10 % от средствата предвидени за Българи в новия програмен период по линия на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) ще бъдат отделени за прилагането на подхода ЛИДЕР

Изпълнителният директор на ДФЗ се надява да бъде постигната „истинска децентрализация“ при прилагането на подхода ЛИДЕР у нас в следващия програмен период 2021-2027

Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева при официалното откриване на Международна конференция по подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), която се провежда в периода 6-8 октомври 2020 г., в курортен комплекс Албена. Министър Танева уточни, че решението е взето на база на изготвения SWOT анализ за селските райони, част от подготовката на Стратегическия план за развитие на земеделието и слеските райони на България за периода 2021-2027 (СПРЗСР 2021-2027).

„В България това е вторият програмен период, в който се прилага подходът ЛИДЕР. Разширихме значително териториалния обхват на прилагането му, като удвоихме броя на Местните инициативни групи (МИГ) и обхванахме по-голям брой от населението“, допълни министър Танева и предстваи следната информация за постиженията в прилагането на подхода у нас в двата програмни периода:

  • в програмния период 2007 – 2013 в страната ни са функционирали 35 МИГ,  включващи 57 общини и са обхванати около 25% от територията на страната с население малко над 800 хил. души; договорени и изпълнени са над 1 300 проекта за инвестиции в малките местни общности;
  • в настоящия програмен период 2014-2002 вече има 64 МИГ, включващи 117 общини и са обхванати около 50% от територията на страната с население над 1,6 млн. души, а  до края на програмния период се очаква да бъдат изпълнени около 2 500 проекта, които да подобрят условията на живот в малките населени места.

Десислава Танева бе категорична, че страната ни ще продължи да разширява този подход, защото той дава най-добрата връзка между местните общности, подчертавайки „Управлението на проектите е от Местните инициативни групи и това помага по-ефективно да бъдат насочени средствата към селските райони“.

В конференцията участват представители от Европейската комисия, на управляващите органи на държавите – членки на ЕС, представители на Европейската селска мрежа, на Европейската ЛИДЕР асоциация, Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“, Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020, Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), Министерски съвет, Народното събрание, както и представителите от МИГ в България, от Местните инициативни рибарски групи и др. Сред основните обсъждани теми са: политиката за подкрепа на иновациите и дигитализацията в селските райони на ЕС, интегрирани териториални инвестиции за многосектроно развитие на местните общности и тяхното взаимодействие, подхода ВОМР в периода 2021-2027 и др. За популяризиране на традиционни местни производства, продукти и местна култура, в рамките на Международната конференция е организирано изложение за представяне и дегустация на продукти, произведени на териториите на МИГ в България.

 

Изпълнителният директор на ДФЗ сподели пред аудиторията, че „не е тайна за никого че срещнахме не малко трудности по пътя, докато стигнем до сегашния етап на прилагане на подхода„. Васил Грудев съобщи, че от целия бюджет на подмярка 19 от ПРСР 2014-2020, който е близо 180 мл. лв, към момента размерът на ангажираната субсидия, за която са сключени договори с ДФЗ, е близо 30 млн. лв. Той информира, че по 19.2 «Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие» в ДФЗ са постъпили към момента по 373 процедури над 1 800 проектни предложения през МИГ-овете, разпределени основно по подмерки:  7.2- 89 процедури;  4.1 и 4.1.2- 86 процедури;  4.2- 59 процедури; 6.4.1- 64 процедури; дизайнерски мерки на МИГ- 33 процедури; 42 процедури по други мерки и подмерки (7.5, 8.6 и други) като при 234 процедури е приключен процесът на контрол, а 139 процедури са в просец на контрол.

Грудев изрази очакване и надежда в следващия програмен период 2021-2027 да се постигне „истинска децентрализация“ при прилагането на подхода, при която ДФЗ ще е готова да делигира част от разглеждането на проектите, без извършване на допълнителен контрол от ДФЗ и вземането на решенията от самите МИГ, позовавайки се на добрия опит и постигнатото в облекчаването на административната тежест при прилагането на общинските мерки по ПРСР. Той прикани организаторите на конференцията да оформят заключения от форума, със съответните аргументи, които да са послужат като представителна позиция на всички МИГ относно бъдещето на подхода ЛИДЕР в процеса на програмиране на СПРЗСР 2021-2027. Изказването на изпълнителния директор на ДФЗ можете да проследите👇

Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ – Васил Грудев приветства участниците в Международната конференция по прилагането на подхода ВОМР, която се провежда в курортен комплекс Албена.

Публикувахте от ДФ "Земеделие" – РА в Вторник, 6 октомври 2020 г.

Източник: МЗХГ; https://vomr.bg/; http://leader-network.eu/; www.facebook.com/DFZemedelieRA

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!