Министерство на земеделието (МЗм) публикува на 26 май 2022 г. новина, в която съобщава, че Европейската комисия (ЕК) „отчита позитивно, че Стратегическият план (СП) на България е базиран на факти за идентифициране на проблемите и взетите решения, както и добре балансиран набор от интервенции, насочени към посрещане на многобройните потребности на селскостопанския сектор и селските райони в България„.

Изявлениято на МЗм твърди, че това се казва в „изложението от 57 страници на Европейската комисия, включващо коментарите по представения Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г., получени на 23 май 2022 г. в Министерство на земеделието“.

Уточняваме, че към настоящия момент (26.05.2022 г.) писмото на ЕК със забележки по българския Стратегически план по ОСП официално все още не е публикувано нито от ЕК, нито от МЗм.

👉ЕК публикува писмата със забележки по Стартегическите планове за ОСП 2023-2027 на 19 държави членки

МЗм пояснява, че това е етап от процедурата по одобрение на стратегическите планове, посочен в член 118, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/2115, в който ЕК предоставя констатации и коментари по отношение на:

 • стратегическата насоченост на плана;
 • насърчаването на интелигентен, конкурентоспособен, устойчив и диверсифициран селскостопански сектор;
 • подпомагането и укрепването на околната среда;
 • укрепването на социално-икономическата структура на селските райони;
 • стимулирането и споделянето на знания, иновациите и цифровизацията в селското стопанство и селските райони, както и
 • приноса за постигане на целите на Зеления пакт.

МЗм продължава с поясненията:

 • В контекста на кризите в областта на опазването на климата, биологичното разнообразие, политическата ситуация в Украйна, повишаването на цените на суровините, на преден план се поставя неразривната връзка между действията по опазването на климата и осигуряването на продоволствената сигурност„;
 • чрез изпращането на коментарите си, ЕК отваря структуриран диалог с националните органи в процеса по одобряването на Стратегическия план за ОСП;
 • към момента екипът на МЗм, участвал в разработването на Стратегическия план за България, анализира постъпилите от ЕК коментари;
 • в рамките на следващите седмици ще започнат и двустранните срещи със службите на ЕК;
 • предстои работен процес в рамките, на който МЗм ще предостави на ЕК цялата необходима допълнителна информация и по целесъобразност ще бъде извършена актуализация на предложения план; в рамките на тези срещи, ще бъдат детайлно коментирани и обсъждани и постъпилите коментари и препоръки от страна на ЕК, като МЗм ще има възможност да представи своята позиция по отношение на отделните елементи и интервенции, а ЕК ще представи и разяснителна информация, както и насоки свързани с бъдещата работа по Стратегическия план;
 • паралелно МЗм продължава с провеждането на заседания на ТРГ за разработването на Стратегическия план със заинтересованите страни и браншовите организации в рамките, на които ще се представят постъпилите коментари от ЕК, както и становищата от заинтересованите страни в процеса на общественото обсъждане на Стратегическия план и напредъка по тяхното отразяване, в резултат на дискусиите с ЕК.

Както НСМ писа, ЕК разполага с шест месеца, за да одобри плановете преди тяхното прилагане през януари 2023 г. От ЕК напомнят, че процесът на одобрение ще се основава на критериите, заложени в новия Регламент за стратегическия план на ОСП. Освен това ЕК ще оценява дали Стратегическите планове за ОСП на страните от ЕС допринасят и са в съответствие със законодателството и ангажиментите на ЕС във връзка с климата и околната среда, включително тези, изложени в стратегиите от „От фермата до трапезата“ и за Стратегията за биологичното разнообразие. След изпращане на писмата, часовникът спира. Повечето държави- членки отбелязват колко е важно стратегическите планове да бъдат одобрени в срок, за да може да се приеме националното законодателство, а фермерите да бъдат информирани относно правилата и да планират своята производствена дейност през 2023 г.

Източник: www.mzh.government.bg; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!