На 17 юни 2021 г. Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 проведе видеоконферентна дискусия по актуализиран вариант на насоки за кандидатстване по подмярка  4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020, в която участие взеха и ключови експерти от Звеното за управление на Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ).

На 29 април 2021 г. приключи първото обществено обсъждане на проекта на насоки по предстоящия прием на подмярка 4.2. В рамките на проведеното на 1 юни трето заседание на Тематичната работна група по подмярка 4.2 (ТРГ) участниците дискутираха документите с цел финализиране на окончателния им проектен вариант, преди публикуването им за второ обществено обсъждане.

Видеоконферентната среща бе открита от служебния заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев, който към момента е и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020.

Тъй като от някои браншови организации са постъпили нови предложения, изискващи регламентирането им в самата Програма, предстои УО да изпрати промяната за одобрение от членовете на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020, чрез писмена съгласувателна процедура, след което ревизираният проект на насоки по подмярка 4.2 да бъде публикуван за повторно обществено обсъждане.

Очакван прием от 5 месеца в периода юли-ноември 2021 г.

По време на онлайн дискусията УО сподели намерението си предстоящият прием по подмярка 4.2 да е с продължителност от 5 месеца. Очаква се процедурата да бъде отворена в началото на месец юли и да продължи до края на месец ноември 2021 г.

Източник: ЗУ на НСМ; МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

НСМ Ви очаква на 15 юни в Арбанаси и на 22 юни в Плевен за семинарите „Възможности за подкрепа по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и други мерки на ПРСР 2014-2020 в „преходния“ период 2021-2022. Актуално за хода на преговорите по ОСП за периода 2023-2027“

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!