🔺 Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува днес Заповед № РД09-249 от 6 март 2020 г., доклад за изменение на Заповед № РД 09 – 206 от 6 март 2018 г., изменена със Заповед № РД 09 -398 от 22 април 2019 г. на заместник-министър на земеделието, храните и горите и ръководител на управляващият орган (УО) на ПРСР 2014 – 2020, с която се увеличава бюджета по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001 – 7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020

С допълнителния финансов ресурс от 22 075 379,79 лева средствата по процедурата възлизат на 141 280 270,10 лева. С увеличението ще могат да се финансират до 20 проектни предложения, които са получили до 29 равен брой точки (включително) по критериите за оценка на проектни предложения.

🔺 МЗХГ публикува днес и Заповед № РД09-248 от 6 март 2020 г., доклад за изменение на Заповед № РД 09 – 221 от 8 март 2018 г., изменена със Заповед № РД 09 -395 от 22 април 2019 г. на заместник-министър на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014 – 2020, с която се увеличава бюджета по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001 – 7.004 – Детска градина „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на ПРСР 2014-2020

С допълнителния финансов ресурс от 8 498 391,72 лева средствата по процедурата възлизат на 18 628 792,67 лева. С увеличението ще могат да се финансират до 12 проектни предложения.

Източник: МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирайте се за нашия бюлетин и се присъединете към 667 други абонати.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!