Във връзка с подготовката за новия програмен период 2021-2027 година министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) провежда процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование: „Предварителна оценка на Стратегически план по ОСП за периода 2021 – 2027, включително и стратегическа оценка на околната среда.

 

Поръчката е с две обособени позиции:

  • Позиция 1 „Предварителна оценка на Стратегически план по ОСП за периода 2021 – 2027“ и
  • Позиция 2 „Стратегическа оценка на околната среда на Стратегически план по ОСП за периода 2021 – 2027“

Откритата процедура стартира на 09.12.2019 г., а 13.01.2020 г. до 17:30 е крайният срок, в който кандидатите могат да подават своите оферти.

Прогнозната обща стойност на поръчката е 250 хил. лв. (), а средствата за изпълнение са осигурени от мярка 20 „Техническа помощ“ на ПРСР 2014 – 2020.

На 14.01.2019 г. предстои да бъдат отворени получените оферти в МЗХГ на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Предстои и публикуването от МЗХГ на информация кои са допуснатите кандидати на следващия етап в процедурата и избора на изпълнител.

Източник: Агенция за обществени поръчки

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!