На 20.09.2021 г. министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува Заповед за отмяна на Утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.013 на проектни предложения по подмярка подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и прекратяване на процедурата.

От пресслужбата на МЗХГ съобщават, че приемът се „прекратява временно“ поради „необходимостта от прецизиране на текстовете на подмярка 4.2, възникнала в хода на преговорния процес с Европейската комисия„.

👉 ВИЖТЕ👉Заповед за прекратяване РД09-956/20.09.2021 

МЗХГ пояснява „По тази причина ще бъде актуализиран текстът, свързан с допустимостта на кандидатите и изискването за 36 месечна история на обекти за преработка на селскостопански продукти, в които е извършвана дейност по преработка„.

Ново обществено обсъждане на актуализирани насоки в началото на октомври

Актуализираните условия за кандидатстване по подмярката, включително всички приложими документи, ще бъдат качени за обществено обсъждане със заинтересованите страни в началото на месец октомври, информират от МЗХГ.

Нова процедура и прием около 15 октомври

МЗХГ пояснява, че се очаква новата процедура за прием на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ да стартира около 15 октомври 2021 г. Новият прием ще бъде със срок за кандидатстване не по-кратък от 4 месеца.

Бюджетът ще се запази

Бюджетът, предвиден по процедурата, ще бъде запазен в размер на близо 390 млн. лева. Приемът ще бъде насочен към инвестиции за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост.

Източник: МЗХГ; https://eumis2020.government.bg/

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!