Научната общност демонострира възможността си да предостави иновативни решения за фермерите, както и готовността си за сътрудничество в рамките на подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020- и с фермерите и производители на храни, а така и в коларобация с други научно-изследователски екипи. 

Над 30 представителите на научната общност (представители на институти от ССА, БАН и университети), които са потенциални членове на оперативните групи по ЕПИ – АГРИ по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ на ПРСР 2014-2020,  участваха в работна среща на тема „Научната общност в подкрепа на иновациите“.

Работната среща се проведе на 22 октомври 2019 г. в сградата на МЗХГ и бе организирана от Звеното за управление на Национална селска мрежа (ЗУ на НСМ) със съдействието на МЗХГ. Срещата откриха министър Дессислава Танева и заместник-министър Лозана Василева.

Министър Десислава Танева: „Трябва да работим в посока как и науката да усети по-бързо, в детайл и дълбочина нуждата на бизнеса, а и как вие да помогнете и обучите бизнеса да се справя по-добре. Надявам се това да е първата стъпка към едно по-задълбочено сътрудничество, от което земеделските производители имат огромна нужда. Без науката не можем да правим съвременно и ефективно земеделие. Трябва да положим усилия и да се възползваме от възможностите, които ни предоставя Европа, за да направим най-доброто за земеделските стопани. Науката е тази, на която независимо от девалвацията на доверието, обществото в крайна сметка има все пак има най- голяма нужда.“

Зам-министър Лозана Василева: „Изключително много разчитаме на научната общност в търсенето на решения на различните проблеми на земеделските производители, както и в подобряване на връзката между наука и бизнес. Именно в ПРСР 2014-2020 е инструментът за сътрудничество и подпомагане на тази връзка.“

На поканата, адресирана до представителите на научната общност, които са потенциални членове на оперативните групи по ЕПИ – АГРИ по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ на ПРСР 2014-2020, се отзоваха над 30 учени представители от следните научни институти от Селскостопанска академия (ССА), Българска академия на науките (БАН) и университети с акредитации по професионални направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, “Животновъдство“, „Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“, „Хранителни технологии“, „Биотехнологии“ и „Науки за земята“:

 • Селкостопанска акдемия;
 • Агробиоинститут към ССА;
 • Добруждански земеделски институт, Генерал Тошево към ССА;
 • Институт по аграрна икономика към ССА;
 • Институт по Декоративни и лечебни растения към ССА;
 • Институт по Животновъдни науки, Костинброд към ССА;
 • Институт по Зеленчукови култури, Пловдив към ССА;
 • Институт по Земеделие, Кюстендил към ССА;
 • Институт по Криобиология и Хранителни Технологии към ССА;
 • Институт по Планинско Животновъдство и Земеделие, Троян към ССА;
 • Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ към ССА;
 • Институт по Царевицата, Кнежа към ССА;
 • Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН;
 • Институт за изследвания на обществата и знанието при БАН;
 • Аграрен Университет- Пловдив;
 • Агрономически Факултет при Лесотехнически университет- София;
 • Биологически Факултет при Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

Една от основните цели на работната среща бе да се мобилизира и ангажира научната общност в процесите на набиране и обмен на идеи, информация, анализи и пр. във връзка с иновативните проекти по подмярка 16.1 на ПРСР 2014-2020. Участниците в срещата представиха информация за темите, по които научно-изследователските екипи работят и които имат идеен потенциал за практическо тестване/прилагане в иновативни проекти със земеделските стопани и/или при производството на храни в рамките на възможностите за подкрепа, които подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020 предоставя. ЗУ на НСМ пое ангажимент да обобщи постъпилите идеи, които след това да популяризира чрез своите комуникационни канали.

Участниците споделиха общото си виждане, че при сформирането на бъдещите оперативни групи по ЕПИ-АГРИ е целесъобразно търсенето на синергия и комплементарност между различни науно-изследователски екипи/организации и феремрите, за да бъдат реализирани качествени и стойности иновативни проекти  със значим ефект за сектора. Научната общност демонострира възможността си да предостави иновативни решения за фермерите, както и готовността си за сътрудничество в рамките на подмярка 16.1- и с фермерите и производители на храни, а така и в коларобация с други научно-изследователски екипи.

Ключови експерти от ЗУ на НСМ запознаха участниците с целите на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска продуктивност и устойчивост (ЕПИ-АГРИ), с мрежата на ЕПИ- АГРИ и  презентираха добрите европейски практики на оперативни групи по ЕПИ- АГРИ, финансирани от ЕЗФРСР. Бяха презентирани ролята, целите, структурата, дейността на НСМ и на ЗУ, след което ексепртите на ЗУ проведоха интерактивна сесия в търсене на отговори и предложения по отношение на това кои са необходимите механизми за партньорство и комуникация за насърчаване на иновациите, за прилагането на интерактивния иновационен модел, както и за разпространението на резултатите и постиженията в областта на иновациите в аграрния сектор, възползвайки се от мрежовия подход на НСМ в България. ЗУ на НСМ презентира платформата http://innovation.ruralnet.bg/ , както и изпълняваните от ЗУ дейности в подкрепа и популяризиране на оперативните групи по ЕПИ-АГРИ, ЕПИ-АГРИ и постиженията в областта на агроиновациите.

Експерти от УО на ПРСР 2014-2020, Владислав Цветанов и Милен Кръстев, презентираха подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020, предоставяща възможност на научната общност за сътрудничество с фермери и производители на храни с цел разработване и изпълнение на иновативни проекти в практиката. Проведена бе задълбочена дискусия между представителите на научната общност и експертите на УО, в рамките на която бяха дадени множество разяснения и препоръки по Указанията за кандидатстване и изпълнението на проектите.

 

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!