В периода от 11 април до 13 май 2022 г. (включително) ще се проведе прием на заявления за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020. Заявления за подпомагане ще се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) по местонахождение на животновъдния обект.

Това става ясно от публикуваната в сайта на Министерството на земеделието (МЗм) Заповед № 03-РД/1092 от 28.03.2022 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Мярка 14 на ПРСР 2014-2020 има за цел да осигури по-добър здравен статус на животните и да подобри хигиената при тяхното отглеждане. Заложените дейности трябва да гарантират по-качествени и по-безопасни храни от животински произход, опазване на околната среда, както и повишаване безопасността на труда на фермерите. Плащанията по мярката следва да компенсират частично или изцяло земеделските стопани за направените от тях допълнителни разходи, свързани с отглеждането на едрите и дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ). Мярка 14 се прилага с 2 подмерки:

  1. подмярка 14.1 „Хуманно отношение към животни в сектор ЕПЖ“
  2. подмярка 14.2 „Хуманно отношение към животни в сектор ДПЖ“

Годишният размер на компенсаторните плащания по двете подмерки са определени в Наредба № 4 от 2017 г. Финансовата помощ по тази наредба се предоставя за изпълнението на една или комбинация от дейности, включени в подмярка 14.1 или подмярка 14.2

Съгласно публикуваната на 28.03. 2022 г. Заповед, бюджетът на финансовата помощ за приетите заявления за подпомагане в периода на приема е до размера на наличния бюджет по мярката, но не по-малко от левовата равностойност на 7 000 000 евро. 

👉Запознайте се със👉Заповед № 03-РД/1092 от 28.03.2022 г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ за определяне на период на прием на заявления за подпомагане/плащане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020

ДФЗ пояснява важни изисквания

Стопаните следва предварително да актуализират данните за отглежданите от тях животни в Системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ (чл. 30, ал. 2, т. 3 от ЗПЗП). Актуализацията включва както мястото на отглеждане на животните, така и капацитета на обекта. За ДПЖ се изисква изрично да е посочено и тяхното предназначение.

Всички постоянни животновъдни обекти (ЖО), в които се отглеждат ЕПЖ и ДПЖ, трябва да бъдат регистрирани съгласно чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). За проверка на изискването, стопаните следва да предоставят копия на издадените удостоверения при подаване на заявленията за плащане по мярката.

За временните ЖО, регистрирани на името на кандидата, е необходимо в поле „Вид обект“ в системата на БАБХ да бъде изрично посочено „пасище“, за да не се изисква предоставянето на удостоверение по реда на чл. 137 от ЗВД.

За животните от вида телета/малачета е необходимо предоставяне и на съответните кантарни бележки във връзка с определянето на съответната категория за всяко животно. В случай, че не бъде предоставена кантарна бележка животното ще се счита за теле/малаче от категория „над 220 кг.”

Кандидатите, които желаят да актуализират своите данни или заявяват нови животновъдни обекти, трябва да предоставят становище, предварително издадено от БАБХ, във връзка с доказване на наличие на достатъчно осигурена свободна площ в животновъдния обект. Изискването е по образец и е част от критериите за допустимост по Мярка 14.

 

👉ВИЖТЕ👉Основни нормативни промени в Мярка 14 от 25 март 2022 г.

Подробните изисквания и наборът документи за участие по мярката са разписани в Наредба № 4 от 8 август 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г (последно обнародвани промени в ДВ бр. 24 от 25.03.2022 г.,в сила от 25.03.2022 г.).👉Допълнителна информация и образци на изискуемите документи за участие в мярката са публикувани на👉 интернет страницата на ДФЗ в направление Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ – прием 2022. 

 

👉Запознайте се с пълния текст на 👉Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 , съръджащ последните обнародвани в ДВ. бр. 24 от 25.03.2022 г. промени. 

Източник: www.mzh.government.bg; www.dfz.bg; https://dv.parliament.bg/; https://web.apis.bg/

ВИЖТЕ ОЩЕ:

До 21 април тече обществено обсъждане на правилата за прилагане на Механизма за възстановяване и устойчивост

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!