Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува Заповед на министър Десислава Танева РД 09-592 от 24.07.2020 г., с която се актуализира Ръководството и Методиката за прилагане на кръстосаното съответствие в България.   

Актуализираната МЕТОДИКА за прилагане на Кръстосаното съответствие в България на МЗХГ определя следните схеми/мерки, за които се прилага намаление на плащанията при установяване на неспазване на кръстосаното съответствие:

  • схеми за директни плащания (СЕПП; преразпределително плащане; зелени директни плащания; плащане за млади земеделски стопани; доброволно обвързано с производството подпомагане; схемата за специално плащане за култура –памук);
  • годишни премии по компенсторните мерки на ПРСР (мярка 10 Агроекология и климат; мярка 11 Биологично земеделие; мярка 12 Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите; мярка 13 Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения и мярка 14 Хуманно отношение към животните);
  • плащания по мерки на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (мерки „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и „Събиране на реколтата на зелено“).

В Методиката се посочва и изчисляването на редукциите при неспазване на кръстосано съответствие.

МЗХГ напомня, че с цел улесняване на земеделските стопани при изпълнение на изискванията за получаване на субсидии, от 2012 г. е разработено Ръководство, в което са събрани задълженията, на които трябва да отговаря земеделският стопанин, за да изпълнява Законоустановените изисквания за управление (ЗИУ). Документът периодично се актуализира с цел да отрази актуалното състояние на приложимите правила в областта на екологичното, ветеринарното, фитосанитарното законодателство, законодателството за храните и законодателството за фуражите. Ръководството представя текстовете, които се прилагат в съответствие с регламентите или националното законодателство съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1306/2013 и приложение II от него.

Актуализираните документи за кръстосано съответствие са налични в сайта на МЗХГ в рубрика „Кръстосано съответствие” и включват:

От заведта на министър Танева можете да научите за конкретните изменения и допълнения.

 

ДФЗ започна в началото на юли кръстосаните проверки за Кампания 2020

 Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) съобщи в началото на месец юли, че от 9 юли 2020 г. са започнали кръстосаните проверки на подадените заявления за подпомагане за Кампания 2020, уточнявайки, че в проверките се включват всички заявления на земеделски стопани, които са кандидатствали за подпомагане по директните плащания и по мерките на ПРСР 2014-2020. Проверките представляват геопространствено сравнение на декларираните от кандидатите площи и наличните данни в специализираните регистри на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

От ДФЗ посочват, че бъдат проверени 1 165 445 земеделски парцела с обща площ 3 883 691 хектара, декларирани от 62 451 кандидати по схемите и мерките за площ. По данни на ДФЗ подадените заявления по всички схеми и мерки за Кампания 2020 са общо 102 808.

ДФЗ припомни на кандидатите за подпомагане, че съгласно разпоредбите на чл. 14, ал. 7 от Наредба 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащанияне, не могат да оттеглят вече подадените си заявления в периода на извършване на кръстосаните проверки .

Източник: МЗХГ; ДФЗ

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!