След проведената от Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) на 10.11.2020 г. видеоконферентна среща с неправителствените организации от агрохранителната верига за представяне и обсъждане на двата проекта, предложени от МЗХГ към проекта на „План за възстановяване и устойчивост на Република България“, който е разработен в изпълнение на условията на новия инструмент на ЕС Next Generation EU, МЗХГ публикува днес за обществено обсъждане по-детайлна информация за двете проектни предложения в областта на земеделието.

Финансовият пакет, от който България може да се възползва по новия инструмент, възлиза на около 6,217 млрд. евро грантове и 4,549 млрд. евро заеми.

15 ноември 2020 г. е срокът, в рамките на който можете да изпращате предложения и коментари по публикуваната от МЗХГ информация на: EManolova@mzh.government.bg и mhristova@mzh.government.bg

МЗХГ приканва заинтересованите страни след запознаване с публикуваните материали и информация да отговорят на въпросите от специално изготвената кратка анкета, достъпна на: https://forms.gle/sAeimio5pALi7TbU9

През септември месец 2020 г. ЕК публикува своята Годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г., с която постави началото на цикъла на европейския семестър и определи стратегическите насоки за функционирането на Механизма. ЕК насърчава държавите-членки да включат в своите планове за инвестиции и реформи следните водещи области:

  1. Ускоряване–приоритетен подход към ориентираните към бъдещето чисти технологии и ускоряване на разработването и използването на ВЕИ;
  2. Саниране–Подобряване на енергийната ефективност на обществените и частните сгради;
  3. Зареждане и презареждане–Насърчаване на ориентирани към бъдещето чисти технологии, за да се ускори използването на устойчив, достъпен иинтелигентен транспорт, на станции за зареждане и презареждане и разширяване на обществения транспорт;
  4. Свързване–Скорошно въвеждане на бързи широколентови услуги за всички региони и домакинства, включително влакнестооптичнии 5G мрежи;
  5. Модернизиране–Цифровизацията на публичната администрация и на услугите, включително на съдебната система и здравеопазването;
  6. Разрастване–Увеличаването на капацитета на европейските промишлени данни в облак и разработването на най-мощните, авангардни и устойчиви процесори
  7. Преквалификация и повишаване на квалификацията–Адаптирането на образователните системи, за да подкрепят цифровите умения, образованието и професионалното обучение за всички възрасти.

При разработването на националните планове с конкретни реформи и инвестиции държавите- членки следва да се съсредоточат върху тези предизвикателства и приоритети, които ще окажат най-дълготрайно въздействие и ще засилят потенциала за растеж, създаването на работни места, системите на здравеопазване и икономическата и социалната устойчивост и регионалното сближаване на държавата- членка, съобразявайки се и с дадените от ЕК препоръки към всяка страна.

При разработването на проекта на националния „План за възстановяване и устойчивост на Република България“ МЗХГ е предложило две проектни предложения в областта на земеделието към Стълб „Зелена България“:

1. Проект Е- земеделие на стойност 300 млн. лв.

2. Проект Хидромелироации на стойност 848 млн. лв

 

В сайта на МЗХГ в секция „ОСП 2021-2027 г.“ е създадено ново меню „Национален план по Механизма за възстановяване и устойчивост“, в което можете да откриете:

 

188 млн. евро към ПРСР през следващите две години

Увеличаването на средствата по ЕЗФРСР чрез подсилването от новия Инструмент за възстановяване на ЕС NextGeneration EU има за цел да подпомогне селските райони да извършат необходимите структурни промени в съответствие с Европейския зелен пакт и за постигане на амбициозните цели в съответствие с новата стратегия на ЕК „Oт фермата до трапезата“ и Стратегията за биологично разнообразие 2030. Очаква се до няколко седмици междуинституционалните преговори между ЕП, Съвет на ЕС и ЕК по текста на проекторегламента за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост да приключат, след което новите правила да бъдат включени в преходния регламент на ОСП, който към момента все още не приет.

В рамките на проведената видеоконферентната дискусия на въпрос, повдигнат от Звеното за управление на Национална селска мрежа към МЗХГ по отношение на програмирането и обсъждането на мерките от ПРСР 2014-2020, чрез които тези допълнителни средства ще бъдат предоставени за подкрепа на структурни и „зелени“ промени в селските райони на България, МЗХГ отговори, че очаква предоставяне от страна на ЕК на пояснения и указания, касаещи разработването на мерките/подмерките, след което ще стартира тяхното обсъждане и разработване.

Източник: МЗХГ

ВИЖТЕ ОЩЕ: До 29 ноември е обсъждането на проекта на План за възстановяване и устойчивост на България с бюджет от 12.2 млрд. евро

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!