Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане Проект на Заповед на министъра на земеделието и Проект на Доклад от заместник – министър д-р Лозана Василева за приема на заявления за подпомагане/плащане по компенсаторните мерки на ПРСР 2014-2020 за кампания 2021.

В проекта на заповед са определени условията и началните дати за стартиране на прием на заявления за подпомагане и заявления за плащане през кампания 2021 година по мярка 10 „Агроекология и климат“, мярка 11 „Биологично земеделие“, мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ и мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020. Заявленията за подпомагане се одобряват в рамките на финансовите средства по съответната мярка в ПРСР 2014-2020.

👉Запознайте се с:

В срок до 1 март 2021 г. могат да се изпращат писмени предложения и коментари по горепосочените документи на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg

 

Контекст

Тъй като в края на 2020 г. завърши програмният период 2014-2020 за прилагане на Общата селскостопанска политика (ОСП 2014-2020), а законодателните предложения на Европейската комисия (ЕК) относно ОСП след 2020 г. не приключиха навреме, за да се даде възможност на държавите членки и на ЕК да подготвят всички елементи, необходими за прилагането на новата правна рамка и на стратегическите планове по ОСП от 1 януари 2021 г. (както беше първоначално предложено), се стигна до удължаване с 2 години на сегашната рамка на ОСП, а правилата за прилагането на ОСП по време на преходния период през 2021 и 2022 година са уредени в т. нар. „Преходен регламент“ (Регламент 2020/2220), който бе публикуван на 28.12. 2020 г. в Официалния вестник на ЕС.

На проведеното на 22.12.2020 г. 15-то заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ПРСР 2014-2020 бяха одобрени промени в рамките на 10-то изменение на Програмата, касаещи въвеждането на приложимите правила от Регламент (ЕС) 2020/2220 по отношение на компенсаторните мерки на ПРСР 2014-2020, както и прецизиране на прилагането им.

Паралелно МЗХГ провежда и общественото обсъждане по промените в националното законодателство, създаващи правната рамка за прилагане на мерките 10, 11, 12, 13 и 14 от ПРСР 2014-2020 в преходните 2021 и 2022 г., които ще предоставят нови възможностите за бенефициентите от Кампания 2021.

👉Промени в наредбите за прилагане на мерка 10 и 11 от ПРСР 2014-2020 са публикувани за обсъждане до 1 март*

👉Промени в наредбите за прилагане на мерки 12, 13 и 14 от ПРСР 2014-2020 са публикувани за обсъждане до 18 февруари*

09.03.2021 г. е определена за начална дата за прием на заявления за подпомагане/плащане по мярка 10 „Агроекология и климат“ и мярка 11 „Биологично земеделие“ за кампания 2021 г.

През кампания 2021 г. по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. съгласно проектозаповедта ще се приемат само:

 1. Заявления за плащане, с които се изпълняват текущи ангажименти или удължават приключилите през 2020 г. ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. за дейности по направленията:
 • 1.1 Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС)- за поддържане на затревените площи с ВПС чрез паша;
 • 1.2 Контрол на почвената ерозия – за дейности за противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения и за противоерозионни мероприятия в обработваеми земи;
 • 1.3 Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм);
 • 1.4 Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство;
 • 1.5 Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство.
 1. Заявления за подпомагане от нови кандидати за подпомагане или подпомагани лица, изпълнявали ангажименти през 2020 г. за дейности по направленията:
 • 2.1 Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС) – за поддържане на затревените площи с ВПС чрез паша;
 • 2.2  Контрол на почвената ерозия – за дейностите: за противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения и за противоерозионни мероприятия в обработваеми земи;
 • 2.3 Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство;
 • 2.4 Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство.
 1. Новите площи по дейността за поддържане на затревените площи с ВПС чрез паша в заявленията за подпомагане по т. 2.1 да се приемат съобразно броя на отглежданите животни от кандидата до размер на площта приравнена спрямо животинските единици при спазване 1ЖЕ=1 ха.

През кампания 2021 г. по мярка 11 „Биологично земеделие“ съгласно проектозаповедта ще се приемат само:

 1. Заявления за плащане от кандидатите, изпълнили многогодишния си ангажимент през 2020 г., които удължават ангажимента си през 2021 г. и продължаващите да изпълняват петгодишни ангажименти, поети през 2020 г.;
 2. Заявления за подпомагане от кандидати, изпълнили многогодишния си ангажимент през 2020 г., които увеличават одобрената площ с размери по чл. 17, ал. 5 от Наредба № 4 от 2015 г.;
 3. Заявления за подпомагане от нови кандидати за подпомагане по мярката, които не са изпълнявали ангажимент през 2020 г., с площи, животни и пчелни семейства, които са включени в система на контрол за биологично производство преди края на 2020 година и периодът на преход към биологично производство е стартирал преди края на 2020 г .
 4. Приемът на заявления за подпомагане от кандидати по т.2 и т.3, в които всички животни и пчелни семейства са вписани в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, могат да бъдат одобрени с продължителност:
 • две години по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват площи в преход;
 • една година по направление „Биологично растениевъдство“, когато в ангажимента се включват само сертифицирани биологични площи;
 • две години по направление „Биологично Животновъдство“;
 • една година по направление „Биологично пчеларство“.

За земеделските стопани, които ще заявят за подпомагане нови площи с допустимите трайни насаждения  по дейността за противоерозионни мероприятия в лозя и трайни насаждения от мярка 10 „Агроекология и климат“ и направление „Биологично растениевъдство“ от мярка 11 „Биологично земеделие” от групата на трайни насаждения, лозя и маслодайна роза, следва да удостоверят, че същите не са надвишили продължителността на периода на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, приета с Постановление № 151 на Министерския съвет от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 1991 г.)

 25.03.2021 г. е определена за начална дата за прием на заявления за подпомагане/плащане по мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ и мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ за кампания 2021 г.

Източник: МЗХГ; ДФ „Земеделие“- РА; https://ruralnet.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!