данни на ДФЗ от 01 януари 2022 г. до 11 май 2022 г. по ПРСР 2014-2020:

 • сключени са 814 договора с одобрена субсидия 83,86 млн. евро;
 • одобрени са и 241 бр. проектни предложения на стойност 37,4 млн. евро;
 • приключени са 403 договора с окончателно изплатена сума от 65,16 млн. евро, от която през 2022 г. са изплатени близо 40 млн. евро;
 • сключени са 379 анекса във връзка с удължаване на срока на изпълнение на проектите или по други причини.

ДФЗ информира Комисията, че за периода от януари 2022 г. до април 2022 г. 28 бенефициента са се отказали от изпълнение на проекти по ПРСР, които са на обща стойност 12 млн. лв. Според ДФЗ основните причини за отказите са високата инфлация и променената пазарна цена на инвестициите по инвестиционните мерки.

По думите на Каварджиклиев, в ДФЗ е създаден план за действие, с цел предотвратяване на загубите на средства по ПРСР 2014-2020. Създадена е работна група, която анализира изтичащите договори. Разработен е и съответният анализ относно риска от загуба на средства, който ДФЗ редовно актуализира, като взема предвид предстоящите заявки за окончателно плащане за периода май – декември 2022 г. Общо за 2022 г. ДФЗ очаква да приключат 1 313 бр. договора с оставаща за изплащане по тях субсидия в размер на 196 млн. лв. ДФЗ посочи, че за големите инвестиционни мерки разпределението е както следва:

 • по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – 155 бр. на стойност близо 81 млн. лв.
 • по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“– 66 бр. на стойност близо 73 млн. лв.
 • по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“– 27 бр. на стойност близо 19 млн. лв.

По данни на ДФЗ общо за 2023 г. се очаква да изтекат сроковете за изпълнение на 1 833 договора с оставаща за изплащане по тях субсидия в размер на 418 млн. лв. В момента в ДФЗ има заявки за плащане с възможна за изплащане субсидия в размер на 91 млн. лв., като се очаква 90% от тази сума да бъде разплатена. Предвид данните за изтичащите проекти през 2022 г. и наличните заявки в оборот, ДФЗ очаква изпълнение и подаване на заявки за окончателно плащане в размер на 113 млн. лв.
По отношение на проектите с краен срок за изпълнение – 2023 г., през 2022 г. (към 11.05.2022 г.) са изплатени предсрочно малко под 10% от одобрения бюджет. До края на 2022 г. ДФЗ очаква да бъдат изпълнени предсрочно още 20% от проектите с краен срок за изпълнение 2023 г. за 82 млн. лв.
Общо оставащият бюджетен ресурс, за който ДФЗ очаква да бъдат подадени заявки за окончателно плащане за 2022 г., е в размер на 195 млн. лв.

👉Подробна писмена информация на ДФЗ относно „Напредък в изпълнението на ПРСР 2014-2020 към 11 май 2022 г.“ може да бъде намерена в сайта на Комисията по земеделието, храните и горите към 47-о НС👉ТУК!

ДФЗ информира депутатите за отправени към УО предложения за промени в нормативната база, като е предложено по подмерки 4.1 и 4.2 да отпаднат наличните клаузи в договорите, залагащи намаляване с 1% за всяка намалена точка по критериите за оценка на подлежащата на изплащане финансова помощ. Предложено е да отпаднат и клаузите, фиксиращи задължение за бенефициентите да поддържат съответствие с критериите за оценка, по отношение на които е установено неспазване по-малко от 50 % спрямо Приложение № 3 към договорите. Във връзка с подписването на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с кандидати, подали проекти по процедури чрез подбор в ИСУН по ПРСР 2014-2020, ДФЗ е предложил на УО да бъде изменен посоченият в документите към насоките за кандидатстване краен срок за изпълнение на проектите.

Докладван от УО в Комисията напредък по ПРСР 2014-2020 към 11 май 2022 г.

Песимистичната прогноза на МЗм за евентуална загуба по ПРСР е 56 млн. евро за текущата година, а оптимистичната – 16 млн. евро.

В дирекция „Развитие на селските райони“ на Министерство на земеделието (МЗм) към 11.05.2022 г:

 • обект на оценка и предстоящо сключване на административни договори са 34 проекта по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ)“
 • по подмярка 16.4. “Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки” има изготвени 6 договора, които са в процес на съгласуване и предстои сключване на договори;
 • предстои сключване на 3 договора по подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“.

Според зам.-министър Неков договорираните към 11.05.2022 г. средства са „65,6 % от общия бюджет по Програмата и няма опасност от загуби, тъй като договориране ще може да се извършва до 2025 г. или до първото отваряне на прием по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г., в частта ЕЗФРСР„.

В рамките на проведено на 19.05.2022 г. заседание на Подкомисията за контрол върху управлението на средствата от европейските фондове към Комисията по въпросите на ЕС от 47-о НС министър Иванов бе изслушан относно идентифицираните предизвикателства и предприетите мерки за преодоляването им, с оглед напредъка по подготовката и/или изпълнението на ПРСР 2014-2020, Стратегически план по ОСП 2023-2027 и проектите от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в ресора на МЗм. Иванов заяви, че „Не очакваме загуба на европейски средства за земеделие. За ПРСР до края на годината сме направили организация, за да няма загуба на средства.“ и поясни „В министерството заварихме известно забавяне на определени проекти, тяхното одобряване и договаряне, но към днешна дата сме наваксали съответното забавяне“. По думите на министъра МЗм съвместно с ДФЗ са сформирали „работна група за бързо разглеждане на проектите, които ще бъдат приети тази година„. Относно новия програмен период (2023-2027) Иванов каза че „след като пристигнат на бележките за Стратегическия план и бъдат отразени, ще започне незабавна информационна кампания. Целта ни е да запознаем незабавно бенефициентите с новия Стратегически план, за да имат готовност незабавно да кандидатстват“. Той посочи, че в момента в МЗм „е в ход подготовката за изпълнението“ на НПВУ по отношение на инвестициите от „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“ и „Дигитализация на процесите от фермата до трапезата“.

План за действие на МЗм за намаляване на риска по ПРСР 2014-2020

Комисията по земеделието, храните и горите към 47-о НС публикува в сайта си предоставен й на 19.05.2022 г. от МЗм 👉„ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за намаляване на риска от недостигане на необходимите нива на разплащане на средствата по ПРСР 2014-2020 към 31 декември 2022 г.“, който предвижда следните мерки за преодоляване на риска:

 1. Изплащане преди 31.12.2022 г. на средствата за Кампания 2022 по Мярка 12 „Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива за водите” (период на изпълнение май- декември 2022 г.)
 2. Изплащане преди 31.12.2022 г. на средствата за Кампания 2022 по Мярка 14 „Хуманно отношение към животните”(период на изпълнение май- декември 2022 г.)
 3. Изплащане преди 31.12.2022 г. на средства по нова извънредна актикризисна мярка (предвидената мярка е в процес на договаряне на ниво ЕК; одобрение би могло да позволи до 38 млн. евро от ЕЗФРСР да бъдат разплатени по нея)
 4. Контакт с бенефициенти по подмерки 4.1, 4.2, 7.2 от ПРСР 20142020 по договори за ~ 1 млн. евро публични средства, и при нужда оказване на методическа помощ за подаване на заявки за плащане (период на изпълнение юни- август 2022 г.)
 5. Приоритетно разглеждане и одобрение на заявки за плащане по подмерки 4.1, 4.2, 7.2 и 7.6 (период на изпълнение юни- декември 2022 г.)
 6. Авансово предоставяне на финансов ресурс от бюджета на МЗм към бенефициент НССЗ, с цел изпълнение на сключен договор по одобрен проект по процедура No BG06RDNP0012.001 по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ (период на изпълнение май- декември 2022 г.).

Комисията по земеделието, храните и горите към 47-о НС насрочи за 25.05.2022 г. заседание, чийто дневен ред предвиждаше:

 • Изслушване на министъра на околната среда и водите относно прилагането на мярка 10 „Агроекология и климат“ и по-специално направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните (Пасторализъм)“ в текущия и бъдещия програмен период
 • Изслушване на ръководителя на УО на ПРСР 2014 – 2020 относно изготвен от МЗм „План за действие за намаляване на риска от недостигане на необходимите нива на разплащане на средства по ПРСР 2014 – 2020 г. към 31 декември 2022 г.“

Тези изслушвания отпаднаха от дневния ред, тъй като министър Сандов е отказал да участва и да бъде изслушан, а зам.-министър Неков се оказал в отпуск. Очаква се те да бъдат поканени за изслушване в следващо заседание на Комисията.

Разрешаването на казуса с индексирането на референтните цени заради високата инфлация чака решения на ЦКЗ, МРРБ и МФ

По думите на зам.-министър Неков (при изслушване от 11 май), очаква се отговор от Дирекция „Централното координационно звено“ на МС (ЦКЗ) доколко е възможно цените по проектите, подадени по подмярка 4.1 през 2021 г. и тези по подмярка 4.2 от 2022 г., по които все още няма сключени договори, да бъдат индексирани спрямо референтните цени към 31.03.2022 г. По отношение на вече договорираните проекти се обсъждат различни варианти, тъй като промяна в бизнес-плановете би създала сериозни затруднения, споделят ДФЗ и УО.

От изслушванията на 11 и 18 май стана ясно, че актуализиране на цените за строително-монтажни работи по отношение на общинските мерки все още няма, но се очаква Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в комуникация с Министерството на финансите (МФ) да одобри методика за индексация на цените по договорите за строителство.

Допълнителни информационни ресурси:

Източник: www.parliament.bg; https://www2.aop.bg/; www.mrrb.bg

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!