Министерският съвет (МС) одобри проектите на четири програми за териториално сътрудничество в рамките на проведеното на 6 юли 2022 г. редовно заседание.

Програмата за транснационално сътрудничество Дунавски регион (Дунав 2021-2027)

Страната ни ще има достъп до над 266 млн. евро за съвместни проекти с 14 държави. 80% от средствата се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Това предвижда одобреният от правителството проект на Програмата Дунав 2021-2027.

Териториалният обхват на програмата е идентичен с обхвата на Стратегията на Европейския съюз за поречието на река Дунав и включва:

 • региони от ниво 2 на 9 държави – членки на ЕС: Австрия, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Румъния, Словакия и Словения;
 • 3 кандидат – членки на ЕС: Босна и Херцеговина, Сърбия и Черна гора;
 • територията на Република Молдова и четири области от Украйна (Закарпатска, Ивано-Франковска. Одеска и Черновицка област).

Програмата ще финансира съвместни проекти в рамките на четири приоритета:

 • “По- конкурентоспособен и по-иновативен Дунавски регион“
 • „По-зелен и нисковъглероден Дунавски регион“
 • „По-социален Дунавски регион“ и
 • „По-добро управление на сътрудничеството в Дунавския регион“.

Бенефициенти могат да бъдат национални, регионални и местни власти и институции, неправителствени организации и др.

Инвестициите могат да бъдат в областта на научните изследвания и иновациите, опазването на околната среда, подобряване на управлението и социалните въпроси, които са свързани с общи за Дунавския регион предизвикателства като миграцията, икономически неравенства между регионите, изменението на климата и др.

👉Актуална инфромация за програмата се публикува регулярно в уебсайта й👉www.interreg-danube.eu

Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI-А Гърция – България 2021-2027

Общият бюджет на програмата е в размер на 83,95 млн. евро (67 млн. евро са предоставят от ЕФРР).

Програмната територия обхваща:

 • четири български района – Благоевград, Смолян, Хасково и Кърджали
 • седем гръцки района: Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес.

Програмата ще финансира съвместни проекти в рамките на три приоритета:

 • „По-устойчив и по-зелен трансграничен регион“
 • „По-достъпен трансграничен регион“ и
 • „По-приобщаващ трансграничен регион“.

Бенефициенти могат да бъдат национални, регионални и местни власти, университети, изследователски центрове, асоциации, неправителствени организации, граждански обединения и мрежи, и други.

Основната цел на програмата е да гарантира устойчивия и иновативен растеж на регионите в съответствие с новата политика на сближаване на ЕС за периода 2021-2027 г. Поставените цели са в съответствие с европейската визия за устойчиво развитие при провеждането на регионална политика, в т.ч. Териториалния дневен ред 2030, Европейския зелен пакт и др.

Предстои програмата да бъде изпратена за одобрение от Европейската комисия (ЕК).

👉Актуална инфромация за програмата се публикува регулярно в уебсайта й👉www.greece-bulgaria.eu

Site Image

Програмата за трансгранично сътрудничество „Интеррег VI-A ИПП България – Турция 2021-2027“

Общият бюджет на програмата е 34 млн. евро – от тях 29 млн. евро /или 85% от общия ѝ ресурс/ се осигуряват от ЕФРР и Инструмента за предприсъединителна помощ III, а 5 млн. евро е националното съфинансиране от България и Турция.

Както и в предишните периоди, новата програма ще се прилага:

 • в областите Бургас, Ямбол и Хасково и
 • в турските провинции Одрин и Къркларели.

Бенефициенти ще бъдат микро, малки и средни предприятия, неправителствени организации, общини и регионални структури на централната администрация, академични, научни и социални институции.

По програмата малкият и среден бизнес в пограничните региони ще има достъп до безвъзмездни средства за повишаване на енергийната ефективност, прехода към кръгова икономика и намаляване на вредните газове. Сред приоритетите са и проекти на местните общности, свързани с подобряване на социално-икономическото развитие, културата, туризма и услугите от общ интерес. Целеви средства ще бъдат инвестирани и в стратегически проект, насочен към повишаване на капацитета на граничните власти за превенция на нелегалната миграция.

Предстои програмата да бъде изпратена за одобрение от ЕК.

👉Актуална инфромация за програмата се публикува регулярно в уебсайта й👉www.ipacbc-bgtr.eu

Home

Програмата за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027

Програмата е с общ бюджет от 475 млн. евро като 80% от средствата са от ЕФРР, а останалите се осигуряват от страните като национално съфинансиране. Спрямо програмен период 2014-2020 г. бюджетът е увеличен с около 50 млн. евро.

Програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2021-2027 обхваща всичките 27 държави-членки, както и Норвегия и Швейцария в качеството им на страни партньори.

Цел на програмата е повишаване на ефективността на политиките за регионално развитие, включително на програмите за инвестиции за работни места и заетост, чрез насърчаване на обмена на опит и прилагане на иновативни подходи в регионалната политика. Ще се финансират дейности за повишаване на институционалния капацитет на публичните власти и на заинтересованите страни за по- ефективни политики за регионално развитие.

С проекти за финансиране могат да участват публични и публично-правни национални, регионални и местни органи, както и други структури, отговарящи за определянето и изпълнението на политиките за регионално развитие. Частни организации с нестопанска цел също могат да бъдат бенефициери при определени условия. Малките и средни предприятия са важна целева група в контекста на няколко подпомагани специфични теми и. когато е уместно, се насърчават да участват в дейностите за обмен на опит, въпреки че не могат да получат пряко финансиране от програмата.

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще изпълнява функциите на Национален орган по отношение на програмата. С цел осигуряване на приемственост и запазване интереса на българските бенефициенти към програмата МРРБ предлага за периода 2021-2027 да се запази осигуряването на националното съфинансиране за съвместни проекти в размер на 15% от общия бюджет на съответния български партньор. За целта ще се осигурят малко над 2,7 млн. лв. до 2027 г.

Предстои програмата да бъде изпратена за одобрение от ЕК.

👉Актуална инфромация за програмата се публикува регулярно в уебсайта й👉www.interregeurope.eu

Източници: www.gov.bg; www.mrrb.bg; www.interreg-danube.eu; www.greece-bulgaria.eu; www.ipacbc-bgtr.eu; www.interregeurope.eu

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!