Земеделските министри от Вишеградската четворка (Чехия, Унгария, Полша и Словакия) заедно с България и Румъния излязоха със съвместна декларация относно реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) в светлината на Европейската зелена сделка, новите стратегии на Европейската комисия (ЕК) „От фермата до трапезата“, Стратегията за биоразнообразието 2030 и пандемията COVID-19.

Декларацията бе официално представена на 20 юли 2020 г. на заседанието на Съвета по селско стопанство и рибарство, което бе под Германското председателство и в което участие взеха еврокомисарите Януш Войчеховски (комисар по земеделие) и Стела Кириакидес (комисар по здравеопазване и безопасност на храните).

Акценти от съвместната декларация

В декларацията на земеделските министри от 19 юни 2020 г. се посочва:

 • Ключът към успеха се крие в реалистични и опростени правила, които са лесни за изпълнение и са разбираеми за земеделските производители. Новите административни изисквания, като ограничаване на директните плащания, трябва да бъдат доброволни за държавите-членки.
 • Запазването на конкурентоспособността на европейското селско стопанство е от решаващо значение – амбициите за действие в областта на климата трябва да бъдат балансирани по отношение на конкурентоспособността на европейските производители.
 • Въздействието на кризата може да надхвърли краткосрочните и средносрочните перспективи и следва да се проучат допълнителни подходящи мерки за справяне с евентуална трудна ситуация в бъдеще.
 • Необходим е достатъчно дълъг преходен период, най-малко две години, в съответствие с необходимостта всяка държава-членка да осигури плавен преход между текущия и новия програмен период.
 • Значението на ОСП за насърчаване запазването на естеството на традиционния ландшафт като важна част от европейското културно наследство, за насърчаване на подобряването на качеството на живот в селските райони и тяхната привлекателност, повишаване на жизнеспособността и конкурентоспособността на селското стопанство и свързаните с тях сектори за преработка, както и на неотложния въпрос на смяната на поколенията.
 • Ключовата роля на горите и горския сектор за приноса за устойчивото развитие на селските райони в Европа следва да бъде засилена чрез разнообразни мерки и адекватно финансиране в ОСП.
 • Ключовата роля на ОСП е също така да подпомага изследванията, развитието и иновациите и трансфера на резултатите им в практиката, в синхрон с инициативи за съвместни изследвания като BIOEAST, инициирани от държавите от Вишеградската четворка.
 • С подкрепата на ОСП производството на храни в ЕС постигна глобално най-високите стандарти за качество и безопасност. Ето защо е необходимо да се вземат предвид всички аспекти, свързани с целите, поставени в стратегиите „От фермата до трапезата“ и Биоразнообразие 2030 в светлината на глобалното производство и пазарната ситуация.
 • Новият модел за доставка, предложен от Европейската комисия, може да доведе до увеличаване на административната тежест както за фермерите, така и за администрацията, а също така да доведе до несигурност и възможни финансови рискове.
 • Изискванията, които не са били ефективни в миналото, не трябва да бъдат включени в инструментариума на новата ОСП.
 • Социалната и икономическа стабилност на селското стопанство трябва да бъде постигната заедно с екологичната устойчивост на сектора. Обвързаната подкрепа и преходната национална помощ са интервенции, които значително допринасят за постигането на тези цели и техните положителни ефекти следва да бъдат правилно използвани в реформираната политика. Увеличаването на потенциала на тези инструменти следва да се отрази чрез адекватно финансиране.
 • ЕС вече е изправен пред видими отрицателни последици от изменението на климата за целия природен ландшафт и икономиката, включително селското и горското стопанство. Сушите от последните 5 години, значително застрашават икономическото съществуване на много земеделски и горски стопанства в засегнатите райони. Друг проблем е появата на нови вредители и болести. В тази връзка е необходима адаптация на земеделските и горски екосистеми към изменението на климата.
 • ЕС не може да остане сам в изпълнението на амбициите за опазване на околната среда и климата. В този контекст  Европейската комисия трябва да положи всички усилия, което ще доведе до активното участие на други ключови участници, като например трети страни.
 • Европейската комисия активно да обсъжда целите на Европейската зелена сделка и стратегиите „От фермата до трапезата“ и Биоразнообразието 2030 с отделните държави-членки и други заинтересовани страни, като взема предвид специфичните особености, нужди и условия на всяка държава-членка по отношение на способността за постигане на целите. Оценката на въздействието неизбежно трябва да съпътства и улеснява тази дискусия.
 • Прозрачната и обективна оценка на стратегическите планове на ОСП е съществена отправна точка за гладко функциониране на бъдещата ОСП. Специфичните препоръки на Комисията във връзка с изискванията на „От фермата до трапезата“ и стратегиите на ЕС за Биоразнообразието следва да служат само като ориентировъчен документ, подпомагащ държавите-членки по време на процеса на планиране, и не трябва да оказват правно влияние върху официалното одобрение на стратегическите планове.

Пълният текст на декларацията четете: 👇

Съвместна декларация  относно реформата на Общата селскостопанска политика в светлината на европейската „Зелена сделка“, стратегиите „Фермата до трапезата“ и „Биоразнообразието“ и пандемията COVID19 излязоха министрите на земеделието на Вишеградската четворка (Чехия, Унгария, Полша и Словакия), България и Румъния.

Източник: https://www.consilium.europa.eu

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!