Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (НППЛВС 2019-2023).

С промените ще бъде въведена нова мярка в програмата „Информиране в държавите членки“ в обхвата на НППЛВС 2019-2023. Максималната стойност на един проект по мярката ще е до 700 000 лв./година и 2 000 000 лв./тригодишен период.

9 ноември 2020 г. е крайният срок на обществената консултация, в рамките на който могат да бъдат изпращани становища на следния електронен адрес: ktuteva@mzh.government.bg.

 

Включване на нова мярка „Информиране в държавите членки“

От МЗХГ посочват, че в резултат на проведени консултации и срещи с представители на лозаро-винарския сектор е идентифицирана необходимост от включване на мярка „Информиране в държавите членки“ в обхвата на НППЛВС 2019-2023.

Основната цел на мярката е информиране на потребителите относно отговорната консумация на вино и/или за системата за качество, заложена от Европейския съюз. Разпространяваната информация следва да бъде съобразена със съответните научни изследвания в областта на здравеопазването, които са признати в целевата държава членка. При информиране относно системата за качество на територията на държавите членки, включително Република България, се представят характерните особености на вина със защитено наименование за произход и защитено географско указание, дължащи се на специфичната им географска среда или произход.

Допустими разходи по мярката

Допустимите за финансиране разходи по реда на мярка „Информиране в държавите членки“ са за дейности свързани с участие в информационни кампании, мероприятия, изложения, панаири, фестивали и конференции с национално/европейско значение.

Финансови параметри

Финансовата помощ по мярката е 50% от допустимите разходи, като приложимото европейско законодателство разрешава и предоставянето на държавна помощ в размер на допълнителни 30% от допустимите разходи. Тази възможност е предвидена в проекта на наредбата при изричното условие държавна помощ да се предоставя след получаване на разрешение от Европейската комисия. На държавна помощ имат право само дейностите по мярката, които са свързани с вина ЗГУ и ЗНП.

Максималната стойност на един проект не може да надвишава 700 000 лв. годишно и 2 000 000 лв. за тригодишен период.

Финансиране на новата мярка

Прилагането на мярка „Информиране в държавите членки“, въведена с изменението и допълнението на Наредба № 6 от 2018 г., ще се финансира от Европейския фонд за гарантиране в земеделието и от бюджета на Държавен фонд „Земеделие“.

Пакет документи към общественото обсъждане

Източник: МЗХГ; www.strategy.bg

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!