Министерският съвет одобри на 28.09.2022 г. проекта на Програмата за транснационално сътрудничество Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027 преди представянето й в Европейската комисия. Одобрени са и ангажиментите на България като държава-участник в нея.

Програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021-2027 е за сътрудничество по Инструмента за развитие на съседство и международно сътрудничество (NDICI). Програмата ще засили съществуващите връзки между участващите страни и ще изгради нови в областта на научните изследвания и иновациите и опазването на околната среда. Програмата финансира проекти с транснационално измерение.

Общият бюджет на програмата е 72 275 137 евро, от които:

 • 65 047 623 евро се предоставят като европейско финансиране и
 • 7 227 514 евро са национално съфинансиране от държавите-участнички.

Интеррег NEXT „Черноморски басейн“ 2021 -2027 цели да допринесе за прехода към неутрално по отношение на климата общество, като гарантира устойчивия и иновативен растеж на регионите в съответствие с новата политика на сближаване на ЕС за периода 2021-2027 г.

Програмата обхваща райони от 3 държави – членки на Европейския съюз:

 • България (областите Варна, Добрич, Търговище, Шумен, Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора),
 • Румъния,
 • Гърция,
 • както и още 5 партньорски държави от Черноморския регион – Турция, Украйна, Молдова, Грузия и Армения.

Ще бъдат финансирани съвместни проекти в рамките на приоритетите:

 • „Син и интелигентен регион“- насочен е към повишаване капацитета за изследвания и иновации и въвеждане на напреднали технологии;
 • „Зелен и чист регион“– цели насърчаване адаптирането към изменението на климата и предотвратяване на риска от бедствия, както и към опазване на природата, биоразнообразието, зелената инфраструктура и намаляване на замърсяването.

Бенефициенти могат да бъдат национални, регионални и местни власти, университети, изследователски центрове, асоциации, неправителствени организации, граждански обединения и мрежи и други.

Управляващ орган (УО) на програмата е Министерство на развитието, благоустройството и администрацията, Румъния.

Националните партньорски институции на Управляващия орган във всяка участваща страна отговаря за подкрепата на УО при изпълнението на програмата в техните собствени страни. Националният орган е субектът, назначен от всяка участваща страна, който носи крайната отговорност за подпомагане на УО при изпълнението на програмата на собствената й територия. Всеки национален орган:

 • отговаря за изграждането и ефективното функциониране на системите за управление и контрол на национално ниво;
 • осигурява цялостната координация на институциите, участващи на национално ниво в изпълнението на програмата;
 • представлява страната в Съвместния комитет за наблюдение.

Данни за контакт с Националния орган по програмата за България:

 • Институция: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”.
 • Адрес: България, София – 1000, ул. Стефан Караджа 9
 • Лице за контакт: Милен Обретенов, началник отдел „Програми INTERREG“; Лиза Каменова, старши експерт отдел Програми INTERREG
 • Тел.:  +359 294 05 592 / +359 294 05 594
 • Имейл :mobretenov@mrrb.government.bg;lkamenova@mrrb.government.bg

👉Актуална инфромация за програмата се публикува регулярно в уебсайта й👉 ТУК!

Източници: www.gov.bg; www.mrrb.bg; https://blacksea-cbc.net/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!