Актуализираната Индикативна годишна работна програма по ПРСР 2014 – 2020 за календарната 2020 година (ИГРП 2020) предвижда стартиране на 15 подмерки от ПРСР 2014-2020

На 15 януари 2020 г. в рамките на четиринадесето заседание на Комитета за наблюдение на ПРСР 2014-2020 е одобрена актуализираната Индикативна годишна работна програма по ПРСР 2014 – 2020 за календарната 2020 година.

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРСР 2014-2020 ЗА 2020 ГОДИНА_16 януари 2016

Съгласно актуализираната ИГРП 2020 се предвиждат приеми по следните подмерки:

 • Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП)- целеви прием за земеделски стопани от сектор „животновъдство“- в периода януари- март 2020 г., с индикативен бюджет от 6 млн. евро и отпадне на условието за допустимост, свързано с доказването на 33 % доход за преходната година от земеделска дейност за животновъдни стопанства; максималният размер на БФП за проект е 15 хил. евро;
 • Подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“- в периода февруари- март 2020 г., с общ бюджет от 23 млн. евро, с максимален % на съфинансиране до 80 % (за публични субекти) и 60-70% (за частни субекти), с максимален размер на БФП за проект до 2 млн. евро за публични субекти, а за частни субекти:  700 000 евро за кандидати отглеждащи свине;  500 000 евро за кандидати отглеждащи птици и 200 000 евро за кандидати отглеждащи ДПЖ – овце и кози;
 • Подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“- в периода февруари- април 2020 г., с общ бюджет от близо 12.11 млн. евро, с максимален % на съфинансиране до 100 % и максимален размер на БФП за проект до 300 хил. евро; допустими кандидати са местни поделения на вероизповеданията;
 • Подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура – развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура“- в периода февруари- април 2020 г., с общ бюджет от близо 50.5 млн. евро, с максимален % на съфинансиране до 100 % и максимален размер на БФП за проект до 1.5 млн. евро (за юридически лица и сдружения за напояване) и до 6 мл. евро за кандидата Напоителни системи ЕАД;
 • Подмярка 7.3. „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване“- втори прием в приода февруари- май 2020 г. с бюджет от 30 млн. евро и с включване към допустимите разходи на разходи за „организация и управление на проекти“, Държавна агенция „Електронно управление“ е единственият допустим бенефициент;
 • Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“- целеви прием за земеделски стопани от сектор „животновъдство“ в периода март- април 2020 г. с максимален размер на БФП за проект до 500 хил. евро и максимален % на съфинансиране 50 %;
 • Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитието на малки стопанства“- в периода март- април 2020 г., с бюджет от 5, 257 млн. евро, със 70 хил. евро максимален размер на БФП за проект и 5 хил. евро минимален размер на БФП; 85 % е максималният % на съфинансиране; допустими кандидати са земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем (СПО);
 • Подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“- в периода март- април 2020 г., с бюджет от 8 млн. евро, с 500 хил. евро максимален размер на БФП за проект и максимален % на съфинансиране 50-70 %;
 • Подмярка 8.1. „Залесяване и поддръжка“- в периода април- юни 2020 г., с общ бюджет от 8. 56 млн. евро; с 300 хил. евро максимален размер на БФП за проект и 2.5 хил. евро минимален размер на БФП; до 100 % е максималният % на съфинансиране;
 • Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“- в периода април- юни 2020 г., с общ бюджет от 647 544 евро, 15 хил. евро максимален размер на БФП за проект и максимален % на съфинансиране до 100 %; допустими кандидати са МИГ, преминали оценка за административно съответствие и допустимост по реда на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2, но нямат одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г.;
 • Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“- в периода април- май 2020 г., с общ бюджет от 5 млн. евро, максимален размер на БФП за проект до 25 хил. евро и при облекчени изисквания към кандидатите; допустими кандидати са земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем (СПО);
 • Подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“- в периода май- юни 2020 г., с общ бюджет от 8 млн. евро, с максимален размер на БФП за проект до 1 млн. евро и максимален % на съфинансиране от 100 %; допустими кандидати са земеделски стопани, регистрирани преди 1 януари 2018 г. и извършващи животновъдна дейност преди тази дата, които са засегнато от силно заразна болест и това е довело до унищожаване на най-малко 30% от земеделският потенциал на стопанството;
 • Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“- в периода май- юни 2020 г., с общ бюджет от 15 млн. евро, максимален размер на БФП за проект до 100 хил. евро и максимален % на съфинансиране до 100 %;
 • Подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“- в периода май- юни 2020 г., с общ бюджет от 6 млн. евро и максимален % на съфинансиране 80-100 %; Национална служба съвети в земеделието е единственият допустим кандидат;
 • Подмярка 19.3  „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“- текущо през 2020 г., с индикативен бюджет от 4.47 млн. евро и максимален % на съфинансиране до 100 %; допустими кандидати са одобрени МИГ; максималният размер на БФП за проект за подготвителна помощ е: 10 хил.евро за проекти за вътрешно териториално сътрудничество и 25 хил. евро за проекти за транснационално сътрудничество; максималният размер на БФП за проект за изпълнение на проекти за сътрудничество е: 100 хил.евро за транснационално сътрудничество и 50 хил. евро за вътрешно териториално сътрудничество.

УО на ПРСР 2014-2020 уточнява, че приемите на заявления за подпомагане по мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива за водите“, 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ и 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г. не се включват в ИГРП за 2020 г., тъй като редът и изискванията на ПМС № 162 от 2016 г. не са приложими за тях. Приемът на заявления по мерки 10, 11, 12 и 13 се извършва по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Източник: МЗХГ

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!