Звеното за управление (ЗУ) на Национална селска мрежа (НСМ) проведе на 15.11.2019 г. в Старозагорскитр минерални бани информационен семинар на тема Възможности за подкрепа по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“ от ПРСР 2014-2020.

 

Информационният семинар бе насочен към потенциалните бенефициенти по подмярката, участниците в оперативните групи по ЕПИ-АГРИ и техните партньори: фермери; представители на научно-изследователската и академичната общност; МСП в областта на преработката и производството на храни; консултанти и съветнически организации; НПО от областта на земеделието и храните; IT- компании и такива предоставящи различни иновативни решения; експерти и организации, работещи в областта на опазването на околната среда и климата; МИГ; други мрежи от агросектора и пр. На поканата на ЗУ на НСМ се отзоваха над 50 представители на посочените заинтересовани страни, с което бе постигнато широко представителство.

 

 

Основните цели на информационния семинар бяха:

  • популяризиране на възможностите за финансиране по подмярката на иновативни проектина оперативни групи по ЕПИ в секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;
  • популяризиране на интерактивния иновационен модел за сътрудничество в концепцията на ЕПИ-АГРИ, както и представяне на добри практики на оперативни групи от Европа;
  • достигане до потенциалните бенефициенти по подмярката и всички категории потенциални участници в оперативни групи по ЕПИ-АГРИ, както и техните партньори;
  • създаване на условия за взаимодействие между образователните, научните звена и бизнеса;
  • предоставяне на информация и формиране на капацитет, нови знания и умения, необходими при подготовката на оперативните групи за кандидатстване по подмярката;
  • популяризиране дейността на НСМ сред посочените групи и привличане на нови членове.

В рамките на семинара, представител на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020, ангажиран с разработването на условията за кандидатстване и за прилагането на подмярка 16.1, запозна в детайли участниците с актуалните изисквания, ред и условия и бе проведена задълбочена дискусия по тях.

В рамките на събитието ЗУ на НСМ проведе и уъркшоп, по време на който всички участници заедно изградиха своя иновативна оперативна група, чиято основна цел бе да разработи иновативен проект за „Въвеждане на система за мониторинг и ранно известяване за болести и неприятели при техническите култури“ в една въображаема среда. При тази симулация на изграждане на собствена оперативна група и иновативен проект, участните получиха насоки за работа и помощни материали, а на всички въпроси получаваха отговори и съвети от ексерта на УО на ПРСР 2014-2020. С помощта на експертите от ЗУ на НСМ бе попълнен и финансовия план на оперативната група, необходим при подготовката на проектното предложение.

 

Възникналите въпроси, на които не бе намерен отговор и които изискват допълнителни разяснения и пояснения от страна на УО, бяха обобщени от ЗУ на НСМ след семинара и изпратени за съгласуване с участниците. След съгласуването им ЗУ на НСМ ще ги изпрати за официален отговор до УО.

Абонирай се за нашия бюлетин.

Абонирахте се успешно!